Spring naar content

LHV vraagt Den Haag het verschil te maken: heroverweeg jaarverantwoording

Al jaren is de regeldruk in de zorg een groot probleem, zelfs een van de belangrijkste redenen waarom zorgpersoneel de zorg verlaat. Die regeldruk moet omlaag, zo vindt ook het kabinet Rutte IV. Met die ambitie voor ogen en in aanloop naar het zorgfraudedebat, roepen we nogmaals op de nu voorgenomen jaarverantwoording aan de kleine eerstelijnszorgaanbieders te heroverwegen.

Update 3 maart 2022 – voortgang overleg jaarverantwoording Wtza

Naar aanleiding van het laatste zorgfraudedebat in de Tweede Kamer (zie update 3 feb 2022) heeft de LHV namens de eerstelijnscoalitie gesproken met het ministerie van VWS, de NZa en het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) over de jaarverantwoordingsregeling waartegen we ons verzetten. Tijdens dit overleg hebben we de uitkomsten van een recente ledenpeiling onder 1.000 praktijkhouders kenbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat de vragenlijsten voor de jaarverantwoording disproportioneel zijn en bepaalde vragen voor huisartsen gewoonweg onuitvoerbaar. De eerstelijnscoalitie heeft een alternatief voorstel neergelegd voor een beperkte, proportionele uitvraag voor een jaarverantwoording. Het ministerie en de NZa hebben aangegeven naar het voorstel te gaan kijken. Binnen enkele weken gaan we weer met elkaar om tafel. We houden u via deze weg op de hoogte van de voortgang.  

Voor zo’n 28.000 kleine eerstelijnszorgaanbieders betekent de jaarverantwoordingsplicht dat zij vanaf 2023 jaarlijks informatie moeten aanleveren over hun financiën en bedrijfsvoering. Naast het aanleveren van de financiële jaarcijfers, moeten ze een uitgebreide vragenlijst invullen, waarvan de inhoud – samen met de cijfers – deels openbaar wordt gemaakt.

Update 3 februari 2022

In het zorgfraudedebat heeft minister Conny Helder (Langdurige Zorg) toegezegd om op korte termijn in overleg te gaan met de Eerstelijnscoalitie (waaronder de LHV) over de uitvoering van de jaarverantwoordingsplicht. Ze kan niet zover gaan om de regeling te laten vallen maar ze gaat echt goed kijken naar de uitvoering. “Alleen die dingen worden uitgevraagd die niet op een andere manier kunnen worden uitgevraagd. Wat betekent dit in de praktijk van de eerste lijn?” Ze gaf aan begrip te hebben voor de reactie van de Eerstelijnscoalitie en hoopt tot overeenstemming te komen. Medio maart informeert zij de Tweede Kamer over de uitkomsten van het overleg.

Zij deed deze toezegging na kamervragen van CDA, VVD en de PvdA die namens Groen Links het woord voerde. Kamerleden toonden hun bezorgdheid over de regeldrukgevolgen en hoe de uitvoering zo eenvoudig mogelijk kan. De LHV heeft in aanloop van het debat met verschillende kamerleden gesproken en hen van nadere informatie voorzien. Wij hebben toegelicht dat wij niet tegen het afleggen van verantwoording en het bestrijden van fraude in de zorg zijn. Maar door nu zonder onderscheid aan alle zorgaanbieders dezelfde uitgebreide vragenlijsten op te leggen wordt het tegenovergestelde bereikt van wat de zorg, de Tweede Kamer en het kabinet met elkaar willen bereiken. Namelijk minder regeldruk en administratieve lasten in de zorg.

Bescherm kostbare patiënttijd

Disproportioneel, gebaseerd op de verkeerde uitgangspunten en zonder enig draagvlak in het veld, zo ziet de eerstelijnscoalitie de jaarverantwoording zoals die door VWS en NZa zijn uitgewerkt. Ook kleine zorgaanbieders zijn niet tegen het afleggen van verantwoording en het bestrijden van fraude in de zorg. Maar door nu zonder onderscheid aan alle zorgaanbieders dezelfde uitgebreide vragenlijsten op te leggen wordt het tegenovergestelde bereikt van wat de zorg, de Tweede Kamer en het kabinet met elkaar willen bereiken.

De Tweede Kamer voert aanstaande donderdag een debat met minister Conny Helder over de aanpak van zorgfraude. We pleiten als eerstelijnscoalitie voor maatwerk en proportionaliteit. Stop met deze schot hagel en maak werk van het daadwerkelijk aanpakken van de cowboys en fraudeurs.  

De Eerstelijnscoalitie is een samenwerkingsverband van de eerstelijnsorganisaties InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, NVM-mondhygiënisten, NVVP en ONT.

Lees meer over de Wtza

Nieuws over de Wtza

Tijdens het eerstelijns zorgdebat op 5 juli 2023 heeft minister Helder aangegeven de rust te willen terugbrengen rond de jaarverantwoordingsplicht,

De stapeling van administratieve lasten, zorgen om huisvestingsproblemen, de sterke toename van private equity partijen en onduidelijkheid over MTVP. Er

Op woensdag 5 juli vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat plaats over eerstelijnszorg. De Eerstelijnscoalitie (ELC)*, waar de LHV