Spring naar content

Boeiender en effectievere gesprekken

Verlengde consulten in combinatie met een andere werkwijze, 0,4 fte extra voor de inzet van een huisarts en per patiënt een vast bedrag per kwartaal. Het resultaat? Er wordt 15 procent minder medicatie voorgeschreven en 25 procent minder vaak doorverwezen.

Wat is jullie oplossing?

“Het aantal contacten met patiënten is in de tijd waarin ik huisarts ben continu gestegen. Het steeg het hardst nadat ik er in mijn praktijk een collega had bijgehaald. Als je per consult en verrichting wordt betaald, dan geeft dat een verkeerde prikkel. Daarom wilden wij een abonnementstarief per patiënt met daaraan gekoppeld een nieuwe manier van werken om het echte probleem op te lossen. Dankzij het concept Positieve Gezondheid zijn we veel breder naar gezondheid gaan kijken.

40 procent van de klachten die bij ons op tafel komen, zijn niet medisch van aard, maar horen thuis in het sociale domein. VGZ wilde wel een pilot met ons doen, waarbij de consulten werden verlengd naar 15 minuten. We kregen er 0,4 fte voor een huisarts bij. En in plaats van een vergoeding per verrichting krijgen we per patiënt een vast bedrag per kwartaal.”

De patiënttevredenheid is significant gestegen

Wat levert die oplossing op?

“Patiënten leren langzamerhand dat ze niet voor elke klacht naar de dokter hoeven. Kijken op de Thuisarts-app helpt ook. Dat geeft meer tijd voor patiënten met ernstiger klachten. Ik heb nu tijd om een patiënt te vragen hoe het met hem gaat, zonder hem gelijk in de rede te vallen. De ervaring leert dat 70 procent van de patiënten maar 2 minuten nodig heeft om zijn verhaal te vertellen. Daarna krijg je een heel ander gesprek, dat veel beter aansluit bij waar de patiënt echt mee zit.

De consulten worden er veel boeiender én effectiever van. Wij schrijven 15 procent minder medicatie voor en verwijzen 25 procent minder vaak door naar het ziekenhuis of andere zorgverleners.

Voor onze assistentes was het wel even wennen. Zij moeten patiënten vaak vertellen dat ze met hun klacht niet naar het spreekuur hoeven komen. Die gesprekken kosten meer tijd. We hebben de inzet van de assistentes aan de telefoon zelfs verdubbeld. Die kosten krijgen we helaas niet vergoed. Als een patiënt er toch op staat de dokter te zien, kan dat wel, maar dan leggen wij ook uit dat dit voor een verkoudheid niet nodig is. Het is belangrijk om wat dat betreft op één lijn te zitten en elkaar te steunen. Dat doen we ook door geregeld samen onze visie, missie en werkwijze te bespreken. Daar kunnen we dankzij het abonnementstarief nu ook tijd voor nemen.

De patiënttevredenheid is overigens significant gestegen. We hebben zelfs een patiëntenstop in moeten stellen, wat bijzonder is in de grootste krimpregio van de provincie Limburg.”

Is dit een structurele oplossing, ook financieel?

“We hebben de afgelopen drie jaar telkens met VGZ moeten onderhandelen over het contract. Voor de komende twee jaar is het nu voor het eerst soepel geregeld. VGZ heeft bovendien aangekondigd met ons te willen praten over de manier waarop ze deze pilot verder kunnen uitrollen. Dat is heel goed nieuws.

Tegelijkertijd lopen wij in Afferden ook tegen de grenzen van het systeem aan. De zorgverzekeraar profiteert van de dalende medische kosten, maar de gemeente ziet de kosten in het sociale domein juist stijgen. Dat kan opnieuw onhoudbaar worden. Daarover zijn we inmiddels met alle betrokkenen, inclusief het ministerie van VWS, in gesprek.

De oplossing waar we aan denken, is ‘Welzijn op recept’. De huisarts krijgt meer tijd om met de patiënt te praten en de aard van de klacht vast te stellen. Die extra tijd wordt bekostigd door de verzekeraar. Als het probleem in het sociale domein thuishoort, verwijst de huisarts de patiënt door naar de gemeente. Om te voorkomen dat de kosten in het sociale domein de pan uitstijgen, wordt van de zorgverzekeraar gevraagd hieraan financieel bij te dragen. De sociale hulpverlening voorkomt immers zorgkosten. De verzekeraar is bereid om over die oplossing mee te denken.

Het gaat erom dat alle partijen samen aan de juiste oplossingen werken en niet ieder voor zich. Als we hier uitkomen, kan de nieuwe werkwijze een vliegwiel zijn tot verandering.”

Vanuit de LHV

Bekostigingssystematiek

  • In dit praktijkvoorbeeld wordt in de pilotfase gewerkt met bekostiging via een volledig abonnementstarief. De LHV is tot op heden voorstander van het zogenaamde ‘gemengde’ bekostigingssysteem, waarbij abonnementsvergoeding wordt gecombineerd met de consulten. Pilots en experimenten met bekostiging via volledige abonnementsvergoeding volgen we met interesse.
  • De LHV pleit voor een uitbreiding van de pilots zoals gestart door zorgverzekeraars VGZ en Eno, waarin langere consulten worden gecompenseerd door de inzet van extra huisartsencapaciteit. De pilots zijn bedoeld om bewijs te verzamelen voor het bieden van structurele oplossingen, door overheid en zorgverzekeraars ondersteund.
  • In het hoofdlijnenakkoord (HLA) staat een groot aantal afspraken over de prioriteiten in de huisartsenzorg, de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor en het bewaken van de gemaakte afspraken. In de periode 2019-2022 komt er meer geld beschikbaar voor de huisartsenzorg, dat onder andere ten goede moet komen aan meer tijd voor de patiënt. Meer informatie over het Hoofdlijnenakkoord
  • Voorbeelden van Positieve Gezondheid: https://iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/.