Spring naar content

Uit de ledenvergadering: Cao Huisartsenzorg en diversiteit bestuur

Het onderhandelaarsakkoord Cao Huisartsenzorg kan rekenen op instemming van de ledenvergadering. Nu kan dit principeakkoord omgezet worden in een definitief akkoord, dat vanaf 1 januari 2024 van kracht is. De afgevaardigde huisartsen in de landelijke ledenvergadering stelden op dinsdag 28 november ook het prioriteitenplan en de begroting voor 2024 vast en bespraken de diversiteit in het profiel van het landelijke LHV-bestuur.

Instemming met Cao Huisartsenzorg

De ledenvergadering stemde in met het onderhandelaarsakkoord Cao Huisartsenzorg dat cao-partijen zijn overeengekomen. Nu kan het principeakkoord (mits ook akkoord voor de achterbannen van de andere partijen) omgezet worden in een definitief akkoord, dat vanaf 1 januari 2024 van kracht is. Inzet van de partijen was om te komen tot een concurrerende cao voor de huisartsenzorg, waarbij ook goed is gekeken naar de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in aanpalende zorgsectoren, zoals de ziekenhuiszorg en de VVT.

Voor werkgevers is belangrijk dat cao-afspraken passen binnen de zogenaamde ‘ova’ (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling). Dat is het percentage waarmee de NZa de vergoeding voor personele kosten in de tarieven voor huisartsenzorg jaarlijks verhoogt. Die verhoging gebeurt in twee stappen: een voorlopige aanpassing van de tarieven en een definitieve aanpassing in het jaar daarop. Na de definitieve aanpassing van de ova voor 2023 bleek er nog ruimte over te zijn. Samen met de voorlopige tariefaanpassing voor 2024 en de verwachting voor 2025, is er voldoende ruimte om tot dit onderhandelaarsakkoord te komen en is de loonstijging voor het personeel gedekt met de stijging van de OVA.

Diversiteit in LHV-bestuur

De afgelopen maanden is verschillende keren de samenstelling van het bestuur in de Landelijke Ledenvergadering ter sprake gekomen, onder meer werd toen aandacht gevraagd voor diversiteit en evenwicht in de bestuurssamenstelling. De werving en selectie van bestuursleden gebeurt op basis van een bestuursprofiel, waarin staat beschreven welke diversiteit, capaciteiten en ervaring er idealiter in het bestuur aanwezig zijn. Dit vormt de basis in de werving, selectie en (her)benoeming van bestuursleden. Het bestuursprofiel is aangescherpt vanuit de wens tot een diverse en evenwichtige samenstelling van het bestuur. De ledenvergadering kan zich vinden in dit profiel.

Fusie met VPH

Na de bespreking van het fusievoorstel in de afgelopen ledenvergadering in september, is deze keer het door het bestuur verder uitgewerkte voorstel besproken. Er werd uitgebreid gesproken specifiek over het overgangsbestuur voor de komende twee jaar. De ledenvergadering vindt het belangrijk dat het overgangsbestuur een tijdelijk karakter heeft, en dat er na twee jaar door de benoemingscommissie naar mogelijke herbenoeming of nieuwe benoemingen wordt gekeken. Nu de Landelijke Ledenvergadering positief heeft gereageerd op het voorstel van het bestuur voor de uitwerking van de fusie, staat ditzelfde voorstel tot fusie op 30 januari besluitvormend op de agenda. In de tussentijd kunnen wel al noodzakelijke formele en juridische stappen gezet worden.

Prioriteiten voor 2024

Het prioriteitenplan 2024 beschrijft waar we prioriteit aan geven in 2024, op het gebied van beleid en dienstverlening en in onze verenigingsontwikkeling. Daarnaast geven we prioriteit aan het formuleren van onze visie op de nabije en iets verdere toekomst van de huisartsenzorg, een visie die houvast moet bieden voor de ontwikkelingen en uitdagingen waar we in de huisartsenpraktijken elke dag mee te maken hebben. De ledenvergadering staat achter het prioriteitenplan en stelde dit vast. Binnenkort delen we onze prioriteiten voor 2024 met alle leden.

Begroting voor 2024

Het is van belang dat de LHV haar inkomsten en uitgaven in evenwicht brengt. De begroting van de LHV kent namelijk momenteel tekorten. De ledenvergadering steunt de plannen voor de korte (volgend jaar) en middellange termijn (komende twee jaar) om extra inkomsten te genereren. Een langere termijn plan zal in de eerste helft van 2024 worden uitgewerkt en aan de LLV worden gepresenteerd. In dat plan zullen we niet alleen kijken naar het genereren van extra inkomsten, maar ook zien welke bezuinigingen we de komende jaren verder door kunnen voeren. De begroting is door de ledenvergadering vastgesteld.

Reglementen en bezoldigingsbeleid

De ledenvergadering stemde verder in met een aantal wijzigingen in de statuten en afdelingenreglement en het bestuurs- en directiereglement, die voortvloeien uit de recente modernisering van onze vereniging. Ook stemden de afgevaardigden in met het bezoldigingsbeleid voor de voorzitter en voor het bestuur van de LHV, binnen de WNT-normen.

Lees meer

Wil je meer weten over de LHV?

Nieuws

Het voorstel tot fusie van LHV en VPH kreeg op 7 februari bij stemming niet de vereiste 75% meerderheid van

Voor het landelijk bestuur van de LHV zijn wij op zoek naar een huisarts-bestuurder. Ben jij huisarts, weet je wat

Huisarts-bestuurslid Guus Jaspar stopt per 1 juli 2024 als lid van het landelijk bestuur van de LHV: ‘Op deze manier