Voor en door huisartsen
 

Cao Huisartsenzorg

 
 
Cao Huisartsenzorg
Wat zijn de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg? U vindt het in de Cao Huisartsenzorg. De cao regelt de arbeidsvoorwaarden voor doktersassistenten en voor apothekersassistenten en POH's in dienst van een huisarts.

Nieuwe Cao Huisartsenzorg

 

 

Cao 2017 - 2019 downloaden

De Cao Huisartsenzorg is geldig van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019 en geldt voor alle huisartsenpraktijk in Nederland.

Salarisontwikkeling

Per 1 september 2017 is een salarisverhoging afgesproken van 2 procent. Per 1 juli 2018 volgt een salarisverhoging van 1,5 procent. Verder wordt over het jaar 2017 en over het jaar 2018 in december van beide jaren een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het jaarsalaris betaald.

Werkoverleg buiten werktijd

Het is voor veel praktijken lastig om werkoverleg met het complete team te kunnen voeren, omdat collega’s niet alle dagen aanwezig zijn. Daarom is afgesproken dat een werknemer soms ook buiten de gebruikelijke werktijd aan werkoverleg moet deelnemen.

De werkgever kan maximaal 2 uur per maand en 10 uur per jaar werkoverleg buiten de voor de werknemer gebruikelijke werktijd vaststellen. Werknemers krijgen deze uren uitbetaald, inclusief eventuele extra reiskosten.

Scholing

Het recht op scholing voor medewerkers met kleine contracten (gemiddeld 8 uur of minder per week) verandert van minimaal 20 naar minimaal 10 uur scholing per jaar.

Als hun werkgever geen of minder dan 10 uur scholing verplicht stelt kunnen werknemers naar eigen keuze geaccrediteerde scholing volgen tot een vastgesteld maximum aantal uren.

Duurzame inzetbaarheid van personeel

De duurzame inzetbaarheid van mensen wordt door de huidige leeftijdsopbouw van de werknemers in de huisartsenzorg steeds belangijker. Daarom komt er een werkgroep duurzame inzetbaarheid met vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties.

Deze werkgroep gaat aan de slag met zaken als werkdruk, ontwikkeling van competenties en scholing en gezond en veilig werken.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe cao? Dan kunt u als LHV-lid uw vraag sturen naar cao@lhv.nl. Assistenten en praktijkondersteuners kunnen hun vragen stellen aan hun eigen beroepsvereniging.

Rol van de LHV

De LHV is als werkgeversorganisatie betrokken bij de onderhandelingen over de Cao Huisartsenzorg. Overige partijen bij de Cao Huisartsenzorg zijn InEen, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners (NVvPO). De werkingssfeer van deze cao strekt zich ook uit tot het personeel op huisartsenposten.

Onder de cao valt ook de Functiewaardering Huisartsenzorg.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Cao Huisartsenzorg 2017 - 20191.01 MB