Spring naar content

WGA-verzekeringen

Wist u dat u na 2 ziektejaren van uw medewerker nog maximaal 10 jaar verantwoordelijk bent voor uw arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers? Dit heeft te maken met de WIA en de WGA. Op deze pagina leest u alles over de manieren waarop u zich hiervoor kunt verzekeren.

WGA-verzekering, op deze pagina leest u alles over:

 • Verzekeren via het UWV
 • Verzekeren bij een private verzekeraar
 • Wat past het best bij uw situatie

De 2 mogelijkheden voor uw als werkgever:

De WGA-premie is onderdeel van de Werkhervattingskas (Whk). Jaarlijks, medio november, ontvangt u een beschikking van de Belastingdienst. Daarin staat het percentage vermeld dat u betaalt over de feitelijke loonsom van dat jaar. UWV kent voor de WGA 3 type werkgevers:

 1. Klein: Voor werkgevers met een premieloonsom tot € 319.000,- per jaar. Voor deze categorie wordt de premie sectoraal vastgesteld.
 2. Middelgroot: Voor werkgevers met een premieloonsom tussen € 319.000,- en € 3.190.000,- per jaar. Voor deze categorie wordt de premie deels sectoraal en deels individueel vastgesteld op basis van de WGA-schadelast in het verleden. Naar mate de loonsom hoger is, stijgt ook het deel van de premie dat individueel wordt bepaald.
 3. Groot: Voor werkgeversmet een premieloonsom groter dan € 3.190.000,- per jaar. Voor deze categorie wordt de premie volledig individueel vastgesteld op basis van de WGA-schadelast in het verleden.

U kunt ervoor kiezen om niet via het UWV te verzekeren. In dit geval wordt u eigenrisicodrager en brengt u het risico zelf onder bij een private verzekeraar. Iedere verzekeraar heeft een eigen methodiek om de premie op individueel niveau vast te stellen. Voor uw keuze tussen UWV en privaat kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur, bijvoorbeeld bij de VvAA, Nationale-Nederlanden of AON. Uw accountant kan hierbij ook ondersteunen.

Nationale Nederlanden hanteert voor de WGA-premie dezelfde klasse als voor de ziekteverzuimverzekering. Daarnaast stelt Nationale Nederlanden als voorwaarde dat u de WGA-verzekering alleen kunt afsluiten in combinatie met een ziekteverzuimverzekering.

Veelal wordt door de verzekeraar een hoger re-integratiebudget beschikbaar gesteld wanneer sprake is van een gecombineerde verzekering (ziekteverzuim en WGA-eigenrisicodragerschap). De verzekeraar is immers ook gebaat bij snelle werkhervatting.

Is uw loonsom lager dan € 1.000.000,- en zijn één of meerdere onderstaande argumenten op uw praktijk van toepassing? Dan is de uitvoering van de WGA via UWV voor zowel uw vaste als tijdelijke personeel voor u een interessante optie.

 • U vindt de begeleiding van zieke (ex-)medewerkers moeilijk te combineren met uw werkzaamheden als zorgprofessional
 • U wilt na 2 jaar ziekte geen tijd meer besteden aan de re-integratie van (ex-)medewerkers
 • U hebt goede controle op verzuim gedurende de eerste twee jaren
 • Op basis van de UWV-sectorpremie levert eigenrisicodragen u geen (significant) premievoordeel op
 • Als eigenrisicodrager hebt u meer regie op verzuim en re-integratie van (ex-)medewerkers en bent u meer betrokken bij het proces, maar dat vraagt ook meer van uw tijd.

Is uw loonsom hoger dan € 1.000.000,- dan is het van belang dat u zich goed laat adviseren. VvAA en AON kunnen u daarbij helpen en kunnen uw situatie beoordelen. Daarbij zijn onder meer uw verzuimbeleid, historische WGA-instroom, feitelijke loonsom en de verhouding tussen vast en tijdelijk personeel van belang.


WGA-hiaatverzekering verplicht

Los van deze keuze is er ook de WGA-hiaatverzekering. Als een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker onvoldoende kan werken, kan hij een WGA-vervolguitkering van het UWV ontvangen.

De Cao Huisartsenzorg verplicht u deze WGA-vervolguitkering aan te vullen tot 70 procent van het laatstverdiende loon. Deze verplichting eindigt als de medewerker weer volledig arbeidsgeschikt wordt of als hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Om hier aan te kunnen voldoen, verplicht de cao u om een WGA-hiaatverzekering af te sluiten.

Deze verplichting geldt niet voor de Cao Hidha. Nationale Nederlanden biedt wel de mogelijkheid om uw hidha’s in het kader van goed werkgeverschap toch mee te verzekeren.

Verzekering voor uw medewerkers

Als een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker onvoldoende kan werken, kan hij een WGA-vervolguitkering van het UWV ontvangen. De Cao Huisartsenzorg verplicht u deze WGA-vervolguitkering aan te vullen tot 70 procent van het laatstverdiende loon.

Meer informatie

Meer informatie over de WGA vindt u op de websites van AON, Nationale-Nederlanden of de VvAA. Zij kunnen u ook informeren over de korting die u als LHV-lid krijgt op de WGA-verzekering.