Spring naar content

Zorgen over bekostiging Meer tijd voor de Patiënt

Wij hebben zorgen over de structurele bekostiging van Meer tijd voor de Patiënt (MTVP). Een concept-NZa-advies lijkt de beloofde volledige opname van MTVP vanaf 2024 en verder in het zogeheten segment 1 in de weg te staan. Deze afspraak gaf in januari de doorslag voor ons als huisartsen om het Integraal Zorgakkoord te ondertekenen. Wij dringen er daarom bij minister Kuipers van VWS op aan dat hij zoals beloofd zorgt dat deze afspraak wordt nagekomen.

”Het concept-NZa-advies dat we hebben gezien baart ons zorgen. Om Meer tijd voor de Patiënt te laten werken moet elke huisartsenpraktijk kunnen rekenen op de middelen daarvoor. Nu en in de toekomst. Dat kan, dat is afgesproken en dat moet nu worden uitgevoerd. Onze voorwaarde van structurele bekostiging, in S1, is van meet af aan zo helder als glas geweest. Het was een van de pijlers onder het vertrouwen dat we het IZA hebben gegeven. We zien dit nu niet terug in het concept-NZa-advies,” zegt Aard Verdaasdonk, LHV-voorzitter a.i.

Volgende stappen

De NZa komt medio juni met een definitief advies over de bekostiging MTVP aan VWS. De minister besluit vervolgens of en in hoeverre hij dit advies overneemt. De komende weken vervolgen we het overleg met VWS hierover. Daarnaast verkennen we de mogelijkheid om juridische stappen te zetten, mocht uiteindelijk blijken dat zowel het definitieve NZa-advies als het besluit van Kuipers hierover, structurele bekostiging in S1 voor MTVP blokkeren.

Garantie op IZA-afspraken

De LHV heeft de minister recentelijk aangesproken op zijn belofte. Minister Kuipers heeft hier vorige week op gereageerd; helaas zien wij hierin onvoldoende garantie. Als LHV zijn wij ongerust over de structurele bekostiging van MTVP in S1, omdat wij zien dat een conceptadvies van de NZa niet strookt met de IZA-afspraken. Wij hebben VWS dringend verzocht die eerder gemaakte afspraken na te komen. Het ministerie geeft hieraan tot nu toe geen gehoor en laat zo de ruimte aan de NZa om met een advies te komen waarin de bekostiging van Meer tijd voor de Patiënt lijkt te worden opgeknipt in de segmenten S3, S2 en S1. Daardoor zou het voor huisartsen onzeker kunnen zijn of zij werkelijk kunnen investeren in MTVP. In de Landelijke Ledenvergadering op 30 mei jl. hebben we onze zorgen met de afgevaardigde ambassadeurs gedeeld.

Financieel mogelijk maken

De resultaten van MTVP spreken voor zich: minder verwijzingen, minder medicalisering, tevreden patiënten en een huisarts die (beter en met meer plezier) zijn werk kan doen. In 120 pilots is bewezen dat huisartsen dat op verschillende manieren kunnen realiseren. Op basis van die pilots is een leidraad opgesteld met daarin verwerkt de geleerde lessen om alle huisartsen te helpen aan MTVP. De belangrijkste les: laat de huisarts zélf MTVP realiseren passend bij de eigen praktijk en patiënten, ondersteun dat financieel om het mogelijk te maken. Het huidige conceptadvies van de NZa dreigt hiervoor drempels op te werpen.

Lees meer over bekostiging op de themapagina.

Nieuws

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen

Update ION

Eind juni stuurden wij een nieuwsbericht met een oproep de inschrijvingen op naam te controleren naar aanleiding van meldingen die

In april en mei vond de jaarlijkse uitvraag KIF plaats. De respons onder apotheekhoudende huisartsen was met 97% weer zeer