Veelgestelde vragen

 

Verwijzing SO en AVG voor patiënten die thuis wonen

 • Bij de hervormingen van de langdurige zorg is in 2016 een aantal zorgvormen ondergebracht in de tijdelijke subsidieregeling Extramurale behandeling. Zo kon deze zorg geleverd blijven worden, terwijl uitgezocht werd wat deze zorg precies omvat en waar de financiering van deze zorg thuishoort.

  De zorg betreft generalistische geneeskundige zorg voor specifieke, kwetsbare doelgroepen die thuis wonen. Deze patiënten hebben geen Wlz-indicatie en komen daar ook (nog) niet voor in aanmerking, omdat zij (nog) geen 24-uur toezicht en zorg in de nabijheid nodig hebben. Zij hebben wel (integrale) zorg nodig om zelfstandig te kunnen functioneren.

  Bij deze zorg is aandacht voor het verbeteren van functionele autonomie, voorkomen van verergering van de beperkingen en het leren omgaan met de (voortschrijdende) beperkingen.

  Begin dit jaar zijn eerst de SO en AVG overgeheveld naar de Zvw met de daarbij behorende regels. Dit houdt onder andere in dat kosten voor de behandeling ten laste komen van het eigen risico en dat er afspraken moeten worden gemaakt met verzekeraars en niet meer met zorgkantoren. De zorg voor de patiënt door de SO en AVG en de samenwerking met de huisarts wijzigt niet.

  Later, per 1 januari 2021, gaan ook de verschillende dagbehandelingen, gedragswetenschapper en paramedische zorg uit de subsidieregeling over naar de Zvw. In 2020 blijft deze zorg toegankelijk via de subsidieregeling Extramurale behandeling.

  2020

  2021

  SO via Zvw

  SO via Zvw

  AVG via Zvw

  AVG via Zvw

  Dagbehandeling via subsidieregeling

  Dagbehandeling via Zvw

  Gedragswetenschapper via subsidieregeling

  Gedragswetenschapper via Zvw

  Paramedische zorg via subsidieregeling

  Paramedische zorg via Zvw

 • De zorg betreft generalistische geneeskundige zorg voor specifieke, kwetsbare doelgroepen die thuis wonen. Deze patiënten hebben geen Wlz-indicatie en komen daar ook (nog) niet voor in aanmerking, omdat zij (nog) geen 24-uur toezicht en zorg in de nabijheid nodig hebben. Zij hebben wel (integrale) zorg nodig om zelfstandig te kunnen functioneren.

  Denk aan:

  • ouderen met multiproblematiek,
  • mensen met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, de ziekte van Korsakov en multiple sclerose),
  • mensen met niet aangeboren hersenletsel en;
  • mensen met een verstandelijke beperking ongeacht de leeftijd (de medische zorg, diagnostiek en opstellen van het behandelplan), ook het diagnostische proces rond een nog ongespecificeerde klacht bij een verstandelijke beperking voor jeugdigen valt binnen de Zvw, ook als hierbij gedragsmatige of psychologische deskundigheid wordt ingezet. Alleen de psychische/gedragsmatige behandeling voor patiënten jonger dan 18 jaar valt onder de jeugdwet.
 • De SO en AVG leveren generalistische geneeskundige zorg met specifieke kennis over de zorg voor kwetsbare ouderen of mensen met een verstandelijke beperking of chronische ziekte. Net zoals dat u verwijst naar de medisch specialistische zorg of andere eerstelijnszorg als u aanvullende deskundigheid nodig heeft, kunt u ook naar de SO en AVG verwijzen.

 • Op de websites van Verenso (SO) en de NVAVG (AVG) zijn overzichten te vinden met poliklinieken en artsen.

 • Hiervan zijn geen overzichten beschikbaar.

  Om te kunnen voldoen aan de zorgplicht zullen verzekeraars voldoende aanbod inkopen voor hun verzekerden. Verzekeraars hebben een zelfstandig contracteringsbeleid. Verschillen tussen verzekeraar zijn daardoor mogelijk en zijn niet te voorkomen.

  Met verzekeraars is afgesproken dat in ieder geval het aanbod dat onder de subsidieregeling door zorgkantoren werd ingekocht, ook wordt ingekocht door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat, mochten er signalen binnenkomen over tekorten, zij gedurende het jaar aanvullend zullen inkopen.

  Voor informatie over welke SO’s en AVG’s voor u beschikbaar zijn, kunt u ook contact opnemen met de zorgverzekeraar.

 • De SO en AVG leveren generalistische geneeskundige zorg met specifieke kennis over de zorg voor kwetsbare ouderen of mensen met een verstandelijke beperking of chronische ziekte. Dit vergroot de mogelijkheden om deze kwetsbare mensen langer thuis te laten wonen. De huisarts bepaalt of het nodig is om deze specifieke deskundigheid in te zetten en de patiënt te verwijzen. Het kan dan gaan om een interdisciplinair overleg of verwijzing naar de SO of AVG voor diagnostiek of een geriatrisch assessment, of om te bepalen of een patiënt een zorg- en behandelplan nodig heeft. Als een zorg- en behandelplan nodig is, houdt de SO of AVG de regie, dit valt niet onder de reguliere huisartsenzorg.

 • De zorg die de SO en AVG aan niet-Wlz patiënten leveren, valt onder het eigen risico. Tijdens het gesprek met de patiënt en/of mantelzorger kunt u hen hierover informeren.

  Het eigen risico is van toepassing, omdat er specifieke kennis wordt geboden aan specifieke doelgroepen. Deze kennis is beschikbaar na doorverwijzing van de huisarts. Er is daarom geen reden om de SO en AVG uit te zonderen van het verplicht eigen risico.

  Het is goed om te weten dat deze patiëntengroepen, door hun complexe zorgvraag, al vaak hun eigen risico opmaken. Daarnaast hebben mensen met een laag inkomen recht op zorgtoeslag.

  Wanneer de zorg door de SO onderdeel is van een integrale ketenzorg en het dus de zorggroep is die declareert (prestaties in segment 2, beschreven in de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2020 (BR/REG-20133)), dan gelden de regels van de multidisciplinaire zorg en geldt er geen eigen risico. De SO kan zijn zorg via onderlinge dienstverlening declareren bij de zorggroep.

 • Als u advies inwint bij de SO of AVG moet u hiervoor toestemming vragen aan de patiënt en/of mantelzorger. Het is goed hen te informeren dat dit ten laste komt van het eigen risico.

 • Voor de huisarts verandert er niets, de reguliere prestaties blijven gelden. Overleg met andere zorgaanbieders en de tijd die daarvoor nodig is, zit verwerkt in de tarieven van de andere prestaties (bijvoorbeeld het inschrijftarief).

  De SO en AVG kunnen zelfstandig declareren via de prestaties van de NZa. Per 1 januari 2020 valt de zorg geleverd door de SO en de AVG onder het basispakket. Voor de zorg geleverd door de SO of AVG geldt het eigen risico.

 • Verzekeraars hebben een zelfstandig contracteringsbeleid. Verschillen tussen verzekeraars zijn daardoor mogelijk en zijn niet te voorkomen.

  Alle verzekerden hebben recht op dezelfde zorg in het basispakket. Om dat te realiseren kopen zorgverzekeraars zorg in voor hun eigen verzekerden. Indien er niet binnen een redelijke tijd en reisafstand toegang is tot deze zorg, kunt u uw patiënt informeren dat zij hierover contact met de verzekeraar kunnen opnemen. Mocht dit niet helpen, dan kunt u hiervan melding maken bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

 • Als de SO of AVG waar de patiënt naartoe wil geen contract heeft met de zorgverzekeraar van de patiënt, dan kan de vergoeding uit de basisverzekering lager zijn dan wanneer de patiënt naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. De patiënt kan dit nagaan bij zijn/haar zorgverzekeraar.

  Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat, mochten er signalen binnenkomen over tekorten, zij gedurende het jaar aanvullend zullen inkopen.

 • Uitgangspunt is dat de zorg gewoon kan doorgaan met dezelfde behandelaar. Wel heeft dit per 1 januari 2020 consequenties voor het eigen risico.

  Hierover kunt u uw patiënten informeren. Het is goed om te weten dat deze patiëntengroepen, door hun complexe zorgvraag, al vaak hun eigen risico opmaken.

  Voor de zorg die overgaat per 1 januari 2021 wordt nog gekeken hoe het beste omgegaan kan worden met de overgang. Ook hier is het borgen van de continuïteit van zorg het uitgangspunt.

 • Ja, dat is mogelijk.

  Voor de inzet van de gedragswetenschapper om te komen tot een diagnose kan er indicatievrij een beroep op hem/haar worden gedaan. Als de gedragswetenschapper vervolgens wordt ingezet voor de behandeling, is er wel een indicatie nodig. Vanaf 1 januari 2021 zal ook de gedragswetenschapper overgaan naar het basispakket van de Zvw en kan de huisarts de patiënt rechtstreeks verwijzen.