Spring naar content

Regels NZa voor feestdagen aangepast

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regels voor huisartsenzorg gewijzigd. De NZa verwijst voor de feestdagen niet langer naar de Algemene termijnenwet, maar somt alle officiële feestdagen nu op. Hierdoor geldt het nieuwe ANW-uurtarief voor de feestdagen ook op eerste paasdag en eerste pinksterdag. 

Achtergrond

De ANW-tarieven gelden onder meer op officiële feestdagen. Voor deze feestdagen verwees de NZa van oudsher naar de Algemene termijnenwet (Atw). In de Atw is geregeld dat een wettelijke termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Omdat eerste paasdag en eerste pinksterdag sowieso op een zondag vallen, is het niet nodig deze in de Atw te benoemen als feestdagen. 

Voordat de nieuwe, gedifferentieerde ANW-uurtarieven werden ingevoerd, leidde verwijzing naar de Atw niet tot problemen. Op een feestdag gold immers hetzelfde tarief als op een zondag. Nu er op feestdagen een hoger uurtarief geldt dan op zondagen, leidde deze verwijzing ertoe dat het feestdagtarief niet op eerste paasdag en eerste pinksterdag gold. Deze onbedoelde consequentie is indertijd door alle betrokken partijen over het hoofd gezien. Door de regels te wijzigen, is dit probleem nu tijdig door de NZa opgelost. 

Zie ook ons eerdere nieuwsbericht ANW-tarieven op feestdagen – LHV voor (het declareren op) de officiële feestdagen.

Meer weten over declareren?

In de LHV-declareerwijzer lees je alles over het juist declareren en komen meer praktijkvoorbeelden aan bod.  

Nieuws

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

Wij hebben zorgen over de structurele bekostiging van Meer tijd voor de Patiënt (MTVP). Een concept-NZa-advies lijkt de beloofde volledige

De Huisartsopleiding Nederland, LHV en NHG hebben deze week het nieuwe competentieprofiel van de huisarts gepubliceerd. Hierin wordt beschreven wat