Spring naar content

Verzet tegen lastenverzwaring door Wtza

Als LHV verzetten wij ons al enige jaren tegen de toename van administratieve lasten die de invoering van de Wtza met zich meebrengt. Dat doen wij samen met andere verenigingen van zorgaanbieders in de eerstelijn: de Eerstelijnscoalitie.

Onze bezwaren

Als coalitie hebben we vanaf het allereerste uur onze zorgen geuit over het nut en de noodzaak van de gegevensuitvraag in het kader van de jaarverantwoordingsplicht. We zijn van mening dat de verantwoordingseisen disproportioneel zijn voor kleine zorgaanbieders in de eerstelijn en bovendien niet het door de overheid gewenste resultaat zullen hebben. Wel zullen de eisen leiden tot toename van de administratieve lasten en daarmee ten koste gaan van de kostbare tijd voor de patiënt. Ook hebben we zorgen over privacy gerelateerde aspecten.

We zien daarnaast dat ook de vergunningplicht en de verplichting tot het aanstellen van intern toezicht voor problemen zorgen. Dit heeft in de praktijk ook al geleid tot overwegingen of keuzes in de praktijkorganisatie die de patiëntenzorg niet ten goede komen.

Onze acties

We hebben een alternatief voorstel voor de jaarverantwoordingsplicht bij VWS en NZa op tafel gelegd. Daarin pleiten we voor een uitzonderingspositie voor de eerste lijn en/of voor kleinere zorgaanbieders tot een bepaalde omzetgrens. Ook benadrukken we stelselmatig de signalen die we terugkrijgen vanuit onze achterban over de gevolgen van de ingevoerde vergunningplicht en de verplichting een intern toezichthouder in te stellen. We richten ons met onze acties op de verantwoordelijke minister en haar ambtenaren, Kamerleden en de media.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Onze inzet heeft in een eerdere fase al opgeleverd dat zorgaanbieders met minder dan 25 zorgverleners geen interne toezichthouder hoeven aan te stellen, waar dat eerder wel het plan was.

Andere successen:

  • Accountantsverklaring niet langer verplicht voor praktijken met een omzet tot 12 miljoen euro per boekjaar
  • Financiële verantwoording voor eenmanszaken is beperkt tot een aantal financiële ratio’s om de privacy te beschermen
  • Dubbele uitvragen van gegevens (door zorgverzekeraars en Zorginstituut) wordt voorkomen
  • Tijdelijke verruiming openbaarmakingstermijnen jaarverantwoording
  • Uitstel jaarverantwoordingsplicht tot 2025 (pauzeknop) – 5 juli 2023
  • Amendement Van den Berg en Ellemeet voor schrappen jaarverantwoordingsplicht (7 juli 2023)
  • Aankondiging minister verkenning verhogen getalsgrens verplichting intern toezicht (28 september 2023).
  • Aanbieding narratief onderzoek Stop de stapeling aan minister Helder (Ontregel de Zorg). Zie voor nieuwsbericht: Minister Helder neemt onderzoeksrapport ‘Stop de stapeling’ in ontvangst – LHV

Tijdlijn: onze inzet

September 2017

Wijziging Wtza ingediend bij de Tweede Kamer

Oktober 2017

Reactie/inbreng LHV ea aan Tweede Kamer voor verslagronde

Februari 2018

Brief met bezwaren LHV ea voor plenair debat Wtza aan de Tweede Kamer

Januari 2020

Brief Eerstelijnscoalitie aan minister en Tweede Kamer met bezwaren tegen Wtza

Februari 2020

Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer

Juni 2020

Wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer

November 2020

Gesprek Eerstelijnscoalitie met minister over impact Wtza

Juli 2021

Motie en Kamervragen over verplichte jaarverantwoording

September 2021

Positief advies van Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

December 2021

Grens eerstelijn voor intern toezicht verhoogd van 10 naar 25 zorgverleners

Januari 2022

Brief ELC met verzoek aan minister stopzetten jaarverantwoordingsplicht

Maart 2022

Gesprek ELC met VWS over verplichte jaarverantwoording

Juni 2022

Alternatief voorstel ELC voor jaarverantwoordingsplicht

Juli 2022

Start gezamenlijk traject ELC en VWS en NZa over jaarverantwoordingsplicht

November 2022

Voornemen tijdelijke verruiming openbaarmakingstermijnen jaarverantwoording

Januari 2023

Kritische reactie ELC aan minister tav onderzoeksrapport jaarverantwoordingsplicht

Januari 2023

Signaleren problemen uit de praktijk tijdens invoeringstoets Wtza

Februari 2023

Overleg LHV/InEen met CIBG over knelpunten inrichten intern toezicht

Maart 2023

Publicatie onderzoeksrapport jaarverantwoordingsplicht en kamerbrief: einde gezamenlijk traject (impasse)

April 2023

Overleg LHV/InEen met VWS en CIBG over knelpunten inrichten intern toezicht

April 2023

Kamervragen over jaarverantwoordingsplicht

Juni 2023

Antwoorden minister Helder op kamervragen en reactie ELC daarop

5 juli 2023

Uitstel jaarverantwoordingsplicht tot 2025 (pauzeknop)

7 juli 2023

Amendement Van den Berg en Ellemeet voor schrappen jaarverantwoordingsplicht (7 juli 2023)

28 september

Aankondiging minister verkenning verhogen getalsgrens verplichting intern toezicht

18 oktober

Aanbieding narratief onderzoek Stop de stapeling aan minister Helder (Ontregel de Zorg).

Nieuws

Hoe komen we tot een nieuw gesprek over verantwoording in de zorg? Deze vraag stond centraal bij het Politiek Café

De Eerstelijnscoalitie (ELC) onderschrijft de urgentie om de eerstelijnszorg te versterken. Maar dan moet het nieuwe kabinet wel werk maken

Is jouw praktijk verplicht om intern toezicht in te richten en wil je weten hoe je dit kunt aanpakken? Kom

Meer nieuws