Spring naar content

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Auteur: Margriet Niehof

Wat speelt er in de politiek, wat raakt de huisartsenzorg en hoe brengen wij belangrijke thema’s voor jou onder de aandacht? Je leest erover in mijn blog. Met deze keer aandacht voor elkaars belangen.

Margriet Niehof LHV Public Affairs

Deze week was er positief politiek nieuws voor huisartsen!  Minister Helder (VWS) heeft de getalsgrens voor intern toezicht bij zorgaanbieders verhoogd van 25 naar 50 zorgverleners. Prachtig! Even daarvoor is ook al de openbare jaarverantwoordingsplicht voor micro-aanbieders teruggebracht van forse vragenlijsten naar slechts enkele vragen. Twee mooie resultaten van een jarenlang lobbytraject. Maar dit ging niet zonder slag of stoot. In dit blog neem ik jullie mee in welke inspanningen we als LHV hebben geleverd om te komen tot deze successen.

Tekst gaat door onder de foto

Samen sterker in Eerstelijnscoalitie

Toen de wet voor nieuwe toetreders in de zorg (Wtza) werd ingevoerd, stelde de Tweede Kamer als voorwaarde dat dit in de uitvoering geen grote lastenverzwaring voor zorgverleners met zich mee mocht brengen. Helaas bleek de praktijk anders. Vooral de wettelijke verplichtingen van een openbare jaarverantwoording en het instellen van een 3-koppige raad van toezicht leidden tot veel beroering.

Als LHV zochten wij de samenwerking met andere eerstelijnsorganisaties en verenigden wij ons in de Eerstelijnscoalitie. Want samen sta je sterker. Vele bestuurlijke overleggen werden gevoerd met de ambtelijke top van VWS en de NZa, regelmatig voerden we lobbygesprekken met Kamerleden, elk Kamerdebat over administratieve lasten werd benut om onze zorgen mee te geven en we zochten de media op. Maar het mocht niet baten. Erger nog, we raakten steeds verder van elkaar verwijderd.

Van impasse naar samenwerking

Er moest iets gebeuren om uit deze impasse te komen. In de zomer van 2023 nodigden we daarom VWS uit op het LHV bureau. Een spannend moment. Doel van de bijeenkomst: het inzichtelijk maken van de kern van de pijn van huisartsen en eerstelijnszorgaanbieders in relatie tot de stapeling van administratieve lasten. Aansluitend met de vraag: hoe lossen we dit gezamenlijk op? Dit was de start van een lang traject met uiteindelijk de eerder genoemde resultaten.

Over de openbare jaarverantwoordingsplicht spraken we af om samen met VWS, de NZa en de politiek te kijken naar een zo minimalistisch mogelijke variant. We gaven ons zelf de opdracht de balans te zoeken tussen enerzijds de wens van het veld én de Tweede Kamer om de bureaucratie/administratieve last in de zorg te verminderen en anderzijds een proportionele vorm van verantwoording en toezicht te behouden. We kwamen allemaal uit onze loopgraven en luisterden naar elkaars belang, mét respect voor ieders taak of rol. Wij als huisartsen uitten onze zorgen over de steeds maar groeiende stapel nieuwe wetten en regels over o.a. bedrijfsvoering en verantwoordingseisen. VWS en de NZa vroegen begrip over het moeten uitvoeren van de wet en hun toezichthoudende taak waarvoor jaarlijks informatie nodig is van zorgaanbieders.

Politiek café over administratieve lasten en regeldruk

Doorlopend voerden we overleg met ambtenaren en politici en dachten we mee over concrete invulling van oplossingen en alternatieven.

Zo trad ook in december 2023 de nieuwe Tweede Kamer aan. Een goed moment om de nieuwe woordvoerders met de portefeuille zorg bij te praten op het dossier van administratieve lasten en regeldruk. Als Eerstelijnscoalitie organiseerden we daarom in februari 2024 een politiek café. Vooral om het verhaal, de weerstand en onbegrip van kleinschalige zorgaanbieders te laten horen en voelen. In aanwezigheid van 5 Kamerleden, zorgverzekeraars, VWS, NZa en de Raad voor de Volksgezondheid nam onder andere huisarts Arina Klokke ons mee in de formulieren en lijsten die zij moet invullen, vaak zonder duidelijk nut en noodzaak.

Oog voor elkaars belangen

Inmiddels zijn we maanden verder. Maanden waarin we druk hebben overlegd met ambtenaren en politici, alternatieven hebben opgeworpen en informatie hebben aangeleverd. En kijk wat dit heeft opgeleverd! Daar ben ik trots op. Wat is nu de crux? Bij effectieve samenwerking is het cruciaal om voorbij elkaars standpunten en posities te kijken en te focussen op de onderliggende belangen van iedereen. Standpunten zijn vaak rigide en kunnen conflicten veroorzaken, terwijl belangen de ware drijfveren zijn achter iemands standpunt. Het is dus belangrijk dat je je kan verplaatsen in de belangen van de ander zonder het eigen belang uit het oog te verliezen. Pas dan kom je in gesprek met elkaar en kan je werken naar een gezamenlijke oplossing. Heb oog voor elkaars belangen, een motto dat ik al jarenlang koester!

Margriet Niehof
Adviseur Public Affairs en lobbyist
bij de LHV

Namens de LHV onderhoud ik de politieke contacten en zorg ik er samen met beleidsadviseurs voor dat belangen van huisartsen bij politici, beleidsmakers en verzekeraars worden behartigd. Met mijn blog neem ik je mee in de Haagse politieke wereld en laat ik zien hoe de LHV de samenwerking opzoekt en vormgeeft.

Wat doen onze belangenbehartigers?

Vijf jaar geleden vormde deze rubriek, ‘De agenda van…’ de aanleiding voor Jenny Heering om contact te zoeken met de

Wachtlijsten in de ggz, problemen rond jeugdhulp, kindermishandeling. Het zijn niet de makkelijkste onderwerpen die op het bord liggen van

Johan Snijders kwam bij de LHV werken vlak voor corona Nederland in z’n greep kreeg. Zijn eerste jaar als beleidsmedewerker