Spring naar content

Handreiking ‘Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra’ gelanceerd

Veel huisartsen ervaren problemen met praktijkhuisvesting. Voor dit urgente thema dringt de LHV aan op oplossingen. Samen met diverse landelijke partijen* zetten we een stap voorwaarts met de handreiking ‘Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra’. Deze is bedoeld om huisartsen(organisaties) te ondersteunen bij de zoektocht naar huisvesting door te laten zien hoe elke partij, waaronder een gemeente, kan bijdragen en op welke manieren je met elkaar kunt samenwerken. Passende financiering blijft voor veel huisartsen een knelpunt en heeft in 2024 samen met VWS en de andere stakeholders onze focus.

Guus Jaspar, bestuurslid LHV: “We hebben de huisvestingsproblematiek op landelijk niveau geagendeerd, ook in het kader van het Integraal Zorgakkoord. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de handreiking ‘Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra’. Een gezamenlijk product van de LHV, InEen, VNG, ZN en de ministeries van VWS en BZK. Dat deze partijen het er nu over eens zijn dat huisvesting voor huisartsen een urgent probleem is én dat zij willen bijdragen aan oplossingen, is een grote stap vooruit. Groot gemis is wel dat het vooralsnog niet is gelukt om afspraken te maken over een betere financiering van huisvesting. Onze lobby hierop blijven we voortzetten.”

Wat staat er in deze handreiking?

In de handreiking staan de rollen van de huisarts, de regionale huisartsenorganisatie, de gemeente en de verzekeraar beschreven. Ook staat er per organisatie hoe deze kan bijdragen aan huisvesting voor huisartsen en hoe je elkaar kunt versterken. Gemeenten zijn voor huisartsen een belangrijk aanspreekpunt als het gaat om huisvesting. Op dit moment ziet nog niet iedere gemeente een rol voor zichzelf. De gezamenlijke handreiking brengt daar hopelijk verandering in. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld ruimte voor huisartsen intekenen in de bestemmingsplannen. Of een loket inrichten waar je terecht kunt wanneer je op zoek bent naar praktijkhuisvesting.

Hoe kun je deze handreiking gebruiken?   

We zien steeds vaker dat huisartsen en gemeenten elkaar beter kunnen vinden. Wanneer je individueel, samen met huisartsen of namens de RHO in gesprek gaat met de gemeente kun je met deze handreiking laten zien welke concrete opties er zijn en hoe de gemeente huisartsen kan helpen. Hiermee ga je goed geïnformeerd met elkaar in gesprek. Gemeenten hebben via de VNG ook toegang tot de handreiking.

Passende financiering punt van zorg

De handreiking biedt oplossingen voor samenwerking maar niet voor financiering, terwijl veel huisartsen juist daar op vastlopen. De financiële kant van huisvestingsproblematiek heeft daarom in 2024 onze focus en is het gezamenlijke onderwerp van gesprek met VWS en de andere stakeholders.

Afspraak uit het IZA

De LHV lobbyt al lange tijd om passende en betaalbare huisvesting op de agenda te krijgen, zowel bij de ministeries als in de Tweede Kamer. Huisvesting is essentieel om te zorgen dat elke Nederlander een huisarts dichtbij heeft en houdt. We zien dat er sinds de publicatie van het LHV-onderzoek naar huisvesting in de Tweede Kamer en in de media veel aandacht is voor de problemen van huisartsen met de huisvesting van hun praktijk. Onze inspanningen hebben ertoe geleid dat de problematiek erkend is en hoog op de agenda staat, zowel politiek als in het werkveld. Ook in het IZA zijn afspraken gemaakt. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in deze handreiking ‘Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra’.

*De LHV heeft, samen met het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, InEen Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de handreiking ‘Huisvesting huisartsen en gezondheidscentra’ opgesteld.

Lees meer

Alles over huisvesting vind je in ons thema.

Nieuws

Belangenbehartiging richting politiek en overheid is een van de belangrijkste redenen voor huisartsen om lid te zijn de LHV. Dat

Zorg voor de basis: dat is onze oproep samen met VPHuisartsen, De Bevlogen Huisartsen en InEen aan minister van VWS

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestatie- en tariefbeschikking voor 2025 gepubliceerd. In dit bericht geven we een overzicht van