Spring naar content

Uit de ledenvergadering: Kwaliteit en bereikbaarheid

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging van Meer tijd voor de Patiënt volgens de IZA-afspraken.

Ook herbenoemde de ledenvergadering bestuurslid Guus Jaspar voor een tweede termijn voor vier jaar met ingang van 1 juni 2023.

Verder werd de jaarrekening over 2022 door de ledenvergadering vastgesteld. De Landelijke ledenvergadering besprak het volgende:  

Voortgang IZA

Wij hebben zorgen over de uitvoering van de structurele bekostiging van Meer tijd voor de Patiënt (MTVP), volgens de IZA-afspraken. Een concept-NZa-advies lijkt de beloofde volledige opname van MTVP vanaf 2024 en verder in het zogeheten segment 1 in de weg te staan. Deze afspraak gaf in januari de doorslag voor ons als huisartsen om het Integraal Zorgakkoord te ondertekenen. Wij dringen er daarom bij minister Kuipers van VWS op aan dat hij zoals beloofd zorgt dat deze afspraak wordt nagekomen. Lees hier een nieuwsbericht over Zorgen over bekostiging Meer Tijd voor de Patiënt.

Verder hebben vijftien partijen in het kader van het IZA de afgelopen maanden gewerkt aan een eerste versie van de visie op de eerstelijnszorg in 2030. De bedoeling was dat er eind 2022 een visie en plan van aanpak zou liggen. Er is een aantal stappen gezet, maar het is een ingewikkeld traject gebleken dat meer tijd kost. De LHV is eind januari aangehaakt nadat we het IZA hebben getekend. Eind maart is een discussiedocument opgeleverd, als eerste aanzet tot een visie. Eind mei zag een nieuw document het licht. Vanwege het moeizame proces is nu door de IZA-partijen o.a. besloten om de achterbannen te raadplegen over dit discussiedocument. Als LHV bekijken we hoe en wanneer we dit het beste kunnen doen.  

Analyse inkoopbeleid zorgverzekeraars

Uit onze jaarlijkse analyse van hun inkoopbeleidsplannen blijkt dat de meeste verzekeraars geen grote veranderingen laten zien. Bij vrijwel alle verzekeraars is digitalisering (als o.a. oplossing voor krapte, het betaalbaar houden van de zorg of de beweging naar passende zorg) een pijler, evenals duurzaamheid. Over onze inzet uit de Vuist op Tafel is nog weinig bekend of gesprekken lopen nog. Voor het belangrijke thema Meer tijd voor de Patiënt (MtvP) geven alle verzekeraars in ieder geval aan de landelijke leidraad te volgen. De daadwerkelijke contractaanbiedingen van zorgverzekeraars worden in september en oktober verwacht, ook deze worden geanalyseerd en gepubliceerd rondom de bekende LHV-bijeenkomsten Beleid & Bekostiging in het najaar.  

Standpunt kwaliteit en toegankelijkheid van huisartsenzorg

Het standpunt ‘Kwaliteit en toegankelijkheid van huisartsenzorg’ beschrijft hoe de LHV goede toegankelijke huisartsenzorg ziet. Directe aanleiding voor het stuk is dat we steeds meer misstanden zien bij commerciële aanbieders (overigens zeker niet bij alle) en we als LHV de behoefte voelen om te begrenzen wat huisartsenzorg mag heten. Dit nieuwe standpunt bouwt voort op en verbindt de bestaande richtlijnen/normen/kaders die binnen de LHV raken aan deze aspecten. De ledenvergadering wil meer aandacht voor het doel en de concreetheid van het standpunt. In de vergadering van september staat een aangescherpte versie besluitvormend op de agenda. 

Aanpassing richtlijn 4 uit richtlijn Bereikbaarheid en beschikbaarheid

In de huidige tijd is het steeds meer gangbaar dat huisartsenpraktijken een dagdeel per week zijn gesloten. De 6 uurs norm uit de richtlijnen bereikbaarheid en beschikbaarheid leidt steeds vaker tot problemen tijdens de accreditatie van de NPA. Om de richtlijn hierop aan te passen stemde de ledenvergadering in met een voorstel tot wijziging, de formulering wordt dan:  
Voor niet-spoed vragen is de huisartsenpraktijk overdag (8.00-17.00 uur) grotendeels telefonisch bereikbaar. Daarnaast wordt de laagdrempelige toegankelijkheid verbreed met digitale mogelijkheden. Het is dringend gewenst dat de praktijk, of diens waarnemer, tussen 8.00-10.00 uur en 15.00-17.00 uur rechtstreeks telefonisch bereikbaar is. 

Rol huisarts in vaccinaties

Het ministerie van VWS is aan het verkennen hoe zij een mogelijke volgende Covid-vaccinatieronde wil organiseren. VWS heeft de LHV gevraagd om te overwegen om voor het najaar 2023 ons eerder ingenomen standpunt dat er voor de huisarts geen rol meer is in de Covid-vaccinatie te herzien en wil daarover in gesprek. VWS denkt namelijk dat de huisarts van meerwaarde is in het selecteren van de mensen met een griepindicatie onder de 60 jaar en in het selecteren van de Niet Mobiel Thuiswonende Mensen. De ledenvergadering ziet géén ruimte voor een mogelijke rol van huisartsen en dus ook niet voor een gesprek met VWS daarover. 

Samenwerking tussen LHV en VPH

De samenwerking met de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en het traject richting een fusie tussen LHV en VPH verloopt nog steeds constructief. De VPH heeft een enquête gehouden onder haar leden, waaruit blijkt dat een meerderheid van de leden die gereageerd hebben positief tegenover een fusie met de LHV staan. Het streven is om tijdens de Landelijke ledenvergadering in november te besluiten over het fusievoorstel en de fusie per 1 januari 2024 in te laten gaan. De fusie wordt de komende periode verder uitgewerkt.

Nieuws

De LHV maakt zich grote zorgen om de oplopende medicatietekorten. Samen met NHG en KNMP vragen wij de minister met

Wat speelt er in de politiek, wat raakt de huisartsenzorg en hoe brengen wij belangrijke thema’s voor jou onder de

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen