Uit de Ledenraad: Vereniging tijdens de corona-uitbraak

 
Uit de Ledenraad: Vereniging tijdens de corona-uitbraak
De ondersteuning die de LHV op allerlei fronten aan huisartsen biedt en hoe in deze hectische coronatijden met NHG, InEen en VPH wordt samengewerkt, kunnen op waardering van de Ledenraad van de LHV rekenen. Zowel in de regio’s als landelijk is en wordt intensief gewerkt aan overleg in crisisteams, met partners zoals de ROAZ en GGD en natuurlijk met RIVM en VWS. Ook in tijden als deze kan de LHV als vereniging veel voor huisartsen betekenen.

De Ledenraad van de LHV beleefde op 28 mei een primeur: zij ontmoetten elkaar en het bestuur van de LHV online. Natuurlijk stond huisartsenzorg tijdens de corona-uitbraak op de agenda. Van de actuele ontwikkelingen en hoe de LHV de belangen van huisartsen hierin behartigt tot de ondersteuning die de LHV huisartsen biedt en wat hier mogelijk nog beter kan. Maar ook: wat we kunnen meenemen in het nadenken over de toekomst van de huisartsenzorg, de huidige prioriteiten van de huisartsenzorg en de LHV.

Daarnaast sprak de Ledenraad over de volgende onderwerpen:

Duidelijke afspraken over griep- en pneumokokkenvaccinaties

Kort voor de bijeenkomst met de Ledenraad vond een intensief overleg plaats tussen LHV, VPH en het ministerie van VWS over de actuele ontwikkelingen rond de vaccinaties in het najaar. Huisartsen hebben daarover veel vragen. LHV en VPH hebben duidelijke afspraken kunnen maken om extra risico’s en kosten voor huisartsen te beperken. 

Focus op ANW

Het streven naar alleen U1 en U2 in de nacht blijft bedoeld om de werkdruk tijdens de ANW te verlagen; onontbeerlijk om de toenemende zorgvraag overdag het hoofd te bieden. Dit project blijft het komende jaar doorlopen. Naast dit project Spoed=Spoed: minder huisartsen in de nacht, meer fitte huisartsen overdag heeft het programma ANW-zorg een tweede prioriteit gekregen: Van “kopen en verkopen” naar “delen en verdelen”: is het mogelijk om tot een ander model van het invullen van de ANW-diensten te komen? In representatieve focusgroepen onderzoeken we de komende maanden welke mogelijkheden hiervoor bestaan én welk draagvlak daarvoor is bij huisartsen. Na de zomer verwachten we meer te kunnen melden over de resultaten.

Toekomstvisie vernieuwd

Als vervolg op de herijking van de kernwaarden en kerntaken wordt de Toekomstvisie huisartsenzorg 2022 geactualiseerd. NHG, InEen, VPH en de LHV werken hierin samen om de kaders van de vijf kerntaken te schetsen en daarmee duidelijk te maken waar de huisarts wel en niet voor staat. Ook hierbij zijn groepen huisartsen en ook andere veldpartijen en samenwerkingspartners in de huisartsenzorg betrokken. Met de uitkomsten daarvan wordt momenteel de vernieuwde Toekomstvisie huisartsenzorg 2022 waar nodig geactualiseerd, deze ziet later dit jaar het licht.