Spring naar content

Update Zelfstandigenbeleid en verplichte arbeidsongeschiktheids-verzekering 

Het kabinet zet in op terugdringen van schijnzelfstandigheid en vermindering van de flexibiliteit van arbeidsrelaties. De plannen gelden voor de arbeidsmarkt in totaliteit, maar hebben ook impact op de (huisartsen)zorg. Lees hier meer over de impact op jouw werk als huisarts.

Op 3 april heeft minister Van Gennip van het Ministerie van SZW een kamerbrief gestuurd met verdere uitwerking van de plannen voor hervorming van de arbeidsmarkt.

De belangrijkste ambities van het kabinet zijn: 

 1. Afschaffen nulurencontracten en draaideurconstructies 
 2. Invoeren Crisisregeling Personeelsbehoud bij crisissituaties en calamiteiten 
 3. Sneller meer zekerheid (vast contract) bij uitzendwerk 
 4. Eerder duidelijkheid over re-integratieverplichtingen bij langdurig zieke werknemers 
 5. Invoeren verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen 
 6. Voorkomen schijnzelfstandigheid 

De punten 5 & 6 werken we hieronder verder uit. 

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Het voornemen is om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te introduceren. De collectieve publieke verzekering wordt verplicht voor alle IB-ondernemers (ondernemers in de zin van de inkomstenbelasting).  

Kenmerken van de arbeidsongeschiktheidsverzekering: 

 • wachttijd van een jaar 
 • een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen, tot maximaal 143% van het wettelijk minimumloon  
 • premie wordt vermoedelijk 7,5-8% van het inkomen 

Wat betekent dat voor jou?

De verplichte AOV zal vermoedelijk gaan gelden voor alle IB-ondernemers. Dit betekent dat alle waarnemers met een eenmanszaak, maten in een maatschap en praktijkhouders met een eenmanszaak, met en zonder personeel, verplicht worden een AOV af te sluiten. Zelfstandigen en praktijkhouders die vanuit een BV werken, vallen niet onder de verplichting.  

Waar zet de LHV op in?

De LHV dringt aan op een goede opt-out regeling. Veel huisartsen hebben al een eigen private AOV tegen betere voorwaarden, die ze moeten kunnen behouden. De kamerbrief bevat al wel de intentie tot het voorzien in een opt-out mogelijkheid. We monitoren dit in de uitwerking in verdere wet- en regelgeving.  

Voorkomen schijnzelfstandigheid 

 1. Handhaving 
  Uiterlijk per 1-1-2025 wil de regering weer volledig gaan handhaven. In twee eerdere nieuwsberichten Kamerbrief werken met en als zelfstandige(n): impact voor zzp’ers in de zorg? en Einde handhavingsmoratorium Wet DBA aangekondigd schreven we hier al over.
 2. Verduidelijking in de regelgeving rondom de beoordeling van arbeidsrelaties  Verduidelijking wordt verder uitgewerkt in een wetsvoorstel, dat rond de zomer zal volgen, zo kondigt de Minister aan. Voor de inkleuring van het gezagscriterium worden drie hoofdelementen benoemd:  
  • materiële ondergeschiktheid (toezicht, instructies etc.), 
  • de organisatorische inbedding van het werk,  
  • zelfstandig ondernemerschap binnen de arbeidsrelatie (als contra-indicatie voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst). 

Bij een toetsing van de arbeidsrelatie gaat er gekeken worden naar alle feitelijke omstandigheden, zo heeft de Hoge Raad recent bevestigd in het langverwachte Deliveroo-arrest. Van belang is daarom dat huisartsen zich als opdrachtgever (praktijkhouder) en opdrachtnemer (waarnemer) in de praktijk ook feitelijk houden aan hetgeen is overeengekomen in de overeenkomst van opdracht. 

Wetsvoorstel volgt rond de zomer  

We houden de ontwikkelingen scherp in de gaten, zoals de ontwikkelingen rond intensivering van de handhaving en het wetvoorstel dat rond de zomer wordt verwacht. Samen met andere beroepsorganisaties in de zorg zoeken wij het gesprek met de betrokken ministeries (SZW en VWS).. 

De LHV blijft inzetten op het continueren van het gebruik van modelovereenkomsten. De modelovereenkomsten van opdracht die zijn goedgekeurd door de Belastingdienst vind je in onze contractgenerator.

Lees meer

Bekijk voor meer informatie en actualiteiten de themapagina Wet DBA.

Nieuws

Met de Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Vbar) wordt de inzet van waarnemers in de huisartsenpraktijk moeilijk, zo niet

Er waren eind vorig jaar veel vragen van waarnemers over de aansluitovereenkomst met de HAP. Cruciale vraag was of een

Het collegiaal waarnemen van een afwezige huisarts door bijvoorbeeld ziekte of bevallingsverlof door een zelfstandig werkende collega-huisarts is historisch aantoonbaar