Spring naar content
Afdeling Brabant Midden West

Toelichting Landelijke Ledenvergadering 19 maart 2024: wat staat er op de agenda?

Dinsdag 19 maart is er weer een Landelijke Ledenvergadering, waarbij ook onze afdeling vertegenwoordigd is. Hierbij een korte blik op de agenda.

De volledige agenda en stukken voor deze vergadering staan op de LHV-website: Vergaderstukken Landelijke Ledenvergadering – LHV 

Een korte agenda, waarvan we drie punten graag toelichten: 

Stand van zaken bekostiging huisartsenzorg (informerend/opiniërend)

Er zijn op dit moment 16 lopende NZa trajecten waarbij de LHV is betrokken. Tijdens de ledenvergadering van 19 maart wil het bestuur stilstaan bij een hiervan, de doorontwikkeling van de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Men wil ideeën uitwisselen en ook de verdere procedure om tot een standpunt te komen bespreken.  

Dit traject loopt parallel aan de ontwikkeling van een eigen toekomstvisie op de huisartsenzorg. Afhankelijk van hoe de toekomstvisie huisartsenzorg eruit komt te zien, kan voor delen van het basis- en het extra aanbod worden bepaald of de organisatie het beste op praktijkniveau of op praktijkoverstijgend niveau kan gebeuren en dus hoe de zorg gecontracteerd kan worden. 

In de discussie staat het vier segmentenmodel (drie segmenten en een restcategorie) centraal waarin de financiering van de basishuisartsgeneeskundige zorg is opgedeeld. Deze indeling leidt er, in combinatie met de manier waarop de NZa de arbeids- en praktijkkosten berekent, toe dat de bekostiging versnipperd, complex en onoverzichtelijk is. Een optie om de bekostiging van het basisaanbod te vereenvoudigen is om deze volledig in het eerste segment te plaatsen, met kostendekkende NZa-tarieven. Dat zou betekenen dat delen van de overige segmenten worden verplaatst naar segment 1. Aan deze oplossing zitten uiteraard haken en ogen en deze worden met de ledenvergadering besproken. Denk bijvoorbeeld aan de vraag welk deel van de financiering zorg is die door de praktijk wordt geleverd en welk deel ondersteunend en kan via de RHO lopen? Waar ligt hierin jouw grens en voorkeur? Mogelijk heb jij zelf nog andere ideeën over het doorontwikkelen van de bekostiging, we horen het graag. Meer toelichting vind je in de oplegnotitie. 

Als bijlage in de oplegnotitie vind je tevens een toelichting op de andere NZa trajecten waar de LHV bij is betrokken: 

1. Doorontwikkeling bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg; 
2. Herijking normatieve arbeidskostencomponent; 
3. Kostprijsonderzoek; 
4. Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP); 
5. Vervolg rechtszaak; 
6. Bekostiging domein- en sectoroverstijgende samenwerking (BDSS); 
7. Meedenkconsulten; 
8. 17.00 – 18.00 uur; 
9. Bekostiging mentale gezondheidsnetwerken, inclusief het verkennend gesprek; 
10. Gereguleerd tarief euthanasie; 
11. Tarief voor steun bij een verzoek tot euthanasie (onderdeel SCEN); 
12. Bekostiging tolkentelefoon huisartsenzorg; 
13. Onderzoek bekostiging Stoppen Met Roken; 
14. Onderzoek bekostiging op het grensvlak van Wlz en Zvw; 
15. Bekostiging zorgcoördinatie; 
16. Bekostiging van ANW-zorg op de Waddeneilanden. 

Uitgangspunten meerjarenbegroting (informerend) 

Tijdens de vergadering zal het bestuur de uitgangspunten voor een meerjarenbegroting presenteren en zullen de maatregelen om de uitgaven in 2024 meer in evenwicht te brengen met de inkomsten worden toegelicht. 

Wijziging statuten en reglementen (besluitvormend)  

In september en november zijn de statuten en het afdelingenreglement eerder besproken ledenvergadering, eerst ter opiniëring en vervolgens ter besluitvorming. De voorgestelde wijzigingen van de statuten en het afdelingenreglement zijn gelijk aan de stukken die op 29 november 2023 geagendeerd waren in de Landelijke Ledenvergadering. Én naar aanleiding van de vergadering in november is het huishoudelijk reglement aangepast: de toetsingscommissie is uit het huishoudelijk reglement gehaald. De Landelijke Ledenvergadering wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de statuten en reglementen.  

Als jullie vragen hebben of input voor de ambassadeurs, dan kun je dat als reactie op dit bericht aangeven of mailen naar brabantmiddenwest@lhv.nl.

Nieuws

Vanaf 5 februari gaat het contract ‘Tolkdiensten voor Oekraïense Ontheemden voor de (basis)zorg’ bij Global Talk in. Het inzetten van

In deze vlog een terugblik op de LHV ledenvergadering van 28 november en een introductie van de nieuwe ambassadeurs die