Spring naar content

Administratieve lasten verminderen

De stapeling van verantwoordingseisen en daarmee gepaard gaande administratieve belasting zet de huisartsenzorg onder grote druk. De hoeveelheid administratie in de huisartsenzorg is te hoog en dat gaat ten koste van de tijd voor patiëntencontact. Het terugdringen ervan is een continu en soms hardnekkig proces. Op deze pagina vertellen we wat we voor je doen om deze lasten te verminderen.

Verzet tegen de Wtza

Als LHV verzetten wij ons al sinds 2017 (!) tegen de toename van administratieve lasten die de invoering van de Wtza met zich meebrengt. Zoals je jaarverantwoordingsplicht en het instellen van intern toezicht.

Lees hier over onze inspanningen

Dit is wat wij doen om het aantal controle- en verantwoordingseisen te verminderen, de administratieve lastendruk te verlagen en nieuwe onnodige afspraken te voorkomen: 

1. Afspraken om administratieve lasten te verminderen

We maken afspraken tussen huisartsenorganisaties, zorgverzekeraars en overheid om controle- en verantwoordingseisen en administratieve lasten te verminderen. Het nakomen van deze afspraken monitoren we via de werkgroep Bureaucratie en Administratieve Lasten. We doen dit als sinds 2015. 

Resultaat als voorbeeld:
Groot aantal formulieren geschrapt

2. Regeldruk aanpakken

We maken afspraken om regeldruk bij huisartsen aan te pakken via [Ont]Regel de Zorg. Dit is een initiatief voor de hele zorg van het ministerie van VWS. We werken hier sinds 2018 aan mee, o.a. door huisartsencasuïstiek en signalen van onze achterban in te brengen. Sinds maart 2024 zijn wij aangesloten bij de Regiegroep Aanpak Regeldruk vanuit het IZA.

Resultaat als voorbeeld:
Helder overzicht verwijsafspraken medisch-specialistische zorg

3. Verantwoordingseisen en administratieve lasten uit (nieuwe en bestaande) wet- en regelgeving voorkomen

We proberen nieuwe administratieve lasten te voorkomen door consultatie en reactie op (nieuwe) wet- en regelgeving én het actief monitoren van de impact van nieuwe wetgeving en dit aankaarten als lasten blijken toe te nemen. We trekken hiervoor waar nodig samen op met andere partijen en zo mogelijk met de Autoriteit Toetsing Regeldruk (ATR).  

Omdat veel eerstelijnsorganisaties dezelfde regeldruk ervaren, hebben we onze krachten gebundeld en ons verenigd in de EerstelijnsCoalitie (ELC). Deze coalitie bestaat uit negen eerstelijnsorganisaties (KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, PPN, NVM, NVvP en ONT).

Resultaat als voorbeeld:
Huisartsenzorg in schijnwerpers bij eerstelijnszorgdebat

4. Samenhang met andere sectoren

We zijn alert op administratieve lasten die samenhangen met andere zorgsectoren en zorgverleners. We bespreken onnodige taken met betrokken brancheverenigingen en spreken hen aan op hun gedrag als zij een oneigenlijk beroep op de huisarts doen.

Resultaat als voorbeeld:
Minder verwijzingen van huisartsen nodig door afspraken in de ggz

Wat hebben we bereikt

Pauzeknop Jaarverantwoordingsplicht Wtza

In het zorgdebat op 5 juli 2023 gaf minister Helder aan dat ze de pauzeknop indrukt voor de jaarverantwoordingsplicht in de Wtza. De verantwoordingsplicht wordt uitgesteld met twee jaar. Voor zorgaanbieders betekent dit concreet dat zij pas over het boekjaar 2024 weer verantwoording hoeven af te leggen. Voor de aanlevering over boekjaar 2022 zoekt de minister een ‘pragmatische’ oplossing.

Lees meer over de Wtza en ons verzet tegen de lastenverzwaring die deze wet met zich meebrengt op onze themapagina over de Wtza.

Traject Het Roer Gaat Om

In het traject Het Roer Gaat Om (HRGO) is de werkgroep Bureaucratie & Administratieve lasten gestart. Er zitten vertegenwoordigers van ZN, NZa, VWS, VPH en LHV in deze werkgroep. In deze werkgroep zijn succesvol afspraken gemaakt voor minder administratieve lasten rond: 

  1. Het voorschrijven van genees- en hulpmiddelen (bijv. geen formulieren voor speciale voeding en dieetpreparaten) 
  1. Verwijzingen (bijv. geen herhaalverwijzing bij doorlopende behandeling door specialist) 
  1. Declaratieverkeer (bijv. mogelijk maken meerdere declaraties op 1 dag) 

[Ont]Regel de Zorg

In 2018 is [Ont]Regel de Zorg gestart door het ministerie van VWS. Resultaat voor de huisartsenzorg: Formulieren voor het vergoeden van zorg aan onverzekerden vereenvoudigd   

  • Formulieren voor het vergoeden van zorg aan onverzekerden vereenvoudigd 
  • NHG-praktijkaccreditering vereenvoudigd naar 1 keer per 3 jaar 
  • Geen verklaringen voor verantwoorden vergoedingen uit aanvullend pakket 
  • Geen uitvoeringsverzoeken voor risicovolle handelingen 

Welke administratie en regels zijn niet meer nodig in de huisartsenzorg? Bekijk de infographic [Ont]regeld in de huisartsenzorg.
Lees verder op [Ont]Regel de Zorg – onderdeel huisartsen