Spring naar content

Gezamenlijke uitvoering Meer Tijd Voor de Patiënt

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat zorgverzekeraars in 2023 voor in ieder geval 4,3 miljoen verzekerden ‘Meer Tijd Voor de Patiënt’ gaan inkopen. LHV, VPH, InEen en ZN maken gezamenlijk deze afspraken in de vorm van een leidraad en prestatie(s) MTVP concreet. In dit bericht leest u meer over dit proces.

Begin oktober is onder leiding van PWC het traject gestart voor het opstellen van de leidraad en het schrijven van één of meerdere prestaties MTVP (waaronder ook Krachtige Basiszorg valt) voor het jaar 2023. Half november wordt hiervan het concept verwacht. Deze concrete afspraken over hoe huisartsen en regionale huisartsenorganisaties (RHO’s) in 2023 kunnen starten met Meer Tijd Voor de Patiënt zijn randvoorwaardelijk voor de besluitvorming voor het wel of niet ondertekenen van het IZA door de LHV.

Uitvoering Meer Tijd Voor de Patiënt

In het IZA is afgesproken dat zorgverzekeraars vanaf 2023 huisartsenpraktijken en RHO’s faciliteren die inzetten op Meer Tijd voor Patiënt. De komende weken werken partijen gezamenlijk aan een concrete uitwerking hiervan in de vorm van een leidraad MTVP. In dat kader wordt ook onderzocht:

  • hoe de structurele bekostiging van MTVP vanaf 2024 kan worden uitgevoerd. Uitvoering door de NZA;
  • op welke wijze individuele huisartsen en regio-organisaties ondersteund gaan worden bij de totstandkoming van MTVP, in samenwerking met VWS;
  • hoe het geregeld gaat worden dat huisartsen en regio-organisaties geen nadeel gaan ondervinden van latere betalingen: financiële middelen voor MTVP zijn voor het gehele jaar 2023 beschikbaar.

Wat betekent dit voor de contractering 2023?

Omdat een aantal zaken nog landelijk uitgewerkt worden, betekent het dat de MTVP-afspraken in de huidige contracten voor 2023 nog niet kunnen worden meegenomen. Contractering MTVP voor zowel de individuele huisartsen als de RHO vindt aanvullend op de contractering 2023 plaats.

Individuele gesprekken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over al lopende initiatieven kunnen worden gecontinueerd.

Nieuws

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 26 september stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Allereerst de voordracht van

Eerder deze zomer vroeg de LHV minister Kuipers om nog dit jaar meer duidelijkheid te geven over de structurele bekostiging

Nu de verkiezingen voor de Tweede Kamer gepland staan voor november, zijn politieke partijen bezig om hun verkiezingsprogramma te maken.