Spring naar content

Verzet tegen lastenverzwaring door Wtza

Als LHV verzetten wij ons al enige jaren tegen de toename van administratieve lasten die de invoering van de Wtza met zich meebrengt. Dat doen wij samen met andere verenigingen van zorgaanbieders in de eerstelijn: de Eerstelijnscoalitie.

Onze bezwaren

Als coalitie hebben we vanaf het allereerste uur onze zorgen geuit over het nut en de noodzaak van de gegevensuitvraag in het kader van de jaarverantwoordingsplicht. We zijn van mening dat de verantwoordingseisen disproportioneel zijn voor kleine zorgaanbieders in de eerstelijn en bovendien niet het door de overheid gewenste resultaat zullen hebben. Wel zullen de eisen leiden tot toename van de administratieve lasten en daarmee ten koste gaan van de kostbare tijd voor de patiënt. Ook hebben we zorgen over privacy gerelateerde aspecten.

We zien daarnaast dat ook de vergunningplicht en de verplichting tot het aanstellen van intern toezicht voor problemen zorgen. Dit heeft in de praktijk ook al geleid tot overwegingen of keuzes in de praktijkorganisatie die de patiëntenzorg niet ten goede komen.

Onze acties

We hebben een alternatief voorstel voor de jaarverantwoordingsplicht bij VWS en NZa op tafel gelegd. Daarin pleiten we voor een uitzonderingspositie voor de eerste lijn en/of voor kleinere zorgaanbieders tot een bepaalde omzetgrens. Ook benadrukken we stelselmatig de signalen die we terugkrijgen vanuit onze achterban over de gevolgen van de ingevoerde vergunningplicht en de verplichting een intern toezichthouder in te stellen. We richten ons met onze acties op de verantwoordelijke minister en haar ambtenaren, Kamerleden en de media.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Onze inzet heeft in een eerdere fase al opgeleverd dat zorgaanbieders met minder dan 25 zorgverleners geen interne toezichthouder hoeven aan te stellen, waar dat eerder wel het plan was.

Andere successen:

  • Accountantsverklaring niet langer verplicht voor praktijken met een omzet tot 12 miljoen euro per boekjaar
  • Financiële verantwoording voor eenmanszaken is beperkt tot een aantal financiële ratio’s om de privacy te beschermen
  • Dubbele uitvragen van gegevens (door zorgverzekeraars en Zorginstituut) wordt voorkomen
  • Tijdelijke verruiming openbaarmakingstermijnen jaarverantwoording
  • Uitstel jaarverantwoordingsplicht tot 2025 (pauzeknop) – 5 juli 2023
  • Amendement Van den Berg en Ellemeet voor schrappen jaarverantwoordingsplicht (7 juli 2023)
  • Aankondiging minister verkenning verhogen getalsgrens verplichting intern toezicht (28 september 2023).
  • Aanbieding narratief onderzoek Stop de stapeling aan minister Helder (Ontregel de Zorg). Zie voor nieuwsbericht: Minister Helder neemt onderzoeksrapport ‘Stop de stapeling’ in ontvangst – LHV

Nieuws

Met deze handige LHV-tool kan jij snel bepalen of jouw praktijk een micro-zorgaanbieder is.

Beweging

Als vertegenwoordiger van de huisartsen hebben we het verminderen van administratieve lasten al jaren hoog op de politieke agenda staan.

Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel

Meer nieuws