Spring naar content

Prestatiebekostiging Farmacie 2021

Voor u als apotheekhoudende huisartsen en voor apothekers wordt de farmaceutische zorg via een prestatiebekostiging gefinancierd. De NZa definieert hiervoor prestaties, die als basis dienen voor de onderhandeling over de contracten tussen zorgverzekeraars en farmaceutische zorgverleners. De NZa stelt dus geen tarieven vast voor deze prestaties.

Prestatiebeschrijvingsbeschikking 2021

In de prestatiebeschrijvingsbeschikking van de NZa zijn prestaties nader gedefinieerd. Voor 2021 gelden dezelfde prestaties als voor 2020 en zijn de volgende prestaties vastgesteld:

 1. Terhandstelling van een UR-geneesmiddel
 2. Weekterhandstelling van een UR-geneesmiddel
 3. (Week)terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw UR-geneesmiddel
 4. Instructie patiënt UR-geneesmiddel-gerelateerde hulpmiddelen
 5. Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik
 6. Farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/polikliniekbezoek
 7. Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname
 8. Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis
 9. Voorlichting farmaceutisch zelfmanagement voor patiëntengroep
 10. Advies farmaceutische zelfzorg
 11. Advies gebruik UR-geneesmiddelen tijdens reis
 12. Advies ziekterisico bij reizen
 13. Onderlinge dienstverlening
 14. Facultatieve prestatie

Verzekerde zorg

De prestaties 1 t/m 8 behoren tot de verzekerde zorg in het basispakket. Dit betekent dat zorgverzekeraars deze zorg in voldoende mate moeten contracteren voor de bij hen aangesloten verzekerden. Over de overige prestaties kunnen verzekeraars selectiever afspraken maken.

Facultatieve prestatie

De facultatieve prestatie biedt ruimte om afwijkende zorgprestaties overeen te komen. Hiervoor maken partijen een onderlinge afspraak die zij voorleggen aan de NZa. De NZa publiceert de prestatie na vaststellen op haar website. Een voorbeeld van een dergelijke prestatie is het intensief begeleiden van patiënten met astma of COPD die chronisch geneesmiddelen gebruiken.

Andere apotheekhoudenden kunnen ook gebruik maken van de prestatie, mits er een contractuele afspraak is met de verzekeraar.

De facultatieve prestatie leent zich niet goed voor het maken van afspraken over innovatieve zorginitiatieven die zich tot specifieke regio’s of locaties beperken. Daarvoor wordt verwezen naar de beleidsregel Innovatie.

De beleidsregel farmaceutische zorg en de Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg voor 2021 zijn gepubliceerd op de NZa-website.