Spring naar content

NZa en minister geven huisartsen onvoldoende houvast voor Meer Tijd voor de Patiënt

Uitstel, nader NZa-onderzoek en onvoldoende lange termijn zekerheid voor huisartsen. Dat is onze uiterst teleurgestelde conclusie nu het NZa-advies en de kamerbrief van minister Kuipers daarover bekend zijn. Voor 2024 worden de huidige afspraken door de zorgverzekeraars weliswaar gecontinueerd, maar huisartsen krijgen niet het houvast voor Meer tijd voor de patiënt in 2025 en daarna waarop zij wel rekenden op basis van een brief van de minister. Wij beraden ons nu blijkt dat structurele bekostiging voor MTVP in 2024 wordt uitgesteld.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat de opdracht van de minister aan de NZa hoe MTVP te bekostigen in segment 1 niet heeft geleid tot een concreet uitvoerbaar advies voor 2024 en dat concrete oplossingen voor 2025 en daarna vooralsnog uitblijven. De NZa en minister Kuipers hebben ook deze week in gesprekken met ons wel meermaals benoemd dat zij MTVP blijvend structureel willen financieren, maar desondanks geen concrete toezeggingen aan huisartsen willen doen. De NZa zegt meer tijd nodig te hebben om hierover een definitief advies uit te brengen.

Structurele bekostiging

Onlangs nog spraken wij onze zorgen uit over de structurele bekostiging van Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP). Het eerdere concept-NZa-advies stond immers de beloofde volledige opname van MTVP vanaf 2024 in het zogeheten segment 1 in de weg. Deze afspraak gaf in januari juist de doorslag voor ons als huisartsen om het Integraal Zorgakkoord te ondertekenen.

Geen concreet uitvoerbaar NZa-advies

Dit signaal van de LHV en intensief bestuurlijk overleg heeft er weliswaar voor gezorgd dat in het NZa-advies ook de optie MTVP in segment 1 is opgenomen, maar de NZa zegt meer tijd nodig te hebben voor een definitief advies over structurele bekostiging van MTVP. De NZa geeft minister Kuipers geen concreet advies, maar geeft in plaats daarvan een groot aantal mogelijk denkrichtingen en overwegingen bij de bekostiging van MTVP en de huisartsenzorg.

Met dit advies wordt de belofte om MTVP in 2024 structureel te bekostigen in S1 niet nagekomen. Wel zijn de zorgverzekeraars bereid om de lopende afspraken te continueren. In de opdracht van de minister aan de NZa was al voorzien dat 2024 mogelijk lastig haalbaar zou zijn, maar dat er dan wel een betekenisvolle stap gezet moet worden. Die betekenisvolle stap in de bekostiging mist in het huidige advies. Onbegrijpelijk, want met de uniforme leidraad MTVP en nagenoeg alle huisartsen die per 2024 intekenen/instromen op MTVP, kan zekerheid over structurele bekostiging niet achterblijven. In tegenstelling tot wat de minister aan de Tweede Kamer schrijft, vinden wij dat onvoldoende recht wordt gedaan aan de afspraken en garanties die de minister in zijn brief van 15 september 2022 aan de LHV heeft gegeven.

Bespreken met de Ledenvergadering        

Wij gaan het NZa-advies en de brief van de minister aan de Tweede Kamer op korte termijn bespreken met de afgevaardigde huisartsen in de Landelijke Ledenvergadering, om te bepalen wat nu nodig is.

Lees meer

Lees ook ons eerdere bericht: Zorgen over bekostiging Meer tijd voor de Patiënt.

Nieuws

In het woensdag 15 mei gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB is aandacht voor de zorg. We zien

Vanaf 1 januari is de structurele bekostiging van Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) een feit. Dit geeft huisartsenpraktijken de

De NZa heeft de eerste bouwsteen voor de nieuwe tarievenberekeningen 2025 op haar website gepubliceerd. De nieuwe tarieven voor de