Spring naar content

Hoofdlijnenakkoord

Op 11 juli 2018 is na maandenlange gesprekken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en de Landelijke Huisartsen Vereniging en InEen het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg ondertekend.

Of bekijk de volledige tekst van het hoofdlijnenakkoord.

Uitleg hoofdlijnenakkoord

Blogs van bestuurders

De zorg kan niet wachten

In de zomer van 2018 sloten we een akkoord met VWS en de zorgverzekeraars over de benodigde investeringen in de huisartsenzorg. In de kabinetsbegroting voor 2019 zagen we die afspraken duidelijk terug. Bij de huisartsencontractering afgelopen maanden is het beeld meer diffuus. Soms zijn de afspraken goed herkenbaar, maar soms ook echt niet.

Vorige week was er veel media-aandacht voor ons pleidooi voor meer tijd voor huisartsen voor de patiëntenzorg. De krantenkoppen vatten het goed samen: “De overvolle huisarts wil minder patiënten”. Dat is cruciaal om te zorgen dat het werk in de huisartsenzorg behapbaar en de patiëntenzorg op niveau blijft. We hebben meer middelen nodig: voor voldoende tijd per patiënt, voor goed uitgeruste teams in de huisartsenpraktijk, voor goede samenwerking, voor innovatie om de zorg beter en efficiënter te maken. Geld is daarin niet het enige dat nodig is, maar het is wel een heel belangrijke voorwaarde.

Het jaar van de waarheid

Blog Ella Kalsbeek Zo’n eerste column van het jaar is een goede aanleiding om vooruit te blikken op het komende jaar. Voor de huisartsenzorg durf ik 2020 wel het jaar van de waarheid te noemen. Het jaar waarin moet blijken dat de signalen van huisartsen serieus worden genomen, dat afspraken worden nagekomen over hoe we de zorg gaan verbeteren en dat alles op alles wordt gezet om het vak voor nu en de toekomst aantrekkelijk te houden.

Het is weer zover, de zorgverzekeraars staan op het punt om op 1 april hun inkoopvoorwaarden te publiceren. Een belangrijk moment, dat opnieuw de vraag oproept: hoe kan het jaarlijks terugkerend proces van contractering soepeler verlopen? Het antwoord: door in actie te komen. De oproep van HRMO daartoe is zeer terecht. Het is niet voor niets dat de LHV samen met InEen voor elke zorgverzekeraar een overlegteam in het leven heeft geroepen.

Onder de vorige minister van VWS hebben de hoofdlijnenakkoorden hun intrede gedaan in de zorg. Dit zijn meerjarige afspraken over de inhoud, organisatie en financiering van de zorg. Dat is een mooie manier om landelijk de grote lijnen uit te stippelen. Waar een individuele zorgaanbieder vaak maar beperkte ruimte heeft om specifieke afspraken te maken, kun je op landelijk niveau met elkaar bespreken wat knelpunten en gewenste ontwikkelingen zijn, wat er nodig is om die aan te pakken en dat eenieder zich daarvoor gaat inzetten. Daarom zijn we als LHV ook voorstander van het sluiten van een nieuw akkoord voor de huisartsenzorg, per 2019.

Nieuws

Het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg loopt nu al meer dan twee jaar. De midterm review van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2018-2022 uit 2020 geeft inzicht in de stand van zaken van de uitvoering van het akkoord. Ondertussen is het advies van onderzoeksbureau Rebel besproken. Besloten is tot een versnelling op drie terreinen. Aan de uitvoering wordt nu uitgewerkt. In dit bericht leest u meer over de bevindingen en het advies: versnelling trajecten.

In het hele land werken huisartsen samen met medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici, wijkverpleging en andere zorgverleners aan nieuwe initiatieven rond ‘de juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP). Maar deze beweging kan pas echt van de grond komen als muren tussen de lijnen lager worden, de gegevensuitwisseling sterk verbetert en de bekostiging goed geregeld wordt. Dat schrijven de LHV, InEen en de Federatie Medisch Specialisten in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar een Kamerdebat.

InEen en LHV hebben met VGZ afgesproken dat ook VGZ gaat indexeren in 2020 en resterende de looptijd van het hoofdlijnenakkoord. Daarnaast gaat VGZ, als er een regioplan wordt opgesteld of als er maatwerkafspraken zijn, niet meer dan 10% van het budget voor Organisatie & Infrastructuur afbouwen. Dit zijn de belangrijkste resultaten van intensief overleg tussen LHV, InEen en VGZ.

Meer nieuws