Spring naar content

Kwaliteitsindicatoren

Elk jaar worden in de farmaceutische zorgsector kwaliteitsindicatoren uitgevraagd. Hierdoor wordt een beeld gevormd van de kwaliteit van zorg die wordt geleverd. Voor apotheekhoudende huisartsen stelt de LHV een aparte lijst met indicatoren samen, die aansluit bij de farmaceutische zorgverlening die wordt geleverd door apotheekhoudende huisartspraktijken.

Wie gebruikt deze indicatoren?

De indicatoren worden ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen:

 • Landelijke Huisartsen Vereniging, Apotheekhoudende Afdeling
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Consumentenbond

Door het jaarlijks aanleveren van kwaliteitsindicatoren komen apotheekhoudenden tegemoet aan de wens van zorgconsumenten, zorgverzekeraars, IGJ en beleidsmakers om inzicht te verschaffen in geleverde zorgprestaties op apotheekniveau. De resultaten worden door apotheekhoudenden ingezet om hun zorgtaak en dienstverlening (nog) beter uit te voeren en hun zorgverlening aan de patiënt voortdurend te verbeteren.

Waar worden de indicatoren voor gebruikt?

 • Apothekers en apotheekhoudende huisartsen krijgen de mogelijkheid om de kwaliteit van hun geleverde zorg te tonen. Het levert hen ook direct inzicht in mogelijke verbeteringen.
 • Zorgconsumenten krijgen inzicht in de kwaliteit van een apotheek en hiermee de mogelijkheid om een zorgverlener te kiezen die voldoet aan hun eisen en behoeften.
 • IGJ gebruikt de informatie voor haar toezicht- en handhavingstaak. Op grond van artikelen 5:16 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de inspectie bevoegd deze inlichtingen te vragen en zo nodig te vorderen. Een ieder is verplicht hierbij de toezichthouder medewerking te verlenen.
 • Zorgverzekeraars hebben de mogelijkheid tot inzicht in de kwaliteit van de zorg in een apotheek en kunnen hiermee keuzes maken voor inkoop van zorg.
 • Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan passend (toekomstig) beleid ontwikkelen dat leunt op realistische mogelijkheden van apotheken.
 • Het Kwaliteitsinstituut heeft als doel de kwaliteit van de in Nederland geleverde zorg te helpen verbeteren. Daartoe worden via het Kwaliteitsinstituut de scores op de openbare dataset gepubliceerd.

Aanleveren van de kwaliteitsindicatoren

Gedurende de uitvraagperiode kunt je de indicatoren aanleveren via een webenquête. Elke hoofdvergunninghouder ontvangt hiervoor een toegangscode. Deze toegangscode wordt verzonden door Desan, de ontwikkelaar van de webenquête. De afzender is ‘helpdesk kwaliteitsindicatoren farmacie’ (kwaliteitsmonitor@desan.nl). Voor vragen over de toegangscode en andere vragen over de webenquête kun je onder werktijden bellen met Desan, 020 – 52 07 279 of mailen naar kwaliteitsmonitor@desan.nl.

Voor informatie over het uitspoelen van data neem je contact op met je HIS/AIS leverancier. Alle softwareleveranciers zijn tijdig geïnformeerd over de kwaliteitsindicatoren 2023 en de periode van de uitvraag.

Voor inhoudelijke vragen over de kwaliteitsindicatoren kun je contact opnemen met de apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl.

Gebruik en publicatie van resultaten

Resultaten van de uitvraag worden na toetsing op validiteit en onder specifieke voorwaarden gedeeld met de toezichthouders Een deel van de resultaten kan openbaar toegankelijk worden gemaakt. Om het ontsluiten van verzamelde data zorgvuldig en transparant te doen heeft de LHV een dataprotocol opgesteld waarin afspraken staan over gebruik en ontsluiting van de data. Apothekers en apotheekhoudende huisartsen, maar ook de vragende partijen hebben uiteraard actief inbreng geleverd bij het opstellen van het dataprotocol.

Download gids kwaliteitsindicatoren farmacie

Nieuws

Update ION

Eind juni stuurden wij een nieuwsbericht met een oproep de inschrijvingen op naam te controleren naar aanleiding van meldingen die

In april en mei vond de jaarlijkse uitvraag KIF plaats. De respons onder apotheekhoudende huisartsen was met 97% weer zeer

Het Landelijk meldpunt Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) heeft een lijst gepubliceerd van in 2023 geregistreerde medicatieverwisselingen.

Meer nieuws