Spring naar content

Zorgcoördinatie voorziening regionaal ingekleurd

De LHV heeft eerder zorgen geuit over het benoemen van één zorgcoördinatiecentrum per ROAZ-regio door de minister; coördineren niet centraliseren was de oproep van de LHV. In de nieuwe brief is er meer vrijheid voor het inrichten van zorgcoördinatie en wordt afgestapt van het idee dat dit vanuit één centraal punt moet gebeuren. De inzet van de minister is om per 1 januari 2025 in alle ROAZ regio’s te starten met het invullen van zorgcoördinatie en dat gaat volgend jaar veel van ons allemaal vragen.

Op 12 mei heeft de minister zijn inhoudelijke visie op de inrichting van zorgcoördinatie gegeven (brief inzichtelijk voor leden). De inhoud van die brief heeft tot verschillende interpretaties en, mede daardoor, discussies geleid bij diverse betrokkenen. De minister geeft op 19 oktober jl. in een brief gericht aan de veldpartijen (voor leden) een nadere toelichting en tevens handvatten om zorgcoördinatie in de regio vorm te geven. De input van de regionale zorgpartijen en koepelorganisaties is hierin meegenomen. In zijn aanvullende brief licht de minister toe dat hij verwacht dat er op 1 januari 2025 binnen alle regio’s en voor alle burgers een vorm van zorgcoördinatie is geïmplementeerd, passend bij wat er in die regio of dat verzorgingsgebied op dat moment nodig en mogelijk is. 

De regio kleurt zorgcoördinatie verder in

De regio heeft hierin een grote mate van vrijheid, maar het is van belang dat er aan minimale eisen wordt voldaan. Deze eisen zijn deels al beschreven in de brief van 12 mei, een totaaloverzicht en wat er op welk niveau kan of moet worden afgesproken wordt nader uitgewerkt in het nog op te stellen implementatieplan. In elk geval:

  • Regio’s bepalen zelf welke verzorgingsgebieden voor zorgcoördinatie ze definiëren binnen de ROAZ-regio, zolang dat betekent dat de verzorgingsgebieden gezamenlijk de gehele ROAZ-regio beslaan. Daarnaast moet het verzorgingsgebied voldoende mogelijkheden bieden om alle benoemde functies in de brief van 12 mei aan te kunnen bieden.
  • Binnen het verzorgingsgebied kunnen door partijen onderling werkafspraken gemaakt worden, zolang deze passen binnen de regionale afspraken en de landelijke kaders. Digitale samenwerking of een hybride vorm zijn hierin mogelijk.
  • De afspraken binnen de ROAZ-regio zijn voor alle verzorgingsgebieden gelijk en betreffen minimaal monitoring, regionaal inzicht in capaciteit en elkaar helpen bij tijdelijk hoge zorgvraag.
  • Mogelijk kunnen er voor sommige onderwerpen ook (aanvullende) landelijke afspraken worden gemaakt.

Samenwerken is de kern van zorgcoördinatie

De LHV heeft eerder (zie ons nieuwsbericht van 27 juli) zorgen geuit over het benoemen van één zorgcoördinatiecentrum per ROAZ-regio door de minister; coördineren niet centraliseren was de oproep van de LHV. Dat is nu mogelijk als de regio de coördinatiefunctie verder kan inkleuren..

Wat betreft triage geeft de minister aan dat het niet de bedoeling is om deze weg te halen bij de huidige aanbieders. Hiermee is ook een zorg van de huisartsen weggenomen Het streven wordt dat door meer samenwerking en kennis van elkaars processen triagisten straks een brede range aan acute zorgvragen op kunnen lossen; ongeacht waar een acute zorgvraag binnenkomt wordt vanaf de start van de triage met een brede blik bekeken welke zorg het beste kan worden ingezet. Het betreft hier niet alleen de instroom maar ook door- en uitstroom.

Vervolgaanpak, implementatieplan en verwachtingen

Voor 1 januari 2024 moet binnen elke ROAZ-regio een plan zijn opgesteld met daarin minimaal afspraken over: 

  • Aanstellen van een projectleider zorgcoördinatie
  • Bepalen van de verzorgingsgebieden voor zorgcoördinatie binnen de ROAZ-regio
  • Benoemen van een tijdspad waarin de regionale zorgpartijen stappen zetten om te komen tot zorgcoördinatie
  • De wijze waarop de implementatie wordt aangestuurd binnen de regio.

Het ROAZ is door de minister aangewezen als partij om dit proces te begeleiden en faciliteren. Van de betrokken partijen wordt verwacht om zich te committeren aan de doelen van zorgcoördinatie en actief te participeren in de planvorming.

Om de betrokken partijen heldere kaders te bieden stelt het ministerie een implementatieplan op. Hierin wordt expliciet beschreven welke zaken moeten worden uitgewerkt en wanneer de implementatie als succesvol en afdoende wordt gekwalificeerd. Het implementatieplan is eind dit jaar gereed.

Zorgcoördinatie in deze vorm is in het ANW Actieplan opgenomen als de stip op horizon. De LHV ondersteunt deze koers. We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Het is nu vooral aan de regio waar jij als huisarts ook je stem hebt. Gebruik die ook binnen de RHO, ROAZ en naar je eigen LHV ambassadeur. Zo werken we samen aan een toekomst bestendige ANW-zorg overdag en in de nacht.

Nieuws

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats

Zondag 19 mei is de Internationale dag van de huisarts. Een dag om samen stil te staan bij de onmisbare