Spring naar content

Meer tijd voor de patiënt

We willen dat je kwaliteit kunt blijven leveren en met plezier jouw vak kunt uitoefenen, ook in drukke tijden. Er moet daarom meer tijd zijn voor de patiënt. Hoe je daar als huisarts voor zorgt, staat beschreven in het IZA en de uitwerking in de leidraad MTVP. Hier vind je alle informatie over MTVP en houden we je op de hoogte over de ontwikkelingen.

Leidraad MTVP

In de leidraad Meer Tijd Voor de Patiënt van ZN, de LHV en InEen staan de interventies beschreven waarmee je als praktijk meer tijd voor de patiënt kunt creëren. Meer informatie over het IZA lees je op deze pagina.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Het gaat erom dat je de nieuwe MTVP doelstellingen en werkwijze evalueert, met de huisartsen uit je regio of met je praktijkteam. De afspraak is dat er gebruik gemaakt kan worden van bestaande intervisiestructuren van huisartsen. Als je met je praktijkteam de MTVP-doelstellingen evalueert, bijvoorbeeld tijdens een lunchbijeenkomst of andere scholing, telt dit ook mee. Dit is echter geen ‘intervisie’ volgens de herregistratie-eisen omdat er ook niet-huisartsen aan deelnemen. Als je MTVP-scholingen buiten intervisieverband wilt laten accrediteren voor de herregistratie als huisarts, dien het dan in als gewone scholing bij je regionale scholingsorganisatie/PAM.

Qua frequentie is er geen harde eis gesteld. Als je het agendapunt MTVDP toevoegt aan je bestaande intervisie, is er aan de voorwaarde voldaan.

In de leidraad zijn 5 doelstellingen geformuleerd. Betere kwaliteit van zorg, hogere patiënttevredenheid, meer werkplezier, beheersen van zorgkosten (minder verwijzingen en voorschriften) en betere samenwerking met het netwerk. Deze doelstellingen zullen op een geaggregeerd niveau gemonitord worden, landelijk of regionaal. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er op praktijkniveau gemonitord en afgerekend zal worden.

De interventies bestaan voor een deel uit inspanningsverplichtingen, bijvoorbeeld het gemiddelde consult van 15 minuten. In principe is de afspraak: als je iets (al) doet wat er van je verwacht wordt, dan telt het mee. Het uitgangspunt is dat je meedoet aan het traject dat jij en je collega-huisartsen samen afspreken met de regio-organisatie. Biedt de RHO een cursus positieve gezondheid aan die jij al hebt gedaan, dan moet je mogelijk nog een keer meedoen of met je RHO afspreken dat je je eigen traject hier een plek in kunt geven.

Ja dat kan, mits er ook aan de andere voorwaardes van de minimale hordes voldaan wordt. Te weten: intervisie, aansluiten bij het regionale plan en committeren aan het groeimodel uit de leidraad.

De LHV heeft samen met ZN bepaald dat het wenselijk is dat alle patiënten (lees: alle praktijken) in 2023 al kunnen beginnen met MTVDP. Dus geen 4 jaar instroom maar een instroom in 4 kwartalen. De moeilijkheid zit er in dat niet al het geld beschikbaar is, zodat het wel in 4x moet. Dan is de vraag: maar wie mag dan eerst? Q1 Praktijken die al in de pilots zitten gaan door Q2, 3, 4 en Q1 2024 praktijken die MTVP in de praktijk kunnen brengen individueel en gezamenlijk (intervisies, keuze uit ondersteunende interventies, etc.) ondersteund door de RHO.

Dit is geen onderwerp in de leidraad, die is echt bestemd voor de inkoop in 2023. Wat betreft de structurele bekostiging van MTVP heeft de minister het volgende aangegeven in zijn brief van 15 september: “De afspraak is om MTVP structureel onder te brengen in de bekostiging van de huisartsenzorg zoals wij die kennen in segment 1 (Si). Ik heb de NZa gevraagd te onderzoeken hoe dit het beste kan worden vormgegeven; zij komen hierover voor de zomer van 2023 met een concreet advies. Het streven van het ministerie van VWS en de NZa is om het structureel onderbrengen van MTVP in de bekostiging van de huisartsenzorg per 2024 te realiseren.”

Minder diagnostiek valt onder de doelstelling ‘beheersen zorgkosten’. In de pilots zagen we inderdaad vooral significante resultaten op de twee andere onderdelen, namelijk minder verwijzingen en minder medicatievoorschriften. We zagen echter niet de diagnostiek toenemen omdat er zorg van het ziekenhuis werd overgenomen.

De afspraak is dat er in dat jaar wordt ingezet op die interventies. Het kan zijn dat ze in dat jaar niet voltooid zijn. Een cursus zou bijvoorbeeld nog door kunnen lopen, net als een implementatie van lean werken. Of het te ambitieus is? In de pilots is dat niet gebleken.

Deze vraag wordt veel gesteld, ook door de zorgverzekeraars. Het is inderdaad een probleem, maar wat ons betreft moet het éne probleem niet het andere tegenhouden. Uit de pilots is gebleken dat inzet van extra personeel/capaciteit vaak werd ingezet. Daar lukte het ook om het benodigde personeel te vinden. Wat er ook gebeurde was dat het zittende personeel, of de huisarts zelf, meer uren ging werken. MTVP zorgde voor zoveel werkplezier, rust en ruimte, dat bijvoorbeeld 4 uur extra werken in de week als goede optie werd gezien.

In de pilots hebben de RHO’s veel en goed ondersteund. In de leidraad komt de RHO inderdaad veel terug, maar het is wel zo beschreven dat het vooral mogelijk is om de RHO in te zetten. De grootte van de rol is toch vooral aan de huisartsen in de regio zelf om te bepalen.

Dit is nadrukkelijk niet de afspraak. In het IZA is er echt apart ruimte gemaakt voor MTVP, het is er dus bovenop. Wel is de afspraak dat als er bijvoorbeeld een module is voor scholing van het goede gesprek (bijvoorbeeld Positieve Gezondheid), en de MTVP-module betaalt hier ook al voor, dat die module dan vervalt. Maar modules als ouder en zorg of service en bereikbaarheid kunnen niet ten koste gaan van deze MTVP-afspraak.

Minder verwijzingen is één van de doelen, en wat ons betreft een secundair doel. Belangrijkste doelen zijn: ‘blijere’ dokters en ‘blijere’ patiënten. Minder verwijzingen is net als het behouden van de huisartsenzorg voor zoveel mogelijk mensen en minder voorschrijven natuurlijk wel een belangrijk doel voor de zorgverzekeraars. Juist ook omdat de instroom in de ziekenhuizen, al dan niet door personele problemen, beperkt moet worden voor de betaalbaarheid van de zorg.

Bekijk de oplossingen

In deze verhalen laten huisartsen zien hoe zij meer tijd voor de patiënt realiseren. Soms door een combinatie van oplossingen. Laat je inspireren door collega’s en kijk welke oplossing past bij de praktijk waarin jij werkt. 

Een kleinere praktijk met minder patiënten per huisarts, hoe pakken collega’s dat aan en werkt het?

Er zijn allerlei manieren om het werk zo efficiënt mogelijk in te richten. U heeft vast ook maatregelen genomen in de praktijk, maar heeft u hier al aan gedacht?

Wat kunt u doen om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen en te houden? Zodat u tijd heeft waarvoor u bent opgeleid: het bieden van zorg aan uw patiënten.

De werkdruk in de ANW moet omlaag. In het land vinden pilots plaats. Beproefde voorbeelden die u in de eigen regio kunt gebruiken.

Bekijk de pagina met oplossingen voor problemen in de ANW

Nieuws

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 26 september stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Allereerst de voordracht van

Eerder deze zomer vroeg de LHV minister Kuipers om nog dit jaar meer duidelijkheid te geven over de structurele bekostiging