Spring naar content

Volgende fase in onderhandelingen over zorgakkoord

De afgelopen weken was het even stil rondom het integraal zorgakkoord. Het ministerie van VWS was een volgende versie van het akkoord aan het uitwerken. Op vrijdag 12 augustus ontvangen alle betrokken partijen, waaronder wij, een nieuwe versie. Dat stuk gaan we beoordelen: worden in dit voorstel oplossingen toegezegd voor de urgente problemen in de huisartsenzorg?

Over een vorig concept voor het zorgakkoord waren we echt niet tevreden. Er miste urgentie voor de huisartsenzorg; we zagen onze voorwaarden voor dit akkoord niet of te weinig terug in de teksten. En in de algemene beweging in het stuk richting met juist meer taken naar de al overbelaste huisartsenzorg kunnen we ons helemaal niet in vinden. Dat hebben we dan ook teruggegeven aan het ministerie en de andere onderhandelingspartijen.

Onze voorwaarden

Na alle ontvangen reacties heeft het ministerie van VWS gesteld dat ze tot 12 augustus de tijd nemen voor het schrijven van een nieuwe versie. Als LHV toetsen we deze versie op onze voorwaarden, zoals we die telkens op tafel hebben gelegd.

We willen harde toezeggingen zien op:

1. Meer tijd voor de patiënt
Voor alle huisartsen bereikbaar maken:

  • Aanpassing consultduur
  • Financieel: ophoging inschrijftarief, vergoeding overlegtijd met andere zorgverleners
  • Extra opleidingsplaatsen


2. Aanpak ANW-systeem

Evenredige verdeling van ANW-diensten over alle huisartsen
Spoed = Spoed
Regulering en ophoging van de tarieven voor iedereen
Werken naar integrale spoedpost (HAP, SEH), voor structurele verlaging dienstendruk in de toekomst.

3. Focus op eigen kerntaken

Geen substitutie van zorg uit ziekenhuizen, ggz en sociaal domein naar de huisartsen.
Wachtlijstopvang door zorgaanbieder waar huisarts naar verwezen heeft.

4. Vergoeding voor stijgende praktijkkosten
Niet wachten op nieuw kostenonderzoek, maar nu al stijgende kosten voor personeel, ict en huisvesting compenseren.

5. Vertrouwen als basis voor toezicht en controle
Geen onnodige en onzinnige verantwoording van handelen van huisartsen:

  • WTZA stopzetten.
  • Geen administratieve lastenverzwaring door nieuwe wet- en regelgeving.
  • Eerder gemaakte afspraken rond administratieve lastenverlichting moeten verplicht door alle betrokkenen worden nagekomen.
  • Beschermen van de vrije artsenkeuze.

Breekpunten

Onze analyse van deze nieuwe versie van het zorgakkoord bespreken we volgende week met de huisartsen die zitting hebben in de landelijke ledenvergadering van de LHV. We leggen vervolgens onze breekpunten op tafel bij het ministerie van VWS, zodat zij weten wat ze moeten aanpassen in het akkoord om onze steun te kunnen krijgen. We houden u daarover op de hoogte via onze website en nieuwsbrief.

Let op: brede ledenraadpleging vanaf 29 augustus

De planning is dat er eind augustus een definitief voorstel voor het integraal zorgakkoord ligt. Dan moeten alle partijen beslissen of ze het akkoord zoals het voorligt wel of niet gaan tekenen.
Ondanks de krappe besluitvormingstijd die we hebben, willen we als LHV en VPH graag zoveel mogelijk leden betrekken bij onze beoordeling van het zorgakkoord. Daarvoor zullen we een digitale ledenraadpleging uitzetten van maandag 29 augustus tot en met zondag 4 september (onder voorbehoud; deze planning is afhankelijk van het verloop van het onderhandelingsproces de komende weken).

Hoe we die raadpleging precies gaan uitvoeren, dat werken we de komende weken nog verder uit en daar houden we u over op de hoogte.

De planning

12 augustus 2022

Volgende versie IZA

VWS presenteert volgende versie IZA, wij toetsen de nieuwe versie op onze voorwaarden

16 augustus 2022

Landelijke Ledenvergadering

Landelijke Ledenvergadering met onze analyse van de concept-versie IZA

18 augustus 2022

Doorgeven breekpunten

We geven onze breekpunten door aan VWS

26 augustus 2022

Definitief concept IZA

Definitief concept IZA klaar

29 augustus 2022

Digitale ledenraadpleging LHV en VPH

Van 29 augustus – 4 september

6 september 2022

Besluitvorming in Landelijke Ledenvergadering

14 september 2022

Ondertekeningsmoment Integraal Zorgakkoord

Nieuws

In de afgelopen dagen hebben wij opnieuw intensief overleg gevoerd, dit keer over de concrete invulling van de voorwaarden voor

De huisartsen die samen de landelijke ledenvergadering van de LHV vormen, hebben tijdens een lange bespreking maandagavond 12 september besloten

Minister Kuipers van VWS stelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor de realisatie van de afspraken over de huisartsenzorg in het integraal