Spring naar content

Wat zijn de NZa-tarieven en wijzigingen voor 2025?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestatie- en tariefbeschikking voor 2025 gepubliceerd. In dit bericht geven we een overzicht van de wijzigingen voor 2025. Lees meer over de tarieven voor o.a. MTVP en drie andere wijzigingen.

Petitie: zorg voor de basis

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), VPHuisartsen, De Bevlogen Huisartsen (DBH) en InEen vragen de nieuwe minister van VWS Fleur Agema om te zorgen voor:

  1. Kostendekkende tarieven in de basishuisartsenzorg
  2. Loon naar werken voor de huisarts
  3. Toekomstbestendige bekostiging voor de huisarts met meer medewerkers en (zorg)taken

In dit bericht informeren wij je over de volgende wijzigingen:

  • Tarieven herijkt en geïndexeerd
  • Meer tijd voor de patiënt
  • Aanpassing passantenconsult voor zorg aan arrestanten
  • Prestaties zorg aan onverzekerde toegevoegd
  • Verduidelijking prestatie teledermatologie

Tarieven herijkt en geïndexeerd

De NZa heeft de nieuwe tarieven voor 2025 bekend gemaakt. Deze tarieven zijn gebaseerd op het recent door Berenschot uitgevoerde beloningsonderzoek en op het recente kostprijsonderzoek. Daarnaast is de indexering voor 2025 toegepast op de tarieven. De nieuwe tarieven gaan per 1 januari 2025 in.

Het inschrijftarief tot 65 jaar gaat van € 19,91 per kwartaal naar € 20,35 per kwartaal. Het gewone consulttarief gaat van € 12,21 naar € 12,43.

Lees ook ons nieuwsbericht van 1 juli: Huisartsenzorg door NZa-tarieven 2025 niet toekomstbestendig

Meer Tijd voor de Patiënt structureel bekostigd

Vanaf 1 januari 2025 wordt Meer Tijd voor de Patiënt structureel bekostigd. Het maximumtarief per kwartaal voor de prestatie Meer Tijd voor de Patiënt per ingeschreven patiënt bedraagt € 3,23. Hiermee is Meer Tijd voor de Patiënt een standaard onderdeel van de basiszorg van de huisarts geworden.

Voor gemoedsbezwaarden geldt een aparte regeling. Daarvoor heeft de NZa extra consulttarieven inclusief een opslag voor MTVP vastgesteld. Praktijken die voldoen aan de MTVP-voorwaarden, kunnen deze hogere consulttarieven jaarlijks voor het eerste consult met een gemoedsbezwaarde patiënt in rekening brengen. Na dat eerste consult gelden dan weer de reguliere consulttarieven voor gemoedsbezwaarden.

Passantenconsult aangepast voor zorg aan arrestanten

De NZa heeft in de prestatie- en tariefbeschikking 2025 het passantenconsult aangepast. Er is specifiek opgenomen dat voor de zorg aan arrestanten (mensen die zijn aangehouden (gearresteerd)) het consult voor passanten in rekening mag worden gebracht, ongeacht of er sprake is van incidentele en acute zorg. Huisartsen die niet participeren in een HDS kunnen gedurende de ANW-uren de consulten en visites voor ANW-zorg declareren voor niet-incidentele en -acute zorg aan arrestanten.

Prestaties onverzekerden toegevoegd

In de prestatie- en tariefbeschikking 2025 zijn prestaties voor de zorg aan onverzekerden toegevoegd. De consulttarieven onverzekerden is een bedrag per direct patiëntcontact. Het is een vergoeding voor de kosten van zorglevering. De tarieven zijn opgehoogd met een opslag (van €3,29) in verband met de extra te verrichten administratieve handelingen.

Onverzekerden zijn gedefinieerd als patiënten die vallen onder de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV), de regeling onverzekerbare vreemdelingen (OVV) of de regeling medische zorg aan ontheemden (RMO).

Prestatie teledermatologie verduidelijkt

Aan de beschrijving van de prestatie teledermatologie heeft de NZa toegevoegd dat de prestatie enkel betrekking heeft op de inspanning van de huisarts.

Lees meer

Alles over de tarieven en tariefbeschikking lees je in ons thema.

Nieuws

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestatie- en tariefbeschikking voor 2025 gepubliceerd. In dit bericht geven we een overzicht van

De NZa heeft op 1 juli de nieuwe tarieven gepubliceerd voor 2025. Deze tarieven zijn berekend op basis van het

De NZa heeft de eerste bouwsteen voor de nieuwe tarievenberekeningen 2025 op haar website gepubliceerd. De nieuwe tarieven voor de