Casemanager dementie

 
Als huisarts speelt u een belangrijke rol in de signalering van dementie en het daarop volgende zorgproces. Wanneer het vermoeden van dementie bestaat kunt u de casemanager dementie inzetten. Deze dementie-specialist is uw partner om de zorg voor uw patiënt in goede banen te leiden.

De casemanager dementie (ook wel dementieverpleegkundige) werkt daar waar mogelijk huisartsgericht, in nauwe samenwerking met de eventuele aanwezige specialist ouderengeneeskunde en de wijkverpleegkundige via een Multi-Disciplinair-Overleg (MDO). Samen met de cliënt en mantelzorger en de huisarts en/of specialist onderzoeken zij welke therapie, zorg en ondersteuning wenselijk en mogelijk is. Zij begeleiden de klant in het gehele traject tot opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Bovendien bemiddelt de casemanager dementie bij het regelen van hulp uit het eigen sociale netwerk, vrijwilligers en professionals. Ook kunnen zij helpen bij het maken van lastige keuzes rondom zingeving en het levenseinde.

U kunt de patiënt doorverwijzen naar de casemanager dementie in uw regio. Deze kunt u vinden via de wijkverpleging of regionale ketenregisseur. De casemanager bij mensen met dementie en hun naasten zorgt ervoor dat de huisarts een partner heeft die voor overzicht zorgt, vooruit kijkt en zo zorgt dat mensen met dementie voorbereid langer kunnen meedoen.

Samengevat: waarvoor kan de huisarts de casemanager dementie inzetten?

  1. Voor de diagnostiek: de casemanager kan de thuissituatie beoordelen en de persoon met dementie in zijn of haar eigen omgeving observeren.
  2. Om te onderzoeken welke therapie, zorg en ondersteuning wenselijk en mogelijk is, in nauwe samenwerking met de eventuele aanwezige specialist ouderengeneeskunde en de wijkverpleegkundige via een MDO: een Multi-Disciplinair-Overleg.
  3. Om mensen thuis te begeleiden op geleide van hun vraag en hun problemen, te adviseren, zorg te regelen en voor psycho-educatie.
  4. Om de familie te informeren als bemiddelaar tussen familie, vrijwilligers en professionele hulpverleners.
  5. Om het zorgplan op te stellen conform de aanspraak wijkverpleging, die de wensen voor zorg en begeleiding bevat en met u als huisarts en wijkverpleegkundige evalueert.
  6. Om aanvullende hulp vanuit de gemeente te vinden en te indiceren zoals dagbesteding, respijtzorg en huishoudelijke hulp.
  7. Als degene die de huisarts op de hoogte houdt van wat er speelt thuis bij de patiënt en die weerstand of hulpweigering herkent.
  8. Als degene die mensen met dementie en familie voorbereid op lastige keuzes rondom verhuizing naar het verpleeghuis en het levenseinde.
  9. Bij crisissituaties thuis om te de-escaleren.