Spring naar content

Veilig gegevens uitwisselen met anderen

Steeds vaker vragen patiënten, andere zorgverleners en bijvoorbeeld de gemeente u om medische gegevens van patiënten uit te wisselen. Hier leest u hoe u met deze verzoeken omgaat, zonder uw medisch beroepsgeheim te schenden. Het LSP is daarbij uw belangrijkste instrument.

Het Landelijk Schakelpunt

Via de beveiligde infrastructuur van het LSP wisselt u elektronisch medische gegevens uit met andere zorgverleners. Deze gegevens kunt u via het LSP uitwisselen:

 • Medicatiegegevens: de apotheker maakt het uittreksel van medicatiegegevens beschikbaar. De waarnemend apotheker, de waarnemend huisarts op de huisartsenpost en de mede behandelend medisch specialist kunnen dit uittreksel raadplegen.
 • Huisartswaarneemgegevens: alleen de waarnemend huisarts op de huisartsenpost kan een professionele samenvatting van het huisartsdossier raadplegen. Hij of zij kan een waarneemretourbericht sturen naar de huisarts van de patiënt, met daarin informatie over het bezoek.

Medische gegevens worden niet centraal opgeslagen in het netwerk van het LSP. Ze blijven bij de bron: het dossier bij de huisarts of apotheker. Meer informatie hierover vindt u op de website van de VZVZ.

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) onderhoudt en ontwikkelt de zorginfrastructuur van het LSP.

 • U kunt als huisarts terecht bij hun Servicecentrum, voor ondersteuning bij het aansluiten op en het gebruik van het LSP.
 • U vindt er een brochure over toestemming voor uw patiënten.
 • U vindt er een factsheet over Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën.

Wij zijn als LHV medeoprichter van de VZVZ. Sindsdien is de organisatiestructuur verandert. Tegenwoordig neemt de LHV deel aan de Algemene Vergadering.

Als u wilt aansluiten op het LSP dient u een proces te doorlopen met VZVZ.

Extra LSP-inzage tijdens corona

Tijdens de corona-epidemie mag u via het LSP de professionele samenvatting beschikbaar stellen, van patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt over inzage via het LSP. Op de huisartsenpost wordt deze patiënten ter plekke mondeling om toestemming gevraagd.

Ook is van alle patiënten (behalve zij die bezwaar hebben gemaakt), de professionele samenvatting in te zien op de SEH. Ook daar wordt eerst mondeling toestemming gevraagd.

Wij vinden als LHV dat er in deze crisis snel betrouwbare informatie over patiënten beschikbaar moet zijn. Waarbij de patiënt nog steeds zelf kan beslissen of informatie mag worden gedeeld. Het ministerie van VWS heeft contact met de Autoriteit Persoonsgegevens over een structurele regeling voor deze ‘corona opt-in’. Intussen geldt de huidige gedoogconstructie. Zie www.inzageopdehap.nl.

Zo kunt u gegevens uitwisselen met patiënten

Hierover vindt u richtlijnen en tips bij Online inzage.

Zo kunt u gegevens uitwisselen met andere zorgverleners

Hier vindt u alle afspraken en regels voor het uitwisselen van patiëntgegevens met andere zorgverleners. Zoals hoe een patiënt toestemming kan geven, welke uitzonderingen er gelden op uw medisch beroepsgeheim en wat u doet als u zelf in gewetensnood komt.

U mag met toestemming van de patiënt gegevens aan anderen verstrekken. De patiënt kan die toestemming alleen geven als hij of zij vooraf is ingelicht over het doel, de inhoud en de mogelijke consequenties. De patiënt kan mondeling en schriftelijk toestemming geven bij hun huisarts. Voor toestemming voor verstrekking van gegevens via het LSP, kunnen patiënten zich online aanmelden, via www.volgjezorg.nl. Meer informatie hierover vindt u bij de VZVZ.

Het is slim om de toestemming in het dossier op te nemen of aan te tekenen. De toestemming van de patiënt verplicht u overigens niet om de gegevens te delen. Bijvoorbeeld als u denkt dat dit in strijd is met ‘goed hulpverlenerschap’.

Als u een patiënt verwijst naar een medisch specialist, mag u bij deze verwijzing medische informatie over de patiënt meesturen. Omdat de patiënt instemt met de verwijzing, mag u veronderstellen dat hij of zij ook toestemming geeft voor het verstrekken van de informatie aan de specialist.

Maar als de patiënt bezwaar maakt tegen het opnemen van bepaalde medische informatie in de verwijsbrief, mag u deze gegevens niet verstrekken.

U mag ook van veronderstelde toestemming uitgaan als de patiënt niet zelf in staat is om toestemming te geven. Bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp. Ook hier geldt dat als de patiënt eerder bezwaar heeft gemaakt tegen de gegevensverstrekking, u deze niet mag delen.

U bent niet gehouden aan uw beroepsgeheim als een wettelijke bepaling u verplicht om informatie aan een derde te verstrekken. Het eerste punt hieronder is een verplichting. De andere drie punten geven u het recht om informatie te delen.

 • Bijvoorbeeld in het geval van de verplichte melding van een infectieziekte op grond van de Wet publieke gezondheid.
 • Ook mag u medische informatie delen met personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt.
 • En met vervangers van artsen, als de gegevens noodzakelijk zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.
 • De geheimhoudingsplicht geldt ook niet bij vertegenwoordigers van de patiënt.

Ondanks dat er in al deze situaties geen toestemming van de patiënt nodig is, adviseren we u om de patiënt wel altijd over de gegevensverstrekking te informeren.

Om een succesvol beroep te kunnen doen op het ‘conflict van plichten’ moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt alles in het werk gesteld om eerst toestemming van de patiënt te krijgen.
 • U verkeert in gewetensnood door de zwijgplicht.
 • Er is geen andere weg dan doorbreking van uw geheim om het probleem op te lossen.
 • Het niet doorbreken van uw zwijgplicht levert voor een ander ernstige schade op.
 • Het moet vrijwel zeker zijn dat u door uw geheimdoorbreking, die schade kunt voorkomen of beperken.

Ook hierbij geldt dat u alleen relevante, noodzakelijke gegevens mag verstrekken en dat u de patiënt – als dat mogelijk is – informeert.

Het zwaarwegend belang om uw beroepsgeheim te doorbreken, moet u afwegen tegen het zwaarwegende belang van de geheimhouding van de medische informatie. Er moeten dus genoeg concrete aanwijzingen zijn dat het zwaarwegend belang wordt geschaad. Het verschil met het conflict van plichten, is dat het criterium dat er ernstig nadeel kan worden voorkomen, niet vereist is.

Podcast over doorbreken beroepsgeheim

Verzekeraars, de politie, de gemeente. Het komt regelmatig voor dat instanties informatie opvragen over een patiënt bij een arts. Hoe gaat u daar als arts mee om? In welke uitzonderlijke situaties doorbreekt u het medisch beroepsgeheim? En welke stappen zet u dan? U hoort het in de KNMG-podcast.

Meer, betere en snellere uitwisseling in spoedsituaties

We willen zorgen dat patiënten in spoedsituaties beter worden geholpen, doordat hun actuele medische gegevens beschikbaar zijn voor de zorgverlener die ze in een spoedsituatie zien. Zoals de huisarts op de huisartsenpost in de avond-, nacht- en weekenduren, de zorgverlener op de ambulance en de arts op de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis.

Dit voorkomt dat patiënten hun verhaal meerdere keren moeten vertellen en dat belangrijke informatie niet bekend is terwijl er moet spoed gehandeld moet worden.

Daarvoor is het programma ‘Met spoed beschikbaar’ opgezet. De LHV werkt aan dit programma mee, net als andere verenigingen van de spoed​zorgverleners, Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz. Dit programma loopt van 2020 tot 2023.

In de huisartsenzorg kennen we al de uitwisseling van gegevens tussen huisartsenpraktijken en huisartsenposten, voor de waarneming in de avond-, nacht- en weekenduren.

Via het programma ‘Met spoed beschikbaar’ willen we die uitwisseling verbreden naar de SEH en de ambulance.

Hoe gaat de uitwisseling verlopen:

 • De huisarts blijft de centrale dossierhouder. Het patiëntendossier blijft bij u als huisarts staan. Wel kunnen gegevens uit dit dossier met meer spoedzorgverleners worden uitgewisseld, als de patiënt daar toegang voor geeft. Het gaat om de huisartsenposten, spoedeisende hulp en ambulances.
 • U krijgt meer informatie teruggekoppeld over spoedzorg aan uw patiënten, zodat u weet wat er met uw patiënt is gebeurd en welke zorg hij of zij heeft ontvangen. Deze informatie is vervolgens voor een volgende keer dan weer beschikbaar in de spoedketen.
 • Tevens wordt het mogelijk om gestructureerd behandelgrenzen in het dossier van de patiënt vast te leggen en mee te sturen zodat deze in de spoedketen ook bekend zijn. Denk aan een niet-reanimeren-verklaring of dat de patiënt niet meer opgehaald wil worden met de ambulance. Dat is met name relevant in de zorg voor kwetsbare patiënten.

Het NHG is ook betrokken bij dit project en past haar richtlijnen hier op aan.

In 2021 starten er vanuit dit programma verschillende koploperprojecten. Dat zijn regionale projecten waarin één specifieke uitwisseling wordt uitgezocht, getest en geïmplementeerd. Zo is er in Groningen een koploperproject waarbij huisartsen en twee ziekenhuizen samen werken om de digitale uitwisseling van gegevens tussen de huisartsen en de SEH te versnellen.

Er worden nog meer koplopers gezocht die samen zo’n regionaal project willen gaan inrichten. Lees hier meer informatie daarover.

KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens

In deze richtlijn vindt u hoe u – met inachtneming van uw beroepsgeheim – medische gegevens mag verzamelen, opslaan, uitwisselen, of anderszins gebruiken.

Naar de richtlijn

Zo kunt u gegevens uitwisselen met niet-zorgverleners

U krijgt ook verzoeken voor gegevensuitwisseling van niet-zorgverleners, bijvoorbeeld van gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan sociale wijkteams in het kader van bemoeizorg.

Ook dan is gegevensuitwisseling alléén toegestaan als u hiervoor expliciete gerichte toestemming heeft van de patiënt. Een convenant met bijvoorbeeld de gemeente ontslaat u dus nooit van de verplichting om toestemming te vragen. Wel kan ook hier het verstrekken van gegevens toch vereist zijn, op grond van bijvoorbeeld een wettelijk voorschrift, of een conflict van plichten.

Ook wanneer de patiënt toestemming heeft gegeven, kunt u als huisarts toch uw twijfels hebben over het delen van gegevens. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat het dossier een rol speelt in een vechtscheiding of uithuiszetting of wanneer een uitkeringsinstantie of arbodienst inzage wil. In het verleden bleek dat instanties zoals gemeenten, verzekeraars en arbodiensten patiënten soms onder druk zetten om hun hele medisch dossier op te vragen bij de huisarts. U kunt in dit geval overleggen met onze juristen.

Bekijk de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens voor meer informatie over het uitwisselen, verzamelen en opslaan van medische gegevens. In deze richtlijn vindt u de regels voor het omgaan met medische gegevens in diverse situaties. Deze richtlijn biedt u als huisarts een handvat voor. De KNMG biedt u daarnaast ook:

Nieuws

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (wegiz) aangenomen. Tijdens het voorgaande debat en de

Op woensdagmiddag 14 september 2022 bespreekt de Tweede Kamer het Wetsvoorstel over gegevensuitwisseling in de zorg (kortweg: Wegiz). Bij het

Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners bevorderen, daar zijn wij groot voorstander van. Maar het wetsvoorstel over gegevensuitwisseling dat de Tweede Kamer deze