Formulariumgericht voorschrijven

 
Formulariumgericht voorschrijven helpt u om voor elke aandoening de meest doelmatige farmacotherapie te kiezen. Op deze pagina leest u wat formulariumgericht voorschrijven is, waarom het er is en hoe de beloning is geregeld.

Uitgelegd in 2 video's

Hoe werkt formulariumgericht voorschrijven?
Hoe werkt formulariumgericht voorschrijven
Beloning bij formulariumgericht voorschrijven
Beloning bij formulariumgericht voorschrijven

Formulariumgericht voorschrijven (FGV) in 2021

Vanaf 2018 wordt FGV gemeten door een enkele indicator FGV (het aantal eerste voorschriften behorend tot het opgegeven formularium t.o.v. het totaal aantal eerste voorschriften). Deze huidige indicator (het aantal eerste voorschriften behorend tot het opgegeven formularium t.o.v. het totaal aantal eerste voorschriften) is weinig onderscheidend gezien de kleine verschillen tussen de praktijken ( met soms wel grote invloed op de beloning), biedt weinig ruimte voor verbetering en is weinig zeggend over de kwaliteit van het voorschrijven in de praktijk.

Daarom wordt het formulariumgericht voorschrijven verder doorontwikkeld, waarbij een set indicatoren ontstaat met meer onderscheidend vermogen. Dat was ook de opzet bij dit systeem. In 2020 worden de eerste twee nieuwe indicatoren aangeboden en gemonitord. Dit betekent dat de huisarts (afhankelijk van het HIS) in de over kwartaal 3 en kwartaal 4 de scores eerst zelf kan bekijken zonder dat dit financiële gevolgen heeft.

Het betreft twee nieuwe indicatoren die per 2021 worden ingevoerd. De FGV2-diagnose toetst of een eerste voorschrift past bij de indicatie. FGV3-long toetst bij eerste voorschriften van long-medicatie of er een medicament en toedieningsvorm is voorgeschreven dat voorkomt in het gebruikte formularium. FGV3-long wordt alleen getoetst als de huisarts gebruik maakt van een specifiek longformularium of een regionaal formularium met specifieke adviezen voor astma en/of COPD. De huisarts geeft dit aan bij de contractering met de zorgverzekeraar.

Zie voor meer informatie de veelgestelde vragen hieronder. 

Tips voor het optimaal scoren op de twee nieuwe indicatoren:

 • Gebruik bij twijfel het Elektronisch Voorschrift Systeem (EVS) in uw HIS
 • Raadpleeg bij twijfel uw regionale (long-) formularium
 • Indien aanwezig (bijvoorbeeld in MicroHis) maak gebruik van het stoplicht systeem in uw HIS.
 • Bekijk in uw management informatie de afwijkingen van het FGV en besprek dit op praktijk en FTO niveau (in alle Hissen aanwezig via RxConForm, m.u.v. Medicom (hier wordt aan gewerkt) en Chipsoft)
 • Accepteer dat u incidenteel beredeneerd afwijkt van het Formularium (uw collega’s zullen dat ook doen waardoor het globaal geen effect op uw prestatie zal hebben)
 • Indien uw praktijk in aanbod aanmerkelijk afwijkt van een doorsnee praktijk, kan dat van invloed zijn op uw voorschrijf gedrag en daarmee op uw prestatie (denk aan een praktijk met een regionale vaccinatie functie en een praktijk met als bijzonder aanbod de zorg voor HIV patiënten). Neem in zo’n geval contact op met uw zorgverzekeraar.


Veelgestelde vragen

1. Waarom heeft de LHV aangedrongen op een andere resultaatbeloning?

Huisartsen hadden een aantal stevige bezwaren bij de wijze waarop de resultaatbeloning voor doelmatig voorschrijven in segment 3 tot en met 2017 werd gemeten en uitbetaald. Zo werd er gemeten op basis van indicatoren van het Instituut voor Verantwoord Medicatiegebruik, terwijl deze niet waren ontwikkeld voor dit doel.

Deze indicatoren waren aan de hand van (gedeclareerde) uitgiften bij de apotheek gemeten, en niet de voorschriften in het HIS. Dit gaf vervuiling in de uitkomsten. Bijvoorbeeld omdat apothekers soms anders afleveren dan de huisarts voorschrijft. Een laatste belangrijk bezwaar is dat de uitbetaling van doelmatig voorschrijven driekwart jaar op zich liet wachten. Op basis van de knelpunten uit het verleden heeft de LHV samen met de zorgverzekeraars een nieuwe systematiek gezocht. 

2. Wat is formulariumgericht voorschrijven?

De LHV verstaat onder formulariumgericht voorschrijven:

 • Het voorschrijven van geneesmiddelen met het beste therapeutische resultaat voor de patiënt: farmacotherapie op maat
 • Doelmatigheid van het geneesmiddel wordt gemeten op het klinische effect, dus niet op de prijs van het geneesmiddel
 • Kiezen voor het goedkoopste geneesmiddel dat het beoogde resultaat kan bereiken
 • Huisartsgeneeskundige richtlijnen vormen de basis voor de inhoud van het formularium
 • Er wordt rekening gehouden met:
  • werking
  • bijwerkingen
  • patiëntveiligheid (bijvoorbeeld bij zwangerschap)
  • contra-indicaties
  • interacties en gebruiksgemak van het geneesmiddel voor de individuele patiënt

Vanaf 2018 wordt het Formulariumgericht Voorschrijven gemeten t.b.v de prestatiebeloning doelmatig voorschrijven in segment 3. Hiertoe is een eerste algemene indicator geïntroduceerd. Deze eerste indicator (FGV1) toetst of de werkzame stof van een eerste voorschrift voorkomt in het gebruikte formularium (eerst gestart met alleen het NHG formularium en het Health Base formularium). Zie voor meer informatie over de meting vraag 4. 

3. Wat is vanaf 2021 de nieuwe indicator in segment 3?

Vanaf 2021 kijken 4 grote zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis), naar drie indicatoren voor doelmatig voorschrijven:

 • De FGV1 Toets die toetst of een eerste voorschrift voorkomt in het door u opgegeven formularium.
 • De FGV2-diagnose toetst of een eerste voorschrift past bij de indicatie en het opgegeven formularium.
 • FGV3-long toetst bij eerste voorschriften van long-medicatie of er een medicament en toedieningsvorm is voorgeschreven dat voorkomt in het gebruikte formularium. FGV3-long wordt alleen getoetst als de huisarts gebruik maakt van een specifiek longformularium of een regionaal formularium met specifieke adviezen voor astma en/of COPD.

4. Hoe wordt er gemeten?

De meting vindt plaats op basis van de voorschrijfgegevens in uw HIS over een bepaalde periode. Die voorschrijfgegevens worden vergeleken met de inhoud van het formularium dat u gebruikt. Dit levert een teller en een noemer op, die naar het NIVEL worden gestuurd.

Het NIVEL verstrekt de uitkomst van de berekening (teller en noemer) aan de zorgverzekeraars. Dit gebeurt alleen na expliciete toestemming van u. Uw HIS-leverancier faciliteert die toestemming in uw HIS. Het verschilt per HIS waar u toestemming geeft. Bij Medicom en Chipsoft is dit in het HIS zelf. Bij de overige HISsen via de applicatie RxConForm. Het stappenplan voor als u wilt werken met de module RxConform van Digitalis in uw EVS Prescriptor, vindt u hier.

De zorgverzekeraar ontvangt uitsluitend een teller en noemer voor het uitrekenen van uw score op de indicator. Er zullen geen patiëntengegevens of losse voorschriften worden geëxtraheerd.

5. Moet ik alles via mijn Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) voorschrijven?

Nee, er wordt in uw HIS gemeten wát u voorgeschreven heeft, niet hóe u dat voorgeschreven heeft. De meting wordt gebaseerd op het aantal eerste voorschriften in uw HIS. Er wordt dus niet gemeten of u via het Electronisch Voorschrijf Systeem (EVS) voorschrijft. Het EVS is uiteraard wel een handig hulpmiddel om binnen het formularium voor te schrijven.

6. Wat is een eerste voorschrift?

Een eerste voorschrift is een voorschrift dat binnen uw praktijk is aangemaakt, en waarvan de ATC-code niet in de 12 maanden daarvoor binnen uw praktijk is voorgeschreven bij de desbetreffende vaste patiënt. Alleen voorschriften met een geldige ATC-code (werkzame stof) worden in de analyses betrokken. Hierbij wordt gekeken naar de volledige ATC-code. 

7. Worden ICPC-codering/sterkte/dosering in de indicator opgenomen?

Vanaf 2021 wordt de ICPC code bij het voorschrift meegenomen.

8. Vindt de meting plaats over voorschriften van alle patiënten die mijn praktijk bezoeken?

Er wordt voor de berekening alleen rekening gehouden met voorschriften aan vaste patiënten. Voorschriften aan passanten worden niet meegenomen.

9. Om welk formularium gaat het?

Nederlandse huisartsen werken met verschillende formularia die gebaseerd zijn op de voorschrijfrichtlijnen van de beroepsgroep. Het meest gebruikte formularium is dat van het NHG en het Health Base formularium van Stichting Health Base, maar er zijn ook meerdere regionale formularia en aandoening specifieke formularia. De zorgverzekeraar heeft u gevraagd, of zal u nog vragen, via welk formularium u werkt. In uw HIS wordt de indicator op basis van dat formularium uitgerekend. De formularia waar u uit kunt kiezen zijn:

 • NHG
 • Health Base (Medicom)
 • Nijmegen
 • FTO Asten
 • MIJN.streek
 • SOFA
 • Heuvelland
 • PoZoB
 • Cohesie
 • Medicamus
 • Uw lokale longformularium (mits electronisch beschikbaar in HIS en bekend bij stuurgroep FGV,en goedgekeurd door uw preferente verzekeraar)

10. Wat als ik een ander formularium gebruik?

De indicator wordt uitgerekend op één van de onderstaande formularia. Indien u een formularium gebruikt dat niet op deze lijst staat, vindt de toetsing plaats op het NHG-formularium. Uw HIS geeft dan aan dat de indicator is berekend op basis van het NHG-formularium.

De formularia waar u uit kunt kiezen zijn:

 • NHG
 • Health Base (Medicom)
 • Nijmegen
 • FTO Asten
 • MIJN.streek
 • SOFA
 • Heuvelland
 • PoZoB
 • Cohesie
 • Medicamus

11. Ik wil mijn getallen/prestatie inzien, waar kan ik deze terugvinden?

Bij Medicom en Chipsoft kunt u uw score per kwartaal in zien. Voor alle andere HIS’en kunt u – als u gebruik maakt van Rx Conform van Digitalis – in die applicatie uw (tussentijdse) resultaten bekijken en rapporten inzien over de achterliggende voorschriften. Ook wordt hier de actuele verzendstatus (wel/niet verzonden naar het Nivel aangegeven).

12. Gelden de criteria voor formulariumgericht voorschrijven voor alle zorgverzekeraars?

Nee, alleen de grote zorgverzekeraars  ( Menzis, CZ, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg & Zekerheid.) hebben het Formulariumgericht Voorschrijven in hun contract opgenomen. Heeft u dus een andere preferente zorgverzekeraar, dan is doelmatig voorschrijven in segment 3 op een andere manier (of helemaal niet) ingevuld in uw contract. Kijk hiervoor in uw contract, of neem contact op met uw preferente zorgverzekeraar.

13. Welke score moet ik behalen voor een beloning?

Uw zorgverzekeraar heeft met u de afkapwaarden en daarbij horende beloning gecommuniceerd. De afkapwaarden worden bepaald per formularium op basis van de praktijkvariatie van de binnengekomen scores. De afkapwaarden en de indeling in kwartielen of een enkel afkappunt  kunnen tussen de zorgverzekeraars verschillen.

Ook de meetperiode verschilt per zorgverzekeraar. De meetperiode varieert van een half jaar, 3 kwartalen, tot een heel jaar. Het vaststellen van de afkapwaarden en de daarbij behorende tarieven gebeurt door iedere zorgverzekeraar afzonderlijk op basis van de meting over de afgelopen meetperiode.

14. Hoe hoog is het tarief voor formulariumgericht voorschrijven in segment 3?

De tarieven zijn vergelijkbaar met de tarieven voor doelmatig voorschrijven. Uw preferente zorgverzekeraar heeft deze bekend gemaakt. Het totaalbedrag voor Formulariumgericht Voorschrijven dat beschikbaar is voor alle huisartsen, is gelijk aan het bedrag dat tot en met 2017 beschikbaar was voor doelmatig voorschrijven.

15. Wat is de (jaarlijkse) deadline voor het aanleveren van de gegevens?

Na afloop van het meetjaar worden de gegevens aangeleverd naar de zorgverzekeraars. De deadline voor huisartsen (alleen van toepassing als er toestemming gegeven moet worden in het HIS, dit is eenmalig nodig, let op bij wijzigingen in AGB code of wisseling van HIS) is 31 december van het meetjaar. In de derde week van januari worden de gegevens vanuit het HIS/RxConForm aangeleverd bij het Nivel. Deze controleert de scores en verzend deze naar het Nivel. Aanvullend wordt na afloop van kwartaal twee ook een aanlevering gedaan aan alleen Menzis.

De afgelopen jaren is gebleken  dat er na de jaarlijkse levering er toch nog een grote groep huisartsenpraktijken waren die de toestemming voor het aanleveren van gegevens voor het Formulariumgericht Voorschrijven nog niet had geregeld. Wanneer dit het geval is worden een tweede deadline afgesproken (voor 2019 was dit 21 maart 2020). Vanwege de coronacrisis is er voor gekozen om nog een extra deadline in te stellen verderop in 2020. Deze staat nog niet vast. Het is belangrijk dat huisartsen die alsnog in aanmerking willen komen voor de beloning Formulariumgericht Voorschrijven 2019 zo snel mogelijk de toestemming regelen. Zie vraag 17 voor meer uitleg.

16. Wat is de consequentie als mijn gegevens na de deadline van 2019 worden aangeleverd bij het Nivel? 

De deadline is 1  september 2020 voor het aanleveren van gegevens voor het Formulariumgericht Voorschrijven 2019. Deze extra deadline wordt ingesteld vanwege de coronacrisis. Het is belangrijk dat u als huisarts alsnog zo snel mogelijk toestemming geeft voor de gegevens aanlevering als de praktijk in aanmerking wil komen voor de prestatiebeloning. Zie vraag 17 voor meer uitleg over toestemming geven. 

17. Hoe zorg ik ervoor dat mijn gegevens aangeleverd worden ten behoeve van de resultaatbeloning in het kader van Formulariumgericht voorschrijven?

In het geval van Medicom: zie deze PDF. Controleer eerst zelf of de toestemming goed staat op de volgende manier binnen Medicom; Hoofdmenu Medicom – Praktijk beheer – Onderhoud instellingen – Externe toegang – Klik op uw praktijk – Controleer of de instelling op ‘Ja’ staat en er een mailadres is ingevuld. Staat deze op nee, neem dan contact op met de supportafdeling van Medicom om de resultaten alsnog aan te leveren.

In het geval van andere HISsen geeft u toestemming via RxConForm: zie http://www.prescriptor.nl/nl/nieuws/Status-FGV-bij-HISsen
Zie ook het antwoord bij vraag 4. 

18. Als ik een medicament ga voorschrijven dat eerst door een specialist aan de patiënt werd voorgeschreven, wordt dat dan meegeteld als eerste afschrift van mij?

Bij het bepalen van eerste voorschriften binnen de praktijk, worden eerst de voorschriften door de specialist verwijderd. Vervolgens wordt er gekeken naar wat eerste recepten door de huisarts zijn. Het is daarom mogelijk dat een eerste voorschrift door de huisarts eigenlijk een herhaalrecept van de specialist is.  

Wij vinden dit ongewenst en er wordt voor de toekomst gekeken of en hoe dit beter ondervangen kan worden. In algemene zin wordt u door deze werkwijze niet benadeeld. U wordt bij het berekenen van de percentages vergeleken met uw collega’s die hetzelfde probleem hebben. In specifieke gevallen kan het wel zo zijn, bijvoorbeeld doordat u juist afspraken gemaakt hebt met een specialist om grote groepen patiënten over te nemen. In dat geval adviseren wij u contact op te nemen met uw preferente zorgverzekeraar en bij blijvende onduidelijkheid met ons (via i.de.ruiter@lhv.nl).

19. Ik heb Promedico-ASP en betaal geen bijdrage aan Digitalis voor het gebruik van Rx ConForm. Kan ik dan wel mijn gegevens aanleveren aan het Nivel?

Nee, voor het aanleveren van de gegevens vanuit Promedico-ASP aan het Nivel heeft u een licentie voor de Rx ConForm module naast Prescriptor nodig, bij Digitalis geregistreerd en tenaamgesteld op de praktijk. Promedico-ASP gebruikers maken on-demand gebruik van de RxConform module voor het aanleveren van gegevens aan het Nivel. Aan dit gebruik zijn kosten verbonden, waarvoor u over 2018 en 2019 een factuur heeft ontvangen. Voor het jaar 2018 heeft Digitalis (de leverancier van Prescriptor) besloten aan iedereen de Rx ConForm module te leveren en daarmee aan een ieder de gegevensverstrekking aan het Nivel te borgen. Voor 2019 zullen ze dat alleen doen als u uw factuur over het jaar 2018 en 2019 aan Digitalis betaald heeft.

20. Wat is de combinatietoets?

De combinatietoets is een meting waarbij het gebruik van een regionaal formularium wordt gecombineerd met het NHG formularium. In de teller staat dan het aantal eerste voorschriften volgens het regionale en/of NHG formularium en in de noemer het totaal aantal eerste voorschriften.

Als uitgangspunt van de toetsing FGV wordt het regionaal formularium genomen. Deze wordt aangevuld met werkzame stoffen uit het NHG formularium voor indicaties die niet zijn opgenomen in het regionale formularium. Door het regionale formularium te combineren met het NHG formularium ontstaan een gecombineerd formularium waarop wordt getoetst. Deze combinatie doet recht aan het belang van het regionaal afstemmen van farmacotherapeutisch beleid.

Voor de volgende formularia worden deze combinatiescores berekend: MIJN.streek, Nijmegen, SOFA, Cohesie, Heuvelland, PoZoB en Medicamus. Voor praktijken die Medicom gebruiken wordt de combinatietoets niet toegepast, de meting blijft uitsluitend gebaseerd op het Health Base formularium.

Het gebruik van de combinatietoets is vanaf 2020 mogelijk.

21. Wordt het Formulariumgericht Voorschrijven in de toekomst ook gemeten door andere indicatoren?

Ja, vanaf 2020 wordt de indicator FGV1 ook gemeten volgens de combinatietoets. Vanaf 2021 is het ook mogelijk om FGV2-diagnose te toetsen volgens de combinatietoets.

Voordelen

Eenmaal ingevoerd in uw praktijk, biedt formulariumgericht voorschrijven veel voordelen:

 • Een stappenplan in de behandeling van de patiënt
 • Het opbouwen van een volledig dossier in uw HIS
 • Een automatisch alert bij contra-indicaties en comorbiditeit; het formularium geeft aan hoe te handelen
 • Printbare patiënteninformatie en recepten

Door een vergrijzende bevolking en de toename van de medische mogelijkheden lopen ook de kosten in de zorg fors op. Chronisch zieken krijgen vaker en langer medicijnen voorgeschreven. Deze ontwikkeling heeft invloed op uw praktijkvoering, op de kwaliteit van de zorg en op de kosten. Ze vraagt meer tijd en kost meer geld. Daarom is het belangrijk hierop te anticiperen. Zo blijft uw praktijkvoering optimaal en kan iedere patiënt blijven rekenen op kwalitatief hoogstaande en efficiënte zorg.

Méér dan doelmatig voorschrijven...

Formulariumgericht voorschrijven leidt tot betere farmacotherapie en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de verbetering van uw patiëntenzorg; zowel in kwalitatief opzicht als uit het oogpunt van kostenbeheersing in de zorg.

Dankzij het volgen van een geprotocolleerd stappenplan kunt u zowel effectiever als efficiënter voorschrijven. Daarom geeft de LHV de voorkeur aan de term 'formulariumgericht voorschrijven' boven 'doelmatig voorschrijven'.

Randvoorwaarden

 • Formulariumgericht voorschrijven mag uw professionele autonomie niet beperken
 • Formulariumgericht voorschrijven kan alleen bij recepten waarvoor de voorschrijver primair verantwoordelijk is
 • Het effect van formulariumgericht voorschrijven moet meetbaar zijn
 • De beoogde resultaten moeten zijn vastgelegd in de door de beroepsgroep opgestelde en geaccepteerde richtlijnen
 • Formulariumgericht voorschrijven mag niet leiden tot extra administratieve belasting
 • Veranderingen in de praktijkvoering door formulariumgericht voorschrijven moeten stapsgewijs worden ingevoerd om uw praktijkvoering niet te veel te belasten

1. Hoe beginnen?

Om uw praktijkvoering niet teveel te belasten, kunt u formulariumgericht voorschrijven het beste stapsgewijs invoeren.

Wij raden u aan te beginnen met het formulariumgericht voorschrijven bij de recepten die u voor de eerste keer voorschrijft (eerste recepten). Vervolgens kunt u ervoor kiezen uw eigen herhaalrecepten 'formulariumproof' te maken en uiteindelijk zijn de herhaalrecepten van specialisten aan de beurt voor omzetting.

Hoe u formulariumgericht voorschrijven in de praktijk toepast, hangt mede af van uw ervaring met het gebruik van het EVS en ICPC-coderingen. U kunt hierin uw eigen keuze maken.
Wij raden u aan om met kleine stappen te beginnen. Om uw doelstellingen daadwerkelijk te realiseren, is belangrijk om planmatig te werken.

Wij adviseren de Plan-Do-Check-Act cirkel van William Edwards Deming te gebruiken. Deze methode wordt in veel verbetertrajecten gebruikt om de kwaliteit van handelen te verbeteren en geeft een makkelijke houvast.

In het kort houdt deze methode het volgende in:

PDCA-cirkel van Deming PDCA-cirkel van Deming

Plan: formuleer doelstellingen en
Do: voer het plan uit
Check: controleer of u de geformuleerde doelstellingen haalt
Act : analyseer en corrigeer eventuele afwijkingen en stel het plan bij (cyclisch)

2. Wat heb ik nodig?

Om formulariumgericht te kunnen voorschrijven, heeft u de volgende hulpmiddelen nodig:

 • NHG-Standaarden
 • Huisartsen Informatie Syteem (HIS) en ICPC-coderen (International Classification of Primary Care)
 • Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS)
 • Farmacotherapeutisch Overleg (FTO)

NHG-Standaarden

Formulariumgericht voorschrijven is gebaseerd op de richtlijnen van onze beroepsgroep. Deze richtlijnen liggen vast in de NHG-Standaarden en het NHG-Formularium. De richtlijnen voor het voorschrijven van geneesmiddelen en welk geneesmiddel het beste bij een aandoening past, zijn stapsgewijs opgebouwd. Als een eerste stap onvoldoende werkt, treedt stap twee in werking. De richtlijnen helpen u om de ontwikkelingen in uw vak bij te houden en zorgen voor een eenduidige manier van medisch handelen.

Naar de NHG Standaarden

Huisartsen Informatie Systeem (HIS) en ICPC-coderen

Iedere Nederlandse huisarts beschikt over een Huisartsen Informatie Systeem (HIS) waarin de gegevens van de patiënten zijn opgeslagen. Dit HIS bevat een geneesmiddelendatabase die maandelijks wordt bijgewerkt met de meest recente gegevens. Het systeem registreert onder meer of de patiënt gelijktijdig conflicterende geneesmiddelen gebruikt. Het HIS biedt mogelijkheden om klachten en aandoeningen te coderen volgens de ICPC-codering. Bij het invoeren van deze ICPC-codering controleert het HIS automatisch op contra-indicaties. In het HIS zit een thesaurus met zoektermen om zo op een eenvoudige manier de juiste ICPC-code te vinden.

Om het ICPC-coderen te leren, kunt u een cursus volgen of materiaal bestellen:
Meer over ICPC

Voorbeeld ICPC-codering

(E-)regel ICPC-code Omschrijving
Hoge bloeddruk K86 Hypertensie zonder orgaanschade
Hoge cholesterol T93 Vet stofwisselingsstoornis
Maagklachten D02 Maagpijn
Migraine N89 Migraine
COPD R95 Emfyseem/COPD
Cystitis U71 Cystitis/urineweginfectie
Overspannen P78 Neurasthenie/Sunmenage
Slapeloosheid P06 Slapeloosheid/andere slaapstoornissen

Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS)

Het HIS heeft een Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS). Dit systeem bevat:

 • Richtlijnen voor nagenoeg alle klachten en aandoeningen in de huisartspraktijk
 • Patiënteninformatie voor deze aandoeningen
 • Specifieke richtlijnen in geval van comorbiditeit of bestaande contra-indicaties

Het EVS is het krachtigste hulpmiddel om formulariumgericht voorschrijven te ondersteunen. Om het systeem te kunnen gebruiken moet u klachten en aandoeningen volgens het ICPC-systeem
worden coderen.

Farmacotherapeutisch Overleg (FTO)

Het FTO is het lokale overleg tussen huisartsen en apothekers. Dit overleg is bedoeld als nascholing over farmacotherapie en voor het maken van lokale afspraken over de keuzes van geneesmiddelen.
Door regelmatig te overleggen, krijgen de deelnemers inzicht in elkaars voorschrijf- en aflevergedrag. Hierdoor kunnen zij toetsen in hoeverre zij het formulariumgericht voorschrijven volgen. Waar nodig kunnen zij onderling ook bijsturen.

3. Eerste recepten

Wij adviseren u met formulariumgericht voorschrijven te beginnen bij recepten die u voor de eerste keer voorschrijft (eerste recepten).

U kunt dit het beste projectmatig aanpakken: stel een plan op en wijs een verantwoordelijke aan die de uitvoering van het plan bewaakt en de resultaten evalueert.
Acties:

 • Formuleer een doelstelling die aansluit bij uw ervaring en uw praktijkvoering
 • Plan de maatregelen die nodig zijn om uw doelstelling te halen
 • Bepaal hoe u de resultaten gaat meten: aantal consulten, benodigde tijd
 • Informeer uw teamleden in de praktijk: collega-huisartsen, assistentes, POH-ers
 • Controleer de resultaten en stel eventueel bij of zet een volgende stap

Wij hebben voor u een voorbeeldplan uitgewerkt, wat u kunt aanpassen zodat u zelf een actieplan op maat kunt maken. Gebruik daarbij ook de onderstaande checklist. Hierin staan voorbeeldmaatregelen ter voorbereiding op het spreekuurbezoek van uw patiënt.

Maak uw eigen plan

» Bekijk het actieplan 'eerste recepten', met 2 voorbeelden

Checklist

Bepaal of de doelstelling realistisch is/haalbaar is voor uw praktijksituatie

Bij bijvoorbeeld een tekort aan assistentes, bijvoorbeeld tijdens griepvaccinatie periode, wordt de haalbaarheid minder.

Stel vast hoe u uw doelstelling meetbaar maakt
Hulpmiddelen om te meten, kunnen selectielijsten uit het HIS zijn, spreekuurlijsten, etc.
Om te bepalen hoeveel tijd er extra nodig is, kunt u werken met een selectielijst.
Deze selectielijst kunt u op diverse manieren samenstellen:

 • Optie 1: Maak een selectie uit het HIS van alle patiënten die geneesmiddelen gebruiken van een bepaalde geneesmiddelengroep die niet volgens het EVS zijn voorgeschreven.
  (Ondersteuning via handleiding HIS en helpdesk HIS.)
 • Optie 2: Vraag de apotheek een lijst te maken van alle patiënten die geneesmiddelen gebruiken van een bepaalde geneesmiddelengroep die niet volgens het EVS zijn voorgeschreven.
  (Aan de apotheek kan gevraagd worden de eerste voorschrijver en de eerste datum recept te vermelden.)
 • Gebruik de selectie om extra spreekuur tijd te plannen.
 • Gebruik de selectie om te controleren of de geformuleerde doelstelling gehaald wordt.
 • Gebruik de selectie om te bepalen bij welke patiënten het gaat om een door uzelf voorgeschreven recept.
 • Gebruik de selectie om te controleren of het geneesmiddel dat u wilt omzetten als eerste keus is voorgeschreven of dat stapsgewijs tijdens de behandeling tot de keuze van dit geneesmiddel is gekomen.

Maak afspraken over het informeren van patiënten

 • Bepaal welk materiaal u wilt gebruiken om de patiënten te informeren. (bijv. brieven, patiënt-informatie etc.)
 • Stem af welke mondelinge informatie door het team aan de patiënten wordt gegeven.
 • Stel eventueel een lijst op met veel voorkomende vragen en antwoorden.
 • Zet informatie op uw website.

Maak afspraken over het registreren in het HIS

 • Welke informatie de patiënt heeft gekregen. (mondelinge/schriftelijke informatie.)
 • Of het geneesmiddel is omgezet.
 • Of de patiënt instemt met de omzetting.
 • Zorg dat alle teamleden kunnen zien dat de oude medicatie is stopgezet. Registreer de reden in het HIS.
 • Voor welke termijn de nieuwe medicatie wordt voorgeschreven.
 • Welke afspraken zijn gemaakt voor de controle:
  • de wijze waarop de controle plaats vindt
  • de termijn waarop de controle plaats vindt
 • Wat het effect van de omzetting is. (bijwerkingen, bijstellen dosering etc.)
 • Of de nieuwe medicatie wordt stopgezet. Registreer de reden.

Maak afspraken tussen de huisarts(en), POH('s) en assistentes

 • Plan evaluatiemomenten.
 • Bepaal het beleid t.a.v. herhaalrecepten die worden aangevraagd via de assistentes of via de herhaalreceptenlijn.

Maak afspraken met de apothekers

 • Bepaal welk materiaal u wilt gebruiken om de apothekers te informeren (bijv. brieven, FTO etc.).
 • Over de informatie die patiënten krijgen.
 • Over de werkwijze bij omzetten (bijv. notitie op het recept). 

4. Eigen herhaalrecepten

Als u het formulariumgericht voorschrijven bij eerste recepten onder de knie heeft, dan is de volgende uitdaging om ook uw eigen herhaalrecepten ‘formulariumproof’ te maken. Uitgangspunt bij het omzetten van herhaalrecepten is dat het nieuw voorgeschreven geneesmiddel voor de patiënt minimaal hetzelfde effect heeft als het oude geneesmiddel.

Waar te beginnen met omzetten?

Het is ondoenlijk om uw hele patiëntenbestand in één keer om te zetten. Afhankelijk van de gekozen doelstelling selecteert u de recepten en de patiënten. Begin bijvoorbeeld met het omzetten van:

 • Patentgeneesmiddelen
 • Geneesmiddelengroepen
 • Patiëntengroepen met één of meerdere chronische aandoeningen

Informeer uw teamleden (huisartsen, assistentes, POH-ers)

Zij zijn betrokken bij:

 • Het selecteren van de beoogde herhaalrecepten
 • Het oproepen/voorlichten van patiënten
 • Het registreren van het omzetten van de geneesmiddelen
 • Het controleren van het effect van de nieuw voorgeschreven geneesmiddelen

Informeer de apotheek

Informeer de apotheek in algemene zin over het project 'Formulariumgericht voorschrijven'. In de toolkit vindt u een informatiebrief voor apothekers. Breng de apotheek bovendien op de hoogte van het veranderen van geneesmiddelen.

Informeer de betreffende patiënten

U moet ook uw patiënten inlichten over het omzetten van hun geneesmiddelen. Het is belangrijk dat ze toestemming geven en het effect laten controleren. U kunt hiervoor de voorbeeldbrief gebruiken. U kunt een steeds grotere groep patienten benaderen:

 • Patiënten die voor controle op het spreekuur komen
  Deze patiënten komen bij u of uw POH op het spreekuur en gebruiken een geneesmiddel dat in aanmerking komt voor omzetting. U kunt uw voornemen tot omzetten meteen in het consult bespreken.
 • Selecteren aangevraagde herhaalrecepten
  U selecteert uit de aangevraagde herhaalrecepten de recepten die u wilt omzetten. Vervolgens nodigt u de patiënt uit voor een consult. 
 • Uit het HIS selecteren van beoogde herhaalrecepten
  U selecteert uit uw HIS de recepten die u wilt omzetten en nodigt de patiënten uit voor een consult. 
 • Samen met de apotheek (selectie door apotheek)
  U selecteert samen met de apotheek de recepten die u wilt omzetten en nodigt de patiënten uit voor een consult.

Wij hebben voor u een voorbeeldplan uitgewerkt, waarmee u uw eigen actieplan op maat kunt maken. Gebruik daarbij ook de onderstaande checklist. Hierin staan voorbeeldmaatregelen ter voorbereiding op het spreekuurbezoek van uw patiënt.

» Bekijk het plan 'eigen herhaalrecepten'

Checklist

Bepaal of de doelstelling realistisch is/haalbaar is voor uw praktijksituatie

Bij bijvoorbeeld een tekort aan assistentes, bijvoorbeeld tijdens griepvaccinatie periode, wordt de haalbaarheid minder.

Stel vast hoe u uw doelstelling meetbaar maakt
Hulpmiddelen om te meten, kunnen selectielijsten uit het HIS zijn, spreekuurlijsten, etc. Om te bepalen hoeveel tijd er extra nodig is, kunt u werken met een selectielijst. Deze selectielijst kunt u op diverse manieren samenstellen:

 • Optie 1: Maak een selectie uit het HIS van alle patiënten die geneesmiddelen gebruiken van een bepaalde geneesmiddelengroep die niet volgens het EVS zijn voorgeschreven.
  (Ondersteuning via handleiding HIS en helpdesk HIS.)
 • Optie 2: Vraag de apotheek een lijst te maken van alle patiënten die geneesmiddelen gebruiken van een bepaalde geneesmiddelengroep die niet volgens het EVS zijn voorgeschreven.
  (Aan de apotheek kan gevraagd worden de eerste voorschrijver en de eerste datum recept te vermelden.)
 • Gebruik de selectie om extra spreekuur tijd te plannen.
 • Gebruik de selectie om te controleren of de geformuleerde doelstelling gehaald wordt.
 • Gebruik de selectie om te bepalen bij welke patiënten het gaat om een door uzelf voorgeschreven recept.
 • Gebruik de selectie om te controleren of het geneesmiddel dat u wilt omzetten als eerste keus is voorgeschreven of dat stapsgewijs tijdens de behandeling tot de keuze van dit geneesmiddel is gekomen.

Maak afspraken over het informeren van patiënten

 • Bepaal welk materiaal u wilt gebruiken om de patiënten te informeren. (bijv. brieven, patiënt-informatie etc.)
 • Stem af welke mondelinge informatie door het team aan de patiënten wordt gegeven.
 • Stel eventueel een lijst op met veel voorkomende vragen en antwoorden.
 • Zet informatie op uw website.

Maak afspraken over het registreren in het HIS

 • Welke informatie de patiënt heeft gekregen. (mondelinge/schriftelijke informatie.)
 • Of het geneesmiddel is omgezet.
 • Of de patiënt instemt met de omzetting.
 • Zorg dat alle teamleden kunnen zien dat de oude medicatie is stopgezet. Registreer de reden in het HIS.
 • Voor welke termijn de nieuwe medicatie wordt voorgeschreven.
 • Welke afspraken zijn gemaakt voor de controle:
  - de wijze waarop de controle plaats vindt
  - de termijn waarop de controle plaats vindt
 • Wat het effect van de omzetting is. (bijwerkingen, bijstellen dosering etc.)
 • Of de nieuwe medicatie wordt stopgezet. Registreer de reden.

Maak afspraken tussen de huisarts(en), POH('s) en assistentes

 • Plan evaluatiemomenten.
 • Bepaal het beleid t.a.v. herhaalrecepten die worden aangevraagd via de assistentes of via de herhaalreceptenlijn.

Maak afspraken met de apothekers

 • Bepaal welk materiaal u wilt gebruiken om de apothekers te informeren (bijv. brieven, FTO etc.).
 • Over de informatie die patiënten krijgen.
 • Over de werkwijze bij omzetten (bijv. notitie op het recept). 

5. Communicatie met patiënten

Het omzetten van het ene (patent)geneesmiddel naar een ‘formulariumproof’ geneesmiddel moet zorgvuldig en volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) gebeuren. Nadat u de keuze heeft gemaakt voor de recepten die u wilt omzetten, is het van belang om uw patiënten goed te informeren.

Let op! Voordat u uw patiënt benadert, moet u het volgende nagaan. Is het geneesmiddel dat u wilt omzetten als eerste keus voorgeschreven of bent u tijdens de behandeling stapsgewijs tot de keuze van dit (patent)geneesmiddel gekomen om tot het gewenste effect van therapie te bereiken? In het laatste geval is er geen reden om de patiënt een ander geneesmiddel voor te schrijven.

Het 'formularium' consult

In dit consult moeten de volgende punten en acties aan de orde komen:

 • Leg aan uw patiënt uit waarom het (patent)geneesmiddel wordt omgezet in een 'formulariumproof' geneesmiddel
 • Overleg met uw patiënt en vraag of deze het eens is met het omzetten van het geneesmiddel
 • Leg in het HIS deze gezamenlijke beslissing vast
 • Noteer in het HIS de uitgangswaarde van het effect van het geneesmiddel dat wordt omgezet (bijvoorbeeld bloeddruk, hoogte cholesterol, mate van maagklachten, ernst van de migraine, etc.)
 • Schrijf het 'nieuwe' geneesmiddel volgens het formularium voor
 • Spreek een controle af: de aard van de controle (bloedonderzoek, tensie meten, etc.) en de manier waarop (consult, telefonisch consult) wordt overlegd. Het tijdstip van de controle is afhankelijk van de indicatie en van het geneesmiddel
 • Geef eventueel schriftelijke informatie mee. Bijvoorbeeld de patiëntenbrief uit het formularium en eventueel een eigen brief met uitleg

Tip: Argumentatie voor het omzetten van het patentgeneesmiddel in een 'formulariumproof' geneesmiddel:

 • Er is een vergelijkbaar geneesmiddel met eenzelfde effect en gebruiksgemak
 • Dit geneesmiddel is al langer op de markt en lijkt volgens de meest recente richtlijnen even goed als het geneesmiddel dat u nu gebruikt
 • Het geneesmiddel is goedkoper en dat drukt de kosten van de zorg. Hierdoor kan een zorgverzekeraar andere zorg vergoeden en kan uw ziektekostenpremie in de hand worden gehouden

De controle

U controleert het effect van het omzetten. Afhankelijk van de inhoud van de controle, kan de controle via een consult of een telefonisch consult plaatsvinden. Bespreek hierbij de volgende punten en leg het effect vast in uw HIS:

 • Hoe heeft uw patient het effect van de omzetting ervaren: effect subjectief, bijwerkingen, daadwerkelijk gebruik, gebruiksgemak
 • Meet het effect objectief: bijvoorbeeld tensie, bloedonderzoek, aantal aanvallen migraine
 • Leg dit vast in het HIS
 • Bewerkstelligt het 'nieuwe' geneesmiddel het beoogde effect, ga dan door met dit geneesmiddel. Wordt het beoogde effect niet gehaald, schakel dan terug op het 'oude' geneesmiddel
 • Spreek af dat de controles in het vervolg op dezelfde manier gebeuren als bij het 'oude' geneesmiddel of pas deze controles zo nodig aan

Voorbeeldbrieven

De LHV heeft voorbeeldbrieven voor u gemaakt die u gemakkelijk zelf kunt aanpassen voor uw patiënten. U kunt de brieven voor uw individuele praktijk gebruiken, maar ook gezamenlijk als hagro of FTO-groep.

6. Herhaalrecepten specialisten

Voor het omzetten van herhaalrecepten van specialisten gelden dezelfde uitgangspunten en maatregelen als voor het omzetten van uw eigen herhaalrecepten.

Daarnaast zijn drie extra maatregelen nodig:

 • Bepaal hoe u het overleg met de specialist wilt organiseren
 • Stel vast of de specialist de hoofdbehandelaar is
 • Overleg met de betreffende specialist

Tip: Overleg vooraf met de voorschrijvende specialist.

Net als bij uw eigen herhaalrecepten is het ook bij het omzetten van herhaalrecepten van specialisten van groot belang dat u uw patiënten goed voorlicht en hen betrekt bij de beslissing van het omzetten. Stel van tevoren de betreffende specialist op de hoogte van uw project. Als u daarna uw patiënten uitnodigt voor een consult, kunt u hen vertellen dat u vooraf met de voorschrijvende specialist heeft overlegd.

Overleggen met specialisten

Het overleg met specialisten kan op verschillende manieren plaatsvinden:

 • Overleg naar aanleiding van individuele patiënten
  U praat met de specialist over een gezamenlijke patiënt via telefoon, beveiligde e-mail, brief.
 • Afspraken op hagro-niveau en maatschapniveau
  U maakt onderling afspraken. Een protocol legt vast welke geneesmiddelen u kunt omzetten en binnen welke grenzen dit met wederzijdse goedkeuring gebeurt. Hierbij maakt u ook afspraken over het doorgeven van deze veranderingen
 • Afspraken op hagro-, kring- of zorggroepniveau met ziekenhuizen of maatschappen.
  Leg het plan om geneesmiddelen om te zetten vast in een protocol
 • Afspraken in een FTO
  Leg vast dat deze FTO-afspraken leidend zijn

Informeer de apotheek

U moet ook de apothekers inlichten over het omzetten van geneesmiddelen en van het feit dat hierover al overleg is geweest met de specialist.

Voorbeeldbrieven

De LHV heeft voorbeeldbrieven voor u gemaakt die u gemakkelijk zelf kunt aanpassen. U kunt de brieven voor uw gebruiken, maar ook gezamenlijk als hagro of FTO-groep. De brief voor apothekers is vooral bedoeld voor de apothekers die niet in uw FTO-groep zitten.

7. Geneesmiddelen

De ontwikkeling van een geneesmiddel kost tijd en geld. Na de ontwikkeling vraagt de fabrikant patent aan. Volgens wordt het geneesmiddel klinisch getest en geregistreerd en mag het geneesmiddel worden voorgeschreven aan patiënten. In de twintig jaar na het verlenen van het patent mogen andere fabrikanten het gepatenteerde geneesmiddel niet namaken.

Dossierbescherming

Na registratie van een geneesmiddel bestaat er tien jaar dossierbescherming. Dit betekent dat het geneesmiddel een beschermde positie heeft. Na deze periode mogen anderen het geneesmiddel 'namaken'. Het nagemaakte geneesmiddel heet dan een 'generiek middel' en komt meestal op de markt onder de stofnaam. Zolang er patent op het geneesmiddel rust en er sprake is van dossierbescherming, is de kostprijs van het geneesmiddel hoger dan wanneer het geneesmiddel is vrijgegeven op de markt.

Twee namen

Een patentgeneesmiddel kent twee namen:

 • De stofnaam van het middel; de werkzame stof
 • De spécialiténaam of merknaam

Hieronder ziet u een voorbeeld

  Patentgeneesmiddel Niet-Patentgeneesmiddel
Stofnaam Rosuvastatine Simvastatine
Spécialité/merknaam Crestor Zocor
Generiek middel - - - - - Simvastatine Apotex,
Simvastatine Ratiopharma, e.a


Best werkend geneesmiddel

Formulariumgericht voorschrijven gaat uit van het best werkende geneesmiddel. Als het klinisch effect van een niet-patentmiddel gelijk is aan dat van een patentmiddel valt de keuze automatisch op het goedkopere niet-patentmiddel. U kunt uw HIS zo instellen dat het op de stofnaam van het geneesmiddel zoekt.

Apotheker

Na het voorschrijven van het geneesmiddel levert de apotheker het af. Als op stofnaam is voorgeschreven, kan de apotheker zelf kiezen welk preparaat met de voorgeschreven stofnaam hij meegeeft. Zo kan hij het goedkoopste geneesmiddel meegeven. Op basis van dit principe zijn in een vorig project, het voorschrijven op stofnaam, grote besparingen in de farmaceutische kolom geboekt.

Keuzeproces geneesmiddel

Het onderstaande kader is een toelichting op het keuzeproces van een geneesmiddel in de NHG-standaarden en het NHG-formularium. In dit overzicht wordt duidelijk dat bij de keuze van een geneesmiddel 'werkzaamheid' en 'veiligheid' het zwaarst wegen. De factor 'kostprijs' staat, los van de therapeutische waarde, onderaan de lijst van het beoordelingscriterium. Zo maakt het formulariumgericht voorschrijven een keuze voor een geneesmiddel.
(Bron: Procedures voor de ontwikkeling van NHG-Standaarden)

Preferentiebeleid

Een nieuwe manier om te bezuinigen in het voorschrijven van geneesmiddelen is het 'preferentiebeleid'. Hierbij vergoeden zorgverzekeraars één merk geneesmiddel, het generieke geneesmiddel van één fabrikant. Zorgverzekeraars houden de geneesmiddelenmarkt in de gaten en vergoeden de geneesmiddelen die op dat moment het beste resultaat geven en de juiste prijs- kwaliteitverhouding hebben. Als een verzekerde een ander geneesmiddel krijgt of wenst dan zijn of haar zorgverzekeraar aanwijst, krijgt de verzekerde dit geneesmiddel niet vergoed.

Uitzondering preferentiebeleid
Soms is een patiënt allergisch voor een bepaalde hulpstof in het geneesmiddel dat de zorgverzekeraar vergoedt. In dat geval geldt een uitzondering en krijgt de patiënt een ander geneesmiddel voorgeschreven. Omdat het hier gaat om een medische noodzaak krijgt de verzekerde dit geneesmiddel wél vergoed.

Het preferentiebeleid kan als nadelig gevolg hebben dat vooral patiënten met een chronische aandoening nogal eens 'andere geneesmiddelen' krijgen. Dat wil zeggen: geneesmiddelen met een andere kleur of in een andere verpakking. Dit kan verwarrend zijn voor patiënten en komt de therapietrouw niet altijd ten goede.

Kijk voor een actueel overzicht van prijsverschillen op de website van het Farmacotherapeutisch Kompas. Zoek daarbij op 'Geneesmiddel' en ga vervolgens naar 'Kostenoverzicht'. Of kijk op www.medicijnkosten.nl.

8. Voorbeelden

De LHV heeft voorbeeldbrieven voor u gemaakt die u gemakkelijk zelf kunt aanpassen. U kunt de brieven voor uw praktijk gebruiken, maar ook gezamenlijk versturen als hagro of FTO-groep. De brief voor apothekers is vooral bedoeld voor de apothekers die niet in uw FTO-groep zitten.

Patiëntenbrieven

Informatie

Schriftelijke informatie voor de patiënt n.a.v. spreekuurbezoek download

Uitnodigingen

n.a.v. het aanvragen van een herhaalrecept download

na een selectie uit het HIS download

na een selectie uit het HIS i.v.m. een herhaalrecept specialist download

Informatiebrief apothekers

Informatiebrief apothekers download