Spring naar content

Tijdelijke, ruimere LSP-inzage eindigt op 1 april 2023

In het begin van de coronapandemie heeft de overheid besloten tot een tijdelijke verruiming van de inzagemogelijkheid via het LSP. Hoewel het coronavirus nog steeds rondgaat, zitten we inmiddels echt in een andere fase van de pandemie. Daarmee komt er ook een einde aan de tijdelijke maatregel. Per 1 april 2023 wordt er op de stopknop gedrukt en keren we terug naar de inzagemogelijkheid van vóór april 2020.

Tijdens de duur van de pandemie is het toegestaan om via het LSP de professionele samenvatting uit het patiëntendossier beschikbaar te stellen aan de huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH), ook van patiënten die daar niet vooraf expliciete toestemming voor hebben gegeven. Patiënten worden dan ter plekke alsnog gevraagd om mondelinge toestemming, voordat de gegevens worden geraadpleegd.  

Deze verruiming had alleen betrekking op patiënten die nog geen keuze hadden gemaakt over het beschikbaar stellen van hun gegevens via het LSP. Patiënten die eerder al ‘nee’ hadden gezegd tegen uitwisseling werden door deze verruiming niet geraakt. Ook voor patiënten die eerder al expliciet wel toestemming hadden gegeven, veranderde er niets. 

Stopknop

De minister van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat het streven is om deze gedoogconstructie te beëindigen per 1 april 2023.  

Daarvoor is er een “stopknop” ingebouwd. Deze maakt het mogelijk om de tijdelijke verruiming van inzage buiten gebruik te stellen, zonder dat de achterliggende techniek verloren gaat. Dat laatste is belangrijk, mocht in de toekomst de pandemische situatie het weer nodig maken de uitwisseling tijdelijk te verruimen.  

Toekomstbeeld

Het ministerie van VWS bereidt wetgeving voor om te komen tot een wettelijke verankering van een opt-out voor de spoedeisende zorg, waarbij er toestemming is voor het uitwisselen van gegevens tussen huisartsen, huisartsenposten en spoedeisende hulpen, tenzij de patiënt uitdrukkelijk aangeeft hiervoor geen toestemming te geven. Die wetgeving is nog in de maak.  

Tot die tijd valt de situatie met inzage op de huisartsenpost terug naar de situatie van voor april 2020, waarin alleen bij expliciete toestemming vooraf gegevens van patiënten kunnen worden opgevraagd op de huisartsenpost.  

Achtergrond van dit traject

LHV, NHG, InEen en de Patiëntenfederatie hadden de overheid om deze tijdelijke maatregel gevraagd, om te zorgen voor een snellere en betere triage en beoordeling van patiënten op de huisartsenposten en SEH tijdens de pandemie. Ook zijn we met de leveranciers van de HIS’en, de systemen op de huisartsenposten en de VZVZ om tafel gegaan, om te zorgen dat zij de technische aanpassingen zouden doorvoeren. 

Hoe deze verruiming van de inzage werkt, word uitgebreider uitgelegd op de website www.inzageopdehap.nl  

Nieuws

In het woensdag 15 mei gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is aandacht voor de zorg. We zien

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats