Spring naar content

Overheid vraagt hulp huisartsen bij tweede boosters

Vandaag (24 februari) heeft minister Kuipers van VWS besloten dat er voor de meest kwetsbare volwassenen een tweede boostervaccinatie komt. De overheid vraagt of huisartsen – op vrijwillige basis – kunnen helpen met de vaccinaties van niet-mobiele mensen thuis, zoals heel veel huisartsen in de vorige boostercampagne ook hebben gedaan.

Het besluit van de minister volgt op een advies van de Gezondheidsraad van vorige week.

Doelgroepen van deze “herhaalprik”

De minister heeft besloten dat er een herhaalcoronaprik wordt aangeboden aan de volgende groepen mensen:

  • mensen van 70 jaar en ouder;
  • bewoners van verpleeghuizen;
  • volwassenen met syndroom van Down;
  • en volwassenen met een ernstige immuunstoornis.

Wat is de vraag aan huisartsen?

De GGD’en zijn primair verantwoordelijk voor de herhaalvaccinaties. Daarnaast zijn er instellingen waar de eigen medische dienst de vaccinaties op zich neemt. De vaccinaties bij instellingen zonder medische dienst worden in principe uitgevoerd door mobiele teams van de GGD.

De overheid vraagt aan huisartsen om een bijdrage voor de volgende groepen patiënten:

  • Thuiswonende patiënten met het syndroom van Down: omdat bij de overheid niet bekend is wie er het syndroom van Down heeft, worden huisartsen gevraagd om naar hun volwassen patiënten met syndroom van Down een uitnodiging voor vaccinatie te sturen. Daarover ontvangen huisartsen morgen 25-2 een werkinstructie en uitnodigingsbrief via het SNPG.
  • Daarnaast wordt u als huisarts gevraagd of u de vaccinaties van niet-mobiele thuiswonende patiënten (die 70 jaar en ouder zijn of het syndroom van Down hebben) kunt verzorgen. Zo ja, dan kunt u daarvoor de benodigde prikken ophalen bij de GGD. Als dat niet lukt, dan kunt u deze patiënten aanmelden bij de GGD voor thuisvaccinatie door een GGD-team. Ook hierover volgt morgen 25-2 een werkinstructie via SNPG.
  • Mensen in instellingen die onder verantwoordelijkheid van huisarts vallen: alleen op verzoek van instellingen aanleveren van contra-indicaties. De instelling vraagt indien nodig informatie aan u.

De vergoeding voor deze werkzaamheden zal vergelijkbaar zijn met de voorgaande vaccinatieronde.

Wat vindt de LHV?

Net als bij de vorige boostercampagne is ons uitgangspunt dat we – gezien de drukte in de huisartsenzorg en de ervaringen vanuit de reguliere vaccinaties begin 2021 – een beperkte rol voor de huisartsen bij de boostervaccinaties zien. Alleen daar waar er echt meerwaarde is van de inzet van huisartsen en waar het qua werkdruk en randvoorwaarden mogelijk is, kan er inzet van huisartsen worden gevraagd.

In de vorige boostercampagne hebben huisartsen een grote bijdrage geleverd aan de vaccinatie van niet-mobiele patiënten. Dat is een grote hulp geweest voor het spoedig vaccineren van deze kwetsbare groep mensen.

We zien momenteel hoge uitvalcijfers in de huisartsenpraktijken, waardoor sommige praktijken moeite hebben de reguliere zorg overeind te houden. Daarom is het voor ons belangrijk dat de inzet op basis van vrijwilligheid gaat en dat de GGD een back-up vormt voor huisartsen die dit niet doen. Ook hebben we afgesproken dat huisartsen die thuisvaccinaties gaan doen, daarin goed gefaciliteerd worden door de GGD.

Daarnaast is er ruimte voor regionaal maatwerk in overleg tussen huisartsen en GGD, omdat we ook weten dat er huisartsen zijn die een bredere inzet willen plegen als hun regionale GGD dat nodig heeft. Ook dat zal altijd in goede overeenstemming en op basis van vrijwilligheid plaatsvinden. Een voorbeeld daarvan is het meehelpen van het vaccineren bij instellingen zonder medische dienst, zoals dat bij de eerste booster ook vaak is gedaan om daar meer snelheid te krijgen. Maar er kunnen regionaal ook andere afspraken worden gemaakt. Dat zal altijd gebeuren onder regie en verantwoordelijkheid van de GGD.

Lees meer

Alles over de COVID-19-vaccinaties vindt u in ons thema

Nieuws over corona

Binnen de huisartsenzorg zijn medewerkers ziek geworden door corona. Sommige zorgmedewerkers zijn na 2 jaar nog ziek. Door deze medewerkers

Op vrijdag 10 juni is een rapport uitgebracht over wat er in de zorg nodig is om een mogelijke opleving

De nieuwe visie psychische huisartsenzorg van LHV, NHG, InEen, Psyhag en VPH geeft niet alleen duidelijk aan waar de huisartsenzorg