Spring naar content

VWS volhardt in invoering jaarverantwoording

Als LHV verzetten we ons al jaren stevig tegen de jaarverantwoordingsplicht en de extra administratieve belasting die dit betekent voor huisartsen. Maar onze gesprekken met het ministerie van VWS en toezichthouder NZa hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. VWS volhardt in de invoering van de jaarverantwoording, ook voor zorgaanbieders in de eerste lijn.

Als LHV trekken we hierin samen op met andere verenigingen van zorgaanbieders in de eerste lijn, verenigd in de Eerstelijnscoalitie. Als coalitie hebben we meerdere keren met de minister van Ontregel de zorg (minister Helder en haar voorgangers) gesproken over de effecten van de Wtza voor kleinschalige zorgaanbieders. De afgelopen 2 jaar richten we ons vooral op één specifiek onderdeel van de Wtza: de jaarverantwoordingsplicht, omdat de invoering daarvan leidt tot een aantoonbare verhoging van de administratieve lasten. Die lasten komen bovenop een groeiende stapel aan verantwoordingseisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen.

We hebben een alternatief voorstel voor de jaarverantwoordingsplicht bij VWS en de NZa op tafel gelegd. Daarin pleiten we onder andere voor een uitzonderingspositie voor de eerste lijn en/of voor kleinere zorgaanbieders tot een bepaalde omzetgrens. Omdat de gevraagde tijdsinvestering voor deze groep niet opweegt tegen wat het oplevert. We hebben geen reactie gekregen op dit alternatieve voorstel.

Na ons meest recente overleg met VWS en de NZa moeten we concluderen dat we van mening blijven verschillen van de negatieve gevolgen die de jaarverantwoording heeft en dat we nu niet tot elkaar komen. VWS biedt helaas geen ruimte voor beperking van de verplichting voor de eerstelijnszorg. Dat is niet alleen frustrerend, maar ook verschrikkelijk zonde van de kostbare tijd voor de patiëntenzorg van al die zorgverleners in de eerste lijn.  

We beraden ons nu op hoe we hiermee verder gaan. We gaan daarover in overleg met de andere organisaties in de Eerstelijnscoalitie en houden jullie op de hoogte.

Waar gaat dit precies over?

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Die bevat verschillende verplichtingen voor zorgaanbieders, waaronder een verplichting tot een openbare jaarverantwoording.

Alle zorgaanbieders – behalve ZZP’ers, medewerkers en een individuele maat of vennoot – moeten hieraan voldoen en moeten vanaf 2023 financiële verantwoording afleggen over het voorgaande boekjaar.

Wat doet de LHV en wat hebben we bereikt?

Als Eerstelijnscoalitie hebben we vanaf het allereerste uur onze zorgen geuit over het nut en de noodzaak van deze gegevensuitvraag in relatie tot onder andere de toename van de administratieve lastendruk en de vraag of de komst van deze nieuwe regels het beoogde doel (financiële/maatschappelijke verantwoording) dient. We zien niet de toegevoegde waarde van de gevraagde tijdsinvestering voor het afdekken van ernstige risico’s in de praktijkvoering of voor de zorg voor patiënten. 

We richten ons hierin op de minister van Ontregel de zorg, benaderen Kamerleden en delen onze zorgen met de media.

Onze inzet heeft in een eerdere fase al opgeleverd dat zorgaanbieders met minder dan 25 zorgverleners géén interne toezichthouder hoeven aan te stellen, waar dat eerder wel het plan was.

Door onze inspanningen op de jaarverantwoording hebben we wel enkele successen geboekt, namelijk:

  • dat een accountantsverklaring niet langer verplicht is voor praktijken met een omzet tot 12 miljoen euro per boekjaar,
  • dat de financiële verantwoording voor eenmanszaken beperkt is tot een aantal ratio’s om de privacy te beschermen,
  • dat dubbele uitvragen van gegevens (door zorgverzekeraars en het Zorginstituut) worden voorkomen (de NZa heeft bevestigd hierop toe te zien),
  • en dat de minister heeft voorgenomen de openbaarmakingstermijnen tijdelijk te verruimen.

Wtza-eisen (incl. jaarverantwoordingsplicht) voor huisartsen

Meer informatie over de Wtza, de jaarverantwoording en wat deze wetgeving van jou als huisarts vraagt, vind je op onze themapagina Wtza.

Nieuws

Beweging

Als vertegenwoordiger van de huisartsen hebben we het verminderen van administratieve lasten al jaren hoog op de politieke agenda staan.

Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel

Hoe komen we tot een nieuw gesprek over verantwoording in de zorg? Deze vraag stond centraal bij het Politiek Café