Spring naar content

Formulariumgericht voorschrijven

Formulariumgericht voorschrijven (FGV) is gestopt bij alle zorgverzekeraars met uitzondering van Zilveren Kruis die voor 2023 FGV nog laat doorlopen binnen het bestaande contract. Op deze pagina lees je wat verzekeraars nu aanbieden en informatie over hoe FGV werkt(e).  

Formulariumgericht voorschrijven (FGV) in 2023 – en daarna

Vanaf 2018 werd de prestatiebeloning Doelmatig Voorschrijven uitgekeerd op basis van het Formulariumgericht Voorschrijven (FGV). Hiermee wilden vijf zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Menzis, en Zilveren Kruis en Zorg & Zekerheid) het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door de huisarts stimuleren. Dit traject stopt voor de meeste verzekeraars in 2023. Alleen Zilveren Kruis laat FGV gedurende de looptijd van het contract doorlopen. Onderstaand geven we per verzekeraar weer wat er in 2023 gebeurt: 

 • Zilveren Kruis 
  Zilveren Kruis is de enige zorgverzekeraar die de huidige vorm van FGV voortzet in 2023. Per 1 januari 2024 stopt FGV in de huidige vorm ook voor Zilveren Kruis. Dat betekent dat de laatste aanlevering over 2023 zal plaatsvinden voor 1 april 2024. Vanaf 2024 wordt een nieuwe prestatie geïntroduceerd waarin het faciliteren van de samenwerking tussen apotheker en huisartsen centraal zal staan. De communicatie door Zilveren Kruis aan de huisartsen over 2024 vindt later dit jaar plaats. 
 • CZ 
  Introductie nieuwe prestatie met als doel het bevorderen van deskundigheid, kwaliteit en doelmatigheid rondom het voorschrijven van medicatie door middel van een farmacotherapeutisch overleg (FTO). Het jaar 2023 dient als een overgangsjaar. 
 • VGZ 
  Introductie nieuwe prestatie met als doel het bevorderen van deskundigheid, kwaliteit en doelmatigheid rondom het voorschrijven van medicatie door middel van een FTO. Het jaar 2023 dient als een overgangsjaar. 
 • Menzis 
  Het is bij ons niet bekend hoe Menzis de prestatie dit jaar precies invult. Hier zijn regionaal afspraken over gemaakt. 
 • Zorg & Zekerheid 
  Overwegen een opvolger van FGV te financieren/contracteren indien deze opvolger breed is gedragen onder de zorgverzekeraars, de uitvoering (berekeningen) bij een externe partij ligt en de financiering is gekoppeld aan daadwerkelijke bereikte resultaten en niet alleen een procesvergoeding. De mogelijkheid hiertoe wordt momenteel nog onderzocht binnen Zorg & Zekerheid. 

Lees terug:

2022 is het laatste jaar waarin formulariumgericht voorschrijven op de huidige manier wordt gemeten en beloond. Voor 2023 wordt nagedacht over een andere invulling van doelmatig voorschrijven. Vanwaar de stop?

Resultaten blijven achter

Zorgverzekeraars belonen sinds 2018 het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door huisartsen volgens een formularium. Met als doel de kwaliteit en doelmatigheid van het voorschrijven te verbeteren. Ondanks dat het Formulariumgericht voorschrijven veel heeft opgeleverd, is de conclusie dat de resultaten achter blijven op de vooraf gestelde verwachtingen.

Het blijkt lastig om indicatoren te ontwikkelen die specifiek genoeg zijn om handvaten te bieden voor de huisartsen om te verbeteren, en om daarnaast genoeg verbeterpotentieel te laten zien en praktijkvariatie. Daarom is besloten dat het meten en belonen in de huidige vorm stopt na 2022.

Nadenken over vervolg

De betrokken partijen LHV, Nivel, NedXis, NedHis en ZN denken na of en hoe er verder vervolg gegeven wordt aan het stimuleren van doelmatig voorschrijven vanaf 2023.

Sinds 2018 wordt FGV gemeten door een enkele indicator, FGV1. Dit is het aantal eerste voorschriften die behoren tot het opgegeven formularium t.o.v. het totaal aantal eerste voorschriften. Deze indicator is weinig onderscheidend gezien de kleine verschillen tussen de praktijken. Terwijl er soms wel een grote invloed is op de beloning. Daarnaast biedt een enkele indicator weinig ruimte voor verbetering én is deze weinig zeggend over de kwaliteit van het voorschrijven in de praktijk.

Daarom is het FGV verder doorontwikkeld tot een set indicatoren met meer onderscheidend vermogen. Dat was ook de opzet bij dit systeem. Vanaf 2020 zijn de landelijke formularia waarmee wordt getoetst uitgebreid met regionale formularia en met de combinatietoets. Met de combinatietoets wordt de indicator FGV1 bepaald aan de hand van ATC codes uit het regionaal gebruikte formularium. Dit wordt aangevuld met ATC codes vanuit het NHG formularium voor indicaties die niet zijn opgenomen in het regionale formularium.

In 2021 zijn 2 nieuwe indicatoren ingevoerd:

 • FGV2-diagnose toetst of een eerste voorschrift past bij de indicatie, op basis van ICPC codering.
 • FGV3-long toetst bij eerste voorschriften van longmedicatie of er een medicament en toedieningsvorm is voorgeschreven dat voorkomt in het gebruikte formularium, gebaseerd op PRK-codes. FGV3-long wordt alleen getoetst als u gebruik maakt van een specifiek longformularium. Of bij een regionaal formularium met specifieke adviezen voor astma en/of COPD. U geeft dit aan bij de contractering met de zorgverzekeraar.

Wat betekent dit voor FGV? 

Onderstaand leggen we puntsgewijs uit wat dit betekent voor FGV in 2023: 

 • De huidige methode van gegevensverzameling, meting en honorering van de prestatiebeloning binnen FGV blijft van 1 april 2023 tot 1 april 2024 noodzakelijk voor huisartsen met als preferente zorgverzekeraar Zilveren Kruis.  
 • Het Nivel blijft de FGV-scores verzamelen voor het jaar 2023. Het Nivel verwerkt de aangeleverde scores en controleert/corrigeert waar nodig.  
 • Huisartsen die zijn gecontracteerd bij andere zorgverzekeraars dan Zilveren Kruis komen niet meer in aanmerking voor een prestatiebeloning op basis van FGV. De scores worden niet aangeleverd aan deze zorgverzekeraars 
 • Huisartsen kunnen ook los van de prestatiebeloning gebruik blijven maken van de feedbackmogelijkheden (zoals RxConForm via het HIS) over hun eigen voorschrijfgedrag. In samenspraak met HIS-leveranciers zijn huisartsen vrij in hun keuze om gebruik te blijven maken van deze feedbackmogelijkheden.  

Tips hoe je optimaal scoort op indicatoren FGV:

 • Gebruik bij twijfel het Elektronisch Voorschrift Systeem (EVS) in je HIS.
 • Raadpleeg bij twijfel je (regionale) long(formularium).
 • Maak gebruik van een ‘stoplichtsysteem’ in je HIS. Dit kan bijvoorbeeld in MicroHis.
 • Bekijk in je managementinformatie de afwijkingen van het FGV. Bespreek dit op praktijk- en FTO-niveau. Deze functie is in alle HIS’en aanwezig via RxConForm of via Printmanager (Medicom). Enige uitzonderingen is Chipsoft.
 • Accepteer dat je incidenteel en beargumenteerd afwijkt van het formularium. Je collega’s zullen dat ook doen waardoor het globaal geen effect heeft op je prestatie zal hebben.
 • Wijkt het aanbod van je praktijk aanmerkelijk af van een gemiddelde praktijk? Dan kan dit invloed hebben op je voorschrijfgedrag. En daarmee op je prestatie. Bijvoorbeeld als jouw praktijk extra zorg aan HIV-patiënten levert. Neem in zo’n geval contact op met je zorgverzekeraar.
 • Bekijk voor indicator FGV1 de gemiddelde scores voor het NHG of Health Base formularium én voor de combinatietoets via de website van het Nivel. Hier kun je zien hoe je score zich verhoudt tot het gemiddelde van andere praktijken die hetzelfde formularium gebruiken. In de loop van 2021 wordt dit verder uitgebreid met de nieuwe indicatoren: FGV2-diagnose en FGV3-long.

Veelgestelde vragen

De LHV krijgt regelmatig vragen van leden over Formulariumgericht voorschrijven (FGV). Hoe wordt bijvoorbeeld de FGV score gemeten? En wat zijn deadlines en tarieven? We hebben een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen met antwoorden.

Nieuws

Heb je een contract bij Zilveren Kruis en wil je in aanmerking komen voor het tarief Formulariumgericht voorschrijven 2023? Geef

Wilt u in aanmerking komen voor het tarief Formulariumgericht voorschrijven 2022? Geef dan uiterlijk 31 december aan uw HIS-leverancier door

In 2022 wordt formulariumgericht voorschrijven (FGV) voor het laatst op de huidige manier gemeten en beloond. Voor 2023 wordt nagedacht