Spring naar content

Uit de ledenvergadering: nieuwe voorzitter en visie op de eerstelijn

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 26 september stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Allereerst de voordracht van een nieuwe voorzitter en ook volgende stappen richting een besluit over een fusie tussen LHV en VPH. De afgevaardigde huisartsen in de ledenvergadering bespraken ook de Visie Eerstelijnszorg die in ontwikkeling is in het kader van het IZA.

Nieuwe voorzitter benoemd

De ledenvergadering heeft een nieuw boegbeeld voor onze vereniging benoemd: per 1 januari 2024 wordt Marjolein Tasche de nieuwe voorzitter van de LHV. Marjolein Tasche is van origine huisarts en heeft een sterke binding met de eerstelijn, zij combineert dit met jarenlange ervaring als bestuurder van ziekenhuizen en in verenigingen zoals de NVZ. De benoemingscommissie is ervan overtuigd dat zij de positie van huisartsen kan versterken en huisartsen verenigen. De afgevaardigde huisartsen in de ledenvergadering waren het daar volmondig mee eens. Lees meer.

Visie op de Eerstelijnszorg

De afgelopen maanden hebben wij verder meegewerkt aan de visie op de eerstelijnszorg in 2030, samen met de andere veertien IZA-partijen. Wij zijn eind januari op dit traject ingestapt, nadat we het IZA hadden getekend. Eind mei verscheen een discussiedocument waar wij in onze reactie duidelijk hebben gemaakt wat er nodig is voor de versterking van de eerste lijn zodat de huisartsenzorg de laagdrempelige toegang tot zorg voor iedereen blijft. In september is een concept-visie eerstelijnszorg voorgelegd aan alle betrokken partijen. Deze versie is besproken tijdens de landelijke ledenvergadering. Er werd door de afgevaardigde huisartsen aandacht gevraagd voor onder andere het belang van de  rol van de huisarts als poortwachter, regiebehandelaarschap en de organisatie van regionale samenwerkingsverbanden. De input van de afgevaardigden nemen we mee in de reactie op deze concept-visie aan VWS en we blijven de komende maanden intensief betrokken bij dit traject. Er wordt nu toegewerkt naar een versie die nog een keer wordt voorgelegd aan de deelnemende partijen. Het ministerie van VWS werkt toe naar het vaststellen van de zogeheten Visie EersteLijn 2030 in december.

Samengaan LHV en VPH

De LHV en VPH zijn al enige tijd bezig met stappen in de richting van samengaan van de twee verenigingen tot een krachtige huisartsenvereniging. De LLV is positief over de voorgenomen fusie tussen de LHV en VPH. Nu kan de volgende stap gezet worden richting een definitief besluit: een concreet fusievoorstel. Wel plaatsten afgevaardigden kanttekeningen bij het voorstel voor een tweejarig overgangsbestuur, waarin het huidige LHV-bestuur wordt aangevuld met de VPH-voorzitter. Daarvoor komt een nieuw voorstel met meer aandacht voor representativiteit en diversiteit van het landelijk bestuur. Dit betekent dat er meer tijd nodig is en daardoor ook een nieuwe fusiedatum omdat de beoogde 1 januari 2024 niet haalbaar is.  

De Dokter duurzamer

In de vorige ledenvergadering vroegen afgevaardigden om de mogelijkheid om het LHV-ledenblad De Dokter duurzamer en misschien ook met minder papier te produceren. De LLV stemde in met een voorstel om de verschijningsfrequentie van De Dokter per 2024 terug te brengen naar 6 edities (i.p.v. 7) per jaar. Dit bespaart zo’n 500.000 pagina’s per jaar.  
Ook wordt gestopt met de bijsluiteroptie voor adverteerders, waarmee het plastic seal kan verdwijnen. Het is een volgende stap in het duurzamer produceren van De Dokter, nadat in de afgelopen jaren de frequentie en het aantal pagina’s al waren teruggebracht en het plastic seal nog slechts bij uitzondering werd ingezet. 

Meer tijd voor de Patiënt

De LLV sprak over de ontstane impasse rond de bekostiging van Meer tijd voor de patiënt (MTVP) in het zogeheten segment 1. Deze impasse ontstond nadat minister Kuipers een brief terugstuurde aan de LHV waarin hij aangaf geen nieuwe toezeggingen te willen doen met betrekking tot de bekostiging van MTVP. De afgevaardigde huisartsen in de ledenvergadering steunen de door het landelijk bestuur voorgestelde koers, die nog steeds inzet op een bekostiging van MTVP waarmee huisartsen veilig kunnen investeren in MTVP en op het behouden van een goede relatie met de IZA-partners en VWS voor de lange termijn. Vooralsnog is en blijft de bekostiging van MTVP (jaarlijks 220 miljoen) via de bestaande afspraken tot 2025 gewaarborgd.

Goede toegankelijke huisartsenzorg

Huisartsentekorten, personeelstekorten, stijgende werkdruk en meer tijd besteden aan niet patiëntgebonden taken: deze ontwikkelingen zetten de huisartsenzorg onder druk. Ook zien we een toename van nieuwe toetreders in de huisartsenzorg. Het kader Kwaliteit en toegankelijkheid van huisartsenzorg beschrijft hoe de LHV goede toegankelijke huisartsenzorg ziet, binnen de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg. Het bouwt voort op en verbindt bestaande richtlijnen zoals de richtlijn ‘bereikbaarheid en beschikbaarheid’ en het ‘basisaanbod huisartsgeneeskundige zorg’. Dat biedt houvast om standpunten in te nemen wanneer actuele ontwikkelingen daarom vragen. De LLV heeft het kader vastgesteld. 

Nieuws

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats

Zondag 19 mei is de Internationale dag van de huisarts. Een dag om samen stil te staan bij de onmisbare