Spring naar content

Administratieve lasten verminderen

De stapeling van verantwoordingseisen en daarmee gepaard gaande administratieve belasting zet de huisartsenzorg onder grote druk. De hoeveelheid administratie in de huisartsenzorg is te hoog en dat gaat ten koste van de tijd voor patiëntencontact. Het terugdringen ervan is een continu en soms hardnekkig proces. Op deze pagina vertellen we wat we voor je doen om deze lasten te verminderen. Dit onderwerp heeft onze prioriteit in 2023. 

Dit is wat wij doen om het aantal controle- en verantwoordingseisen te verminderen, de administratieve lastendruk te verlagen en nieuwe onnodige afspraken te voorkomen: 

1. Afspraken om administratieve lasten te verminderen

We maken afspraken tussen huisartsenorganisaties, zorgverzekeraars en overheid om controle- en verantwoordingseisen en administratieve lasten te verminderen. Het nakomen van deze afspraken monitoren we via de werkgroep Bureaucratie en Administratieve Lasten. We doen dit als sinds 2015. 

Resultaat als voorbeeld:
Groot aantal formulieren geschrapt

2. Regeldruk aanpakken

We maken afspraken om regeldruk bij huisartsen aan te pakken via [Ont]Regel de Zorg. Dit is een initiatief voor de hele zorg van het ministerie van VWS. We werken hier sinds 2018 aan mee, o.a. door huisartsencasuïstiek en signalen van onze achterban in te brengen. 

Resultaat als voorbeeld:
Herziene Handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging

3. Nieuwe verantwoordingseisen en administratieve lasten uit wet- en regelgeving voorkomen

We proberen nieuwe administratieve lasten te voorkomen door consultatie en reactie op (nieuwe) wet- en regelgeving én het actief monitoren van de impact van nieuwe wetgeving en dit aankaarten als lasten blijken toe te nemen. We trekken hiervoor waar nodig samen op met andere partijen en zo mogelijk met de Autoriteit Toetsing Regeldruk (ATR).  

Resultaat als voorbeeld:
Eerste lijn kritisch over wetsvoorstel Wibz: opnieuw lastenverzwaring

4. Samenhang met andere sectoren

We zijn alert op administratieve lasten die samenhangen met andere zorgsectoren en zorgverleners. We bespreken onnodige taken met betrokken brancheverenigingen en spreken hen aan op hun gedrag als zij een oneigenlijk beroep op de huisarts doen.

Resultaat als voorbeeld:
Minder verwijzingen van huisartsen nodig door afspraken in de ggz

Wat hebben we bereikt

Traject Het Roer Gaat Om

In het traject Het Roer Gaat Om (HRGO) is de werkgroep Bureaucratie & Administratieve lasten in 2015 gestart. Er zitten vertegenwoordigers van ZN, NZa, VWS, VPH en LHV in deze werkgroep. In deze werkgroep zijn afspraken gemaakt voor minder administratieve lasten rond: 

  1. Het voorschrijven van genees- en hulpmiddelen (bijv. geen formulieren voor speciale voeding en dieetpreparaten) 
  1. Verwijzingen (bijv. geen herhaalverwijzing bij doorlopende behandeling door specialist) 
  1. Declaratieverkeer (bijv. mogelijk maken meerdere declaraties op 1 dag) 

De gemaakte afspraken staan in de rapportage 2015 en tussenrapportage 2016

[Ont]Regel de Zorg

In 2018 is [Ont]Regel de Zorg gestart door het ministerie van VWS. Met als bedoeling de bij huisartsen ingezette beweging te verbreden naar de gehele zorg. Er zijn schrap- en verbetersessies geweest. Hieruit zijn actiepunten benoemd om de regeldruk bij huisartsen verder aan te pakken, zoals:  

  • Formulieren voor het vergoeden van zorg aan onverzekerden vereenvoudigd 
  • NHG-praktijkaccreditering vereenvoudigd naar 1 keer per 3 jaar 
  • Geen verklaringen voor verantwoorden vergoedingen uit aanvullend pakket 
  • Geen uitvoeringsverzoeken voor risicovolle handelingen 

Welke administratie en regels zijn niet meer nodig in de huisartsenzorg? Bekijk de infographic [Ont]regeld in de huisartsenzorg.
Lees verder op [Ont]Regel de Zorg – onderdeel huisartsen