Spring naar content

Weinig aandacht voor huisartsenzorg in corona-voorbereidingen

Op vrijdag 10 juni is een rapport uitgebracht over wat er in de zorg nodig is om een mogelijke opleving van het coronavirus dit najaar te kunnen opvangen. De adviezen richten zich vooral op de ziekenhuiszorg; er is te weinig aandacht voor de samenhang met en de belasting van de huisartsenzorg, vinden we als LHV.

De minister van VWS heeft vorig jaar een expertteam ingesteld onder leiding van Edwin Velzel. Zij moesten een advies geven over hoe de zorg georganiseerd moet worden, zodat kritieke ziekenhuiszorg wel kan blijven doorgaan als er weer veel mensen ziek worden door Covid-19. Het rapport van dit expertteam bevat mogelijke oplossingen. We lezen hierin een gedegen analyse en zien dat er geen makkelijke, snel toepasbare oplossingen zijn die gegarandeerd gaan werken. Veel oplossingen gaan over het optimaal inzetten van schaarse ziekenhuiscapaciteit, waarbij aan huisartsen een belangrijke rol wordt toegekend. Lees hieronder het volledige rapport.

Te weinig aandacht voor impact op huisartsenzorg

De focus in de opdracht van dit expertteam ligt dus vooral op de ziekenhuiszorg. We hebben in de vorige coronagolven gezien dat er een nauwe samenhang is tussen de druk op de ziekenhuiszorg en die op de huisartsenzorg (en op de verpleeghuizen en andere sectoren). We hebben er daarom als LHV op aangedrongen dat er in de plannen en in de voorstellen voor de governance bij een volgende crisis, meer oog moet zijn voor de hele zorgketen en de samenhang tussen de verschillende onderdelen in de zorg. Zo is de huisartsenzorg cruciaal voor onder andere covid-zorg thuis, nazorg voor covidpatiënten die uit het ziekenhuis komen en het zorg bieden tijdens wachttijden die ontstaan in het ziekenhuis.

Guus Jaspar, huisarts en bestuurslid LHV: “We zien dat er te vanzelfsprekend vanuit wordt gegaan dat een eventueel vastlopen van de tweede lijn wel kan worden opgevangen door de eerste lijn, door de huisartsen en de thuiszorg. Maar zo werkt dat niet. Op het moment dat de ziekenhuizen overvraagd worden door besmette patiënten, dan zijn de huisartsen dat ook. Als de ziekenhuizen te kampen hebben met hoge uitval door besmette medewerkers, dan heeft de huisartsenzorg dat ook. Het idee dat in die situatie de huisartsenzorg dan wel zorg van het ziekenhuis kan overnemen, is gewoon niet realistisch. We moeten af van het eenzijdig sturen op en denken vanuit ziekenhuis- en IC-capaciteit.”

Wat moet er gebeuren?

Veel wordt nu aan ‘het veld’ (de zorgsector zelf) overgelaten om in te vullen en dat de overheid en zorgverzekeraars pas in beeld komen als de crisis er al is. Wij pleiten ervoor dat voor te zijn en nu al ruimte te creëren en alles te regelen wat straks (mogelijk) nodig is in een volgende covid-golf.

Wat er in ieder geval nodig is:

  1. Testcapaciteit bij de GGD, die snel kan worden opgeschaald.
  2. Vaccinatiecapaciteit bij de GGD die snel weer kan worden opgeschaald.
  3. Huidige wachtlijsten in de ziekenhuizen nu zoveel mogelijk wegwerken; alle mogelijkheden die worden aangedragen daarvoor aanpakken.
  4. Snel afspraken maken over de financiering van zorg, zowel vóór als tijdens de crisis.
  5. Prioriteiten stellen in welke zorg wel en niet kan doorgaan en niet verwachten dat de eerste lijn kan opvangen wat de tweede lijn niet aan kan, maar afstemming zoeken tussen alle zorgsectoren.

Hoe was de LHV betrokken bij dit rapport?

De LHV zat in de klankbordgroep van dit onderzoek. De mening die we in dit nieuwsbericht geven over het rapport en over wat wij vinden dat er moet gebeuren, hebben we ook als lid van de klankbordgroep herhaaldelijk meegegeven aan de auteurs van het rapport en het ministerie van VWS.

Lees meer

Alles over het coronavirus vindt u in ons thema.

Nieuws

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

Op 4 april 2023 komt er een einde aan de “corona opt-in”, de tijdelijke maatregel waardoor er meer medische gegevens

In het begin van de coronapandemie heeft de overheid besloten tot een tijdelijke verruiming van de inzagemogelijkheid via het LSP.