Uit de Ledenraad

 
Uit de Ledenraad
Tijdens de vergadering van de LHV-ledenraad op 25 september stond OPEN op de agenda, het programma voor online patiëntinzage in de eerstelijnszorg. Ook sprak de Ledenraad over het project Toekomstvisie huisartsenzorg en de uitwerking en uitvoering van het bestuurlijk akkoord Huisartsenzorg.

OPEN

Per 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Via het programma OPEN (LINK naar dossier site) wordt dit mogelijk gemaakt. Om OPEN te implementeren, worden momenteel regionale coalities gevormd. Het is een landelijk project, dat regionaal wordt geïmplementeerd. In samenwerking met InEen en NHG zullen de komende tijd ontwikkelsessies plaatsvinden. Ook patiëntenvoorlichting over OPEN krijgt de aandacht.

Toekomst huisartsenzorg (kernwaarden en kerntaken)

In de afgelopen maand hebben door het hele land tientallen denksessies plaatsgevonden waarin huisartsen met elkaar in gesprek gingen over de toekomst van de huisartsenzorg (LINK naar https://toekomsthuisartsenzorg.nl/). Het is de eerste stap, het kwalitatieve stuk in dit traject. De volgende stap is een grootschalige enquête onder alle huisartsen in Nederland. De uitkomsten van het hele traject worden in januari 2019 gepresenteerd in Woudschoten. Een inhoudelijke commissie onder leiding van huisarts en hoogleraar professor Henriëtte van der Horst begeleidt dit proces.

Bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en O&I

Met de afspraken uit het in juni gesloten bestuurlijk akkoord als basis, overleggen de kringen van de LHV samen met andere huisartsenorganisaties nu in alle regio’s met de zorgverzekeraars. Dat zijn geen eenvoudige gesprekken; de vertaling van bestuurlijke afspraken naar de contracten huisartsenzorg verloopt nog moeizaam. In de komende weken zal blijken hoe de contracten van de verschillende zorgverzekeraars er precies uitzien. In verschillende regio’s wordt gestart met gesprekken over beweging naar ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Vanuit de overheid komt een initiatief om dit te ondersteunen met regio-analyses.

Contributiesystematiek

De LHV heeft twee jaar geleden ‘1 LHV’ tot onderdeel van de leidende principes gemaakt. Vanuit die gedachte is een nieuwe, meer gelijkwaardige contributiesystematiek ontworpen. Deze is eenvoudiger in de uitvoering, doordat er minder staffels komen en de systematiek voor landelijke en kringcontributies wordt gelijk getrokken. Momenteel wordt bekeken of deze wijziging in de berekening en tarieven voor het lidmaatschap nog per 2019 kan ingaan.