Spring naar content

LHV-leidraad Kleinschalige woonvormen blijft leidend

De IGJ en NZa uitten deze week hun zorgen over de medische basiszorg voor kwetsbaren in kleinschalige woonvormen. Dit doen zij in een brief aan minister Helder van Langdurige zorg en Sport. Die bezorgdheid is zeer terecht en signaleren we al sinds 2018: de zorgbehoefte en zorgzwaarte van deze patiënten vraagt om meer expertise en kennis. Daarom is het ook zo belangrijk dat voordat een kleinschalige woonvorm de deuren opent, eerst wordt voldaan aan de voorwaarde van de beschikbaarheid van een SO. De LHV-leidraad Kleinschalige woonvormen blijft voor u leidend om te bepalen of u zorg kunt bieden in een kleinschalige woonvorm.

“Steeds meer mensen die intensieve langdurige verzorging en begeleiding krijgen in een kleinschalige woonvorm, hebben op dit moment geen toegang tot medische basiszorg. Dat kan leiden tot gezondheidsrisico’s”, concluderen IGJ en NZa in hun bericht. Door tekorten aan huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) en de steeds grotere hoeveelheid nieuwe kleinschalige woonvormen, is het probleem ook volgens ons nog dringender geworden.

Organiseren en waarborgen

Kleinschalige woonvormen zijn zorginstellingen en dienen aan de voorwaarden te voldoen die de wet voorschrijft. Voordat een kleinschalige woonvorm de deuren opent, is het zeer noodzakelijk dat eerst wordt voldaan aan bijvoorbeeld de belangrijke voorwaarde van de beschikbaarheid van een SO. De kleinschalige woonvorm moet onderzoeken hoe zij de medische zorg organiseren en waarborgen, zowel overdag als in de avond-, nacht- en weekenduren.

Nu worden ze vaak geopend zonder overleg met de huisarts, SO of wijkverpleging en worden huisartsen overvallen met de vraag zorg te leveren aan een groep nieuwe, zorgintensieve patiënten.

Expertise en kennis

De LHV-leidraad Kleinschalige woonvormen met de daarin genoemde randvoorwaarden blijft leidend voor u als huisarts om te bepalen of uw huisartsenpraktijk de zorg kan en wil leveren die wordt gevraagd.

Kleinschalige woonvormen voor ouderen met een Wlz-indicatie zijn eigenlijk kleine verpleeghuizen. De medische zorg die deze patiënten nodig hebben, denk aan het aansturen van een care-team, het opstellen, coördineren en evalueren van een vaak multidisciplinair behandelplan, is geen basisaanbod huisartsenzorg.

De zorgbehoefte en zorgzwaarte van deze patiënten stelt aanvullende eisen aan de expertise en kennis van de huisarts. De medische zorg die hier nodig is, is in de basis dus niet meer ‘des huisarts’ en valt niet onder het basisaanbod van de huisarts. In onze ogen zou het erg helpen als SO’s in de gelegenheid worden gesteld de regie over patiënten in kleinschalige woonvormen over te nemen van huisartsen, zoals in een verpleeghuissetting gebruikelijk is.

Meer informatie:

Nieuws

Ouderen zijn de dupe van commercialisering in de zorg. Dat stellen de LHV, Verenso, Alzheimer Nederland en de Nederlandse Vereniging

Om het valrisico bij ouderen te verminderen gaan gemeenten in 2024 inzetten op gerichte valpreventie. Ouderen met een verhoogd valrisico

Het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg is geactualiseerd en beschrijft welke zorg u als huisarts hoort te bieden en welk zorgaanbod u