Spring naar content

Visie eerstelijnszorg 2030: Georganiseerde samenwerking

De Visie eerstelijnszorg 2030 schetst de contouren waarbinnen regionaal tussen de eerstelijns partijen samengewerkt kan gaan worden. Dat biedt huisartsen perspectief om in de toekomst de multidisciplinaire zorg makkelijker en beter te organiseren. De LHV onderschrijft de visie (na consultatie van LHV-ambassadeurs), wel vinden we dat een paar noodzakelijke punten moeten worden verduidelijkt voordat we akkoord kunnen gaan. In dit bericht lees je meer en kun je de volledige visie en onze reactie downloaden.

Sinds september 2022 wordt er door de 17 betrokken partijen gewerkt aan een visie eerstelijnszorg 2030. De LHV is na ondertekening in februari 2023 later ingestapt. Na een complex traject ligt er nu een gedeelde visie eerstelijnszorg 2030.

In onze reactie gaan we in op de onderstaande onderwerpen:

  • Regionaal eerstelijnssamenwerkingsverband
  • Poortwachterschap
  • Substitutie
  • Samenwerking rond patiënten met GGZ-problematiek

Lees onze reactie op de consultatie van de visie eerstelijnszorg 2030. De reacties van NHG, LHV en InEen zijn op de hoofdlijnen afgestemd, waarbij elke partij vanuit eigen expertise een reactie heeft gegeven.

Proces

Bij de totstandkoming zijn vanuit de LHV beleidsadviseurs, ambassadeurs en leden betrokken geweest. In de onlangs gehouden klankbordsessie konden de ambassadeurs zich vinden in de richting die de visie schetst: Het is wat de huisarts nu al doet of wil gaan doen en de visie ondersteunt de huisarts daarbij.

Door in het hele proces te werken met kundige beleidsadviseurs en huisartsen uit de praktijk ligt er nu een visie waarin we ons goed kunnen vinden. We zien nog een paar aanscherpingen die moeten helpen om in de uitwerking de juiste keuzes te maken om de gezamenlijke doelen te bereiken. Eind deze maand ligt er, als het aan ons ligt, een visie waarmee de eerstelijn verder kan en waar wij als huisartsen veel voordeel van krijgen op die momenten waar we multidisciplinair samenwerken.

Aard Verdaasdonk, LHV-bestuurslid

Hoe nu verder?

De reactie op de consultaties worden verwerkt en besproken. We verwachten dat er in het bestuurlijk overleg op 26 januari een akkoord komt op deze visie van alle partijen. Daarna gaat een werkgroep aan de slag met de landelijke uitwerking rond financiering en organisatie. We volgen dit proces nauwlettend en informeren je via de nieuwsbrief wanneer er vervolgstappen worden gezet.

Nieuws

LHV, NHG, InEen en hoogleraren huisartsgeneeskunde (UNH) formuleerden een gezamenlijke visie op kaderhuisartsen. Ze zijn het erover eens dat kaderhuisartsen

Er is een zorgelijke situatie ontstaan bij 3 huisartsenpraktijken van aanbieder Co-Med in de Bredase wijk Haagsche Beemden, zo blijkt

Vandaag is de Internationale dag van de huisarts. Een dag om extra aandacht te besteden aan de kracht van de