Spring naar content

NZa vraagt om nadere onderbouwing deel COVID-meerkosten 2021

Vorig jaar is landelijk afgesproken om het niet-gebruikte deel van de corona-compensatie 2020 (‘het coronatientje’) te gebruiken ter dekking van de meerkosten in 2021. Met de zorgverzekeraars is er nu een afspraak, die recht doet aan de inspanningen van de huisartsen. Om de COVID-meerkosten 2021 als rechtmatige Zvw-uitgaven aan te merken, vereist de NZa echter een cijfermatige onderbouwing van het onderdeel arbeidskosten. Daarvoor wordt bij een aantal huisartsen onderzoek gedaan. Na het aanleveren van cijfers verwachten ZN en LHV dat ook de NZa akkoord kan gaan en dat daarmee het dossier rond ‘het coronatientje’ kan worden afgesloten. In dit bericht leggen we uit wat de NZa vraagt en hoe we de onderbouwing gaan leveren.

Aan het begin van de COVID-crisis spraken de LHV, VPHuisartsen en InEen samen met ZN en NZa af dat elke huisartsenpraktijk €10,- per patiënt zou ontvangen ter compensatie van omzetderving én meerkosten in 2020. Alle ontwikkelingen zijn nauwgezet gemonitord om te zien of de aannames klopten en de afspraken recht doen aan alle inspanningen die huisartsen hebben verricht. Toen uit de landelijke overzichten bleek dat er gemiddeld sprake was van een onderbesteding in 2020, is in de gesprekken over de werkelijke omzetontwikkelingen en meerkosten afgesproken ook te kijken naar COVID-meerkosten in 2021.

Om deze goed in te kunnen schatten, en de samenhang met ‘het coronatientje’ te kunnen bepalen, vraagt de NZa nu om een nadere onderbouwing van de gemaakte personele COVID-meerkosten in 2021. De LHV kan landelijk wel aannemelijk maken dat deze meerkosten gemaakt zijn, maar cijfers over de hoogte van deze kosten per praktijk zijn er beperkt. Met deze cijfers verwachten we tot een afsluiting te kunnen komen.

Onderbouwing arbeidskosten

Het coronatientje bestond uit twee delen. Een deel was bedoeld om omzetderving tegen te gaan. Het andere deel was bedoeld om meerkosten als gevolg van COVID te dekken. In het deel meerkosten zitten naast kosten ter dekking van PBM, aanschaf van extra inventaris en/of uitbouw ook kosten voor het inhuren van vervanging van personeel bij uitval door COVID, en voor het inhuren van een waarnemend huisarts wanneer u zelf door COVID bent uitgevallen.

Op basis van nu beschikbare data hebben we, volgens de NZa, het deel als gevolg van deze personeelsuitval door COVID in 2021 nog onvoldoende op praktijkniveau kunnen onderbouwen. We hebben afgesproken via een uitvraag alsnog met cijfers deze vervangingskosten te onderbouwen.

Uitvraag onder huisartsen

We hebben ervoor gekozen de uitvraag zelf op te pakken. Daarmee willen we, binnen de eisen van de NZa, zo min mogelijk huisartsenpraktijken belasten. Zo maken we de uitvraag digitaal en ondersteunen de deelnemende huisartsen daar waar mogelijk.

We zetten in op een kleine steekproef in ons ledenbestand. We stellen een tegemoetkoming beschikbaar voor de huisartsen die opgenomen worden in de steekproef. De verwachting is dat met de medewerking van 200 praktijken voor alle praktijken voldoende onderbouwing aangeleverd kan worden.

Proces

We werken nu aan de digitalisering van de uitvraag en de organisatie van de ondersteuning aan de leden. We verwachten de uitvraag in week 19 te laten plaatsvinden, zodat we het onderzoek medio mei kunnen afronden. Onderzoeksbureau Gupta kijkt mee en helpt ons met het verwerken van de gegevens. We verwachten daarna eindelijk het dossier omtrent het coronatientje te kunnen afronden en als vereniging de energie te kunnen verplaatsen naar andere dossiers.

Lees meer

Alles over het coronavirus vindt u in ons thema.

Nieuws over het coronavirus

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

Op 4 april 2023 komt er een einde aan de “corona opt-in”, de tijdelijke maatregel waardoor er meer medische gegevens