Spring naar content

Samen op de bres voor de huisartsenzorg

Auteur: Aard Verdaasdonk

We staan voor een grote maatschappelijke opgave om de gezondheidszorg voor de toekomst te bewaken. Personeelstekorten, stijgende zorgvraag, toenemende medische en technologische mogelijkheden, almaar groeiende zorgkosten, werkdruk; we hebben er allemaal mee te maken.

De overheid heeft bedacht dat er een integraal zorgakkoord moet komen met samenhangende plannen voor die uitdagingen. Geen gek idee, want bij de losse akkoorden per zorgsector zagen we maar al te vaak dat er botsende afspraken werden gemaakt. Denk aan de afspraken om binnen de huisartsenzorg meer tijd voor de patiënt te regelen en de werkdruk te verminderen, terwijl er in het akkoord met de ziekenhuizen werd afgesproken om meer zorg over te hevelen naar de eerste lijn. Dan loopt het natuurlijk spaak. Een gezamenlijk zorgakkoord biedt hopelijk een kans om die botsingen te voorkomen. Daarom zitten we als vertegenwoordigers vanuit de zorg samen om tafel met overheid en zorgverzekeraars om tot integrale plannen te komen. Op het moment van schrijven zijn die overleggen door VWS tijdelijk stilgelegd, maar ik hoop dat de broodnodige afstemming er uiteindelijk wel gaat komen.

Voor ons huisartsen is de aanpak van de werkdruk een cruciaal punt aan de onderhandelingstafels. De werkdruk hangt ook samen met de samenwerking – of eerder: het gebrek daaraan – tussen zorgverleners onderling. Ik merk zelf dat ik in drukke tijden minder collegiale afstemming zoek. Ik kan me voorstellen dat dat voor de collega’s in het ziekenhuis en de ggz net zo goed geldt. Daarmee wordt de zorg voor de patiënt echter niet beter. Zonder afstemming verwijzen we patiënten sneller naar elkaar en komen die te vaak niet (direct) op de juiste plek terecht. Daarom is meer tijd voor de patiënt in alle onderdelen van de zorg zo belangrijk.

Ik heb als huisarts een prachtig vak en het poortwachterschap is één van de mooie aspecten daarvan. Daardoor heb ik een breed, integraal beeld van de patiënten en kan ik hen persoonsgerichte zorg geven. Maar dat poortwachterschap vereist wel poorten die open kunnen. Om goed met elkaar te kunnen samenwerken in de zorg voor de patiënten, moeten we elkaar kennen, begrijpen en wederzijdse afspraken maken. We hebben tijd en mogelijkheden nodig voor gemakkelijk collegiaal contact en regionale afstemming.

Laten we ons als zorgverleners samen hard maken om dat te verbeteren, om de overheid en zorgverzekeraars op het juiste spoor te zetten en ons de daarvoor benodigde ondersteuning te bieden.

Het goed kunnen functioneren van de huisarts gaat de hele zorg aan. Als de huisartsenzorg in de verdrukking komt, heeft dat een negatief effect op de rest van de zorg. Het omgekeerde is ook waar: als wij huisartsen kunnen doen waar wij goed in zijn, dan heeft dat een positieve impact op het functioneren van de hele zorg.

Dus beste lezer, ook als u niet werkzaam bent in de huisartsenzorg: uw steun voor de huisarts is zeer welkom! Aan de onderhandelingstafels voor het zorgakkoord, tijdens en in aanloop naar onze manifestatie op het Malieveld op 1 juli a.s. én in het dagelijkse werk waarbij u te maken heeft met de eerste lijn: laten we gezamenlijk ons hard maken voor een toekomstbestendige zorg.

Aard Verdaasdonk
Vicevoorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging en huisarts

Deze column is ook geplaatst in Medisch Contact – 9-6-2022

Nieuws over huisartsentekorten

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Om in de groeiende vraag naar huisartsenzorg te kunnen voorzien, moeten er jaarlijks veel meer huisartsen worden opgeleid. Na een

Jaarlijks moeten 1190 meer basisartsen instromen in de huisartsenopleiding. Dat stelt het Capaciteitsorgaan. Dit is noodzakelijk vanwege de groeiende vraag