Spring naar content

Meer tijd voor de patiënt

We willen dat je kwaliteit kunt blijven leveren en met plezier jouw vak kunt uitoefenen, ook in drukke tijden. Daarom hebben we in het IZA afspraken gemaakt over Meer tijd voor de Patient. Inmiddels werken bijna alle huisartsen met MVTP. Op deze pagina vind je alle informatie over MTVP en over de ontwikkelingen.

Leidraad MTVP

In de leidraad Meer Tijd Voor de Patiënt van ZN, de LHV en InEen staan de interventies beschreven waarmee je als praktijk meer tijd voor de patiënt kunt creëren.

Stand van zaken MTVP

In januari 2024 is de laatste tranche van MVTP van start gegaan. Dat betekent dat nu bijna alle huisartsen in Nederland werken met MVTP.  Hoe ze dat doen verschilt per regio en per praktijk. Op deze pagina vind je verhalen van huisartsen over hoe zij MVTP inzetten.

Structurele bekostiging vanaf 2025

Vanaf 1 januari 2025 wordt MTVP bekostigd vanuit Segment 1. Dit geeft huisartsenpraktijken de garantie dat zij ook op de langere termijn MTVP kunnen realiseren. Als LHV zijn we trots op deze mijlpaal. Structurele bekostiging van MTVP was voor ons een essentiële randvoorwaarde om het IZA te ondertekenen. Om ervoor te zorgen dat MTVP ook in de toekomst goed blijft werken hebben we met de andere betrokken partijen (InEen, ZN, VPH) een viertal bestuurlijke afspraken geformuleerd, o.a. over monitoring van de resultaten en de actualisatie van de Leidraad.

Lees ook het artikel uit De Dokter: 5 vragen over de structurele bekostiging

Monitoren van de resultaten

Om te kijken of we met MTVP ook bereiken wat we voor ogen hadden, monitoren we de resultaten de komende jaren. We meten de volgende doelstellingen:

  • Afname van het aantal consulten (minder dan de huidige 4,6 consulten per patiënt per jaar);
  • Behoud van de huidige norm van 2095 patiënten per fte HA of hoger, zo mogelijk in combinatie met toename van het aantal mensen met een vaste huisarts;
  • Gelijkblijvende of dalende wachttijd voor toegang tot de huisarts;
  • Dalende verwijzingen, niet geprotocolleerde diagnostiekaanvragen en medicatievoorschriften;
  • Verbeteren van patiënttevredenheid;
  • Verbeteren van werkplezier;
  • Intensievere samenwerking met het netwerk

Het gaat hier niet om het meten van de prestaties van individuele praktijken. We willen veel meer in beeld krijgen of het ons lukt om de beweging te realiseren die we voor ogen hadden.

Actualiseren Leidraad

Om te zorgen dat MTVP ook in de toekomst goed blijft werken, hebben we afspraken gemaakt over de actualisering van de Leidraad. De eerste actualisatie is gereed en maakt concreet hoe praktijken na de eerste twee jaar invulling kunnen geven aan MTVP.  Actualisatie van de leidraad is altijd gebaseerd op de resultaten van de monitor en resultaat van een afspraken van alle betrokken partijen.

Veelgestelde vragen

Vanaf 1 januari 2025 valt de vergoeding voor MTVP onder segment 1. Dat betekent dat de tarieven worden bepaald door de NZa en dat iedere huisarts er gebruik van kan maken. Je bent dus niet meer afhankelijk van het contract met de zorgverzekeraar.

Bijna alle huisartsenpraktijken zijn inmiddels aan de slag met MTVP. De eerste groep begon per 1 april 2023, de laatste per 1 januari 2024. Dat gebeurt volgens de leidraad, waarin een ingroeimodel van twee jaar staat beschreven en waarin is vastgelegd welke MTVP-interventies vergoed worden. In juni 2024 is een update van de Leidraad verschenen waarin ook de voorwaarden voor vergoeding in het derde jaar staan beschreven. Praktijken die in 2025 aan hun derde jaar beginnen kunnen in de Leidraad dus lezen wat er van hen wordt verwacht.

De Regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) hebben de afgelopen tijd veel werk verzet om huisartsen te helpen bij de invoering van diverse interventies met een regionaal MTVP-plan. Dat blijven zij doen, in samenspraak met de huisartsen in hun regio en de zorgverzekeraar.

Nee. Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen LHV, VPH, ZN, VWS en InEen. Daarin is geregeld dat de Leidraad leidend blijft en nog een aantal keren geactualiseerd wordt; dat RHO’s voor een regionaal MTVP-plan (blijven) zorgen en dat er landelijke monitoring komt van de effecten van diverse MTVP-interventies. Zorgverzekeraars monitoren de effecten van individuele praktijken niet.

Om te kijken of MTVP oplevert wat we ervan verwachten worden de effecten van de diverse MTVP-interventie de komende jaren gemonitord. Dit jaar is er een nulmeting uitgevoerd en begin volgend jaar vindt de eerste effectmeting plaats. Die effecten kunnen bijvoorbeeld gaan over het werkplezier van huisartsen, tevredenheid van patienten, aantallen consulten en doorverwijzingen naar de tweede lijn. Bij actualisering van de Leidraad worden de resultaten van de monitoring meegenomen.

Bekijk de oplossingen

In deze verhalen laten huisartsen zien hoe zij meer tijd voor de patiënt realiseren. Soms door een combinatie van oplossingen. Laat je inspireren door collega’s en kijk welke oplossing past bij de praktijk waarin jij werkt. 

Een kleinere praktijk met minder patiënten per huisarts, hoe pakken collega’s dat aan en werkt het?

Er zijn allerlei manieren om het werk zo efficiënt mogelijk in te richten. Je hebt vast ook maatregelen genomen in de praktijk, maar heb je hier al aan gedacht?

Wat kun je doen om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen en te houden? Zodat je tijd hebt waarvoor j bent opgeleid: het bieden van zorg aan je patiënten.

De werkdruk in de ANW moet omlaag. In het land vinden pilots plaats. Beproefde voorbeelden die je in de eigen regio kunt gebruiken.

Bekijk de pagina met oplossingen voor problemen in de ANW

Nieuws

Vanaf 1 januari 2025 is Meer tijd voor de patiënt (MTVP) standaard onderdeel van de basiszorg van de huisarts. Om

Vanaf 1 januari is de structurele bekostiging van Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) een feit. Dit geeft huisartsenpraktijken de

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds