Spring naar content

Per 1 juli 2023 nieuwe wet gegevensuitwisseling van kracht

Dinsdag 18 april heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het streven van het ministerie van VWS is dat de wet op 1 juli a.s. wordt ingevoerd. Wat houdt die wet in en wat betekent dit voor gegevensuitwisseling in de huisartsenzorg? In dit bericht vertellen we wat daarover nu bekend is.

Mening van de LHV over deze wet

Het uitgangspunt van de wet is om de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens tussen behandelaars te verbeteren. Elektronische uitwisseling moet de standaard worden. Uitwisseling via bijvoorbeeld fax, dvd en papier moet tot het verleden gaan behoren.

Het uitgangspunt van deze wet onderschrijven we als LHV van harte. Zeker in spoedsituaties en situaties waarin patiënten veel verschillende behandelaars hebben, is het belangrijk om een compleet plaatje te kunnen krijgen van de gezondheidsgegevens.

Binnen de huisartsenzorg werken we al veel digitaal. Alleen bij uitwisseling met andere zorgsectoren lijkt soms de fax of de telefoon nog nodig om patiëntinformatie te verkrijgen. Daar moet we echt van af; die uitwisselingen moeten (goed beveiligd, snel en zorgvuldig) elektronisch mogelijk worden.

Verbeterpunten

In dit wetstraject hebben we op een aantal momenten richting VWS en de politiek laten weten welke punten wij goed vinden in het wetsvoorstel en welke belangrijke zaken er in onze ogen ontbreken.

Op een aantal punten die wij tijdens dit wetstraject hebben aangekaart, zien we goede ontwikkelingen:

  • Er zijn tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer enkele positieve amendementen aangenomen ten aanzien van vendor lock-in en verbeteren van dataportabiliteit en keuzevrijheid voor zorgverleners bij de aanschaf van nieuwe diensten. In een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) zal het ministerie van VWS deze eisen verder uitwerken.
  • Ook zijn er verschillende moties aangenomen waaraan VWS uitvoering zal moeten geven. Bijvoorbeeld een motie die pleit voor de wettelijke verankering van een opt-out voor de spoedeisende zorg en een motie om met zorgaanbieders te komen tot financieringsmogelijkheden die vertraging van invoering van de Wegiz kunnen voorkomen.
  • Het ministerie van VWS bereidt wetgeving voor waarmee er een opt-out-systeem kan komen voor de spoedzorg. Die wetgeving komt later dit jaar in consultatie, we zullen als LHV het wetsvoorstel analyseren en op de consultatie reageren.
  • In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat er onderzoek wordt gedaan om te komen tot meer uniformiteit en open systemen, om uitwisseling te bevorderen en vendor lock-in te verminderen. Dat blijkt overigens niet eenvoudig.

Wat merk je hiervan in je werk als huisarts?

Deze wet is een belangrijke stap, maar de echte impact van de wet die je ook in de huisartsenpraktijk zult merken, komt pas later. Veel concrete uitwerkingen van de wet komen namelijk via zogenaamde AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur). Bijvoorbeeld welke gegevensuitwisselingen er verplicht elektronisch moeten plaatsvinden en hoe die uitwisseling dan moet plaatsvinden.

Zo is er in de Tweede Kamer een amendement aangenomen die stelt dat gegevens ook elektronisch met patiënten moeten kunnen worden gedeeld en dat dat via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) moet kunnen verlopen. Via een AMvB zal worden geformuleerd aan welke eisen die uitwisseling tussen zorgverlener en een PGO moet voldoen. Dit kan impact hebben op de huisartsenzorg, omdat dit ook eisen zal stellen aan de koppeling van huisartsinformatiesystemen en PGO’s. 

We volgen als LHV dat soort uitwerkingen nauwgezet, we leveren input op internetconsultaties en hebben regelmatig contact met VWS onder andere via het Informatieberaad. We houden jullie als leden op de hoogte van de uitwerkingen en wat dat voor jullie in het werken in de huisartsenzorg kan betekenen.

Lees meer

In ons thema Gegevens uitwisselen met anderen vind je meer informatie over dit thema.

Nieuws

Zorg dat in het belang van de kwaliteit van zorg professionals altijd inzicht hebben in medicatiegegevens van patiënten, tenzij een

Dinsdag 18 april heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het streven

Na vier jaar is het programma OPEN op 31 december 2022 afgerond. OPEN is een initiatief van InEen, NHG en