Spring naar content

Randvoorwaarden voor huisartsenzorg in woonzorgvoorzieningen of zorginstellingen

Wilt u weten welke randvoorwaarden er zijn voor het leveren van huisartsenzorg in een woonzorgvoorziening of zorginstelling? Bekijk hieronder de lijst met voorwaarden.

Ouderenzorg, patiënt

De 8 randvoorwaarden

Huisartsenzorg is continue, generalistische en contextgerichte zorg aan patiënten in hun eigen leefomgeving. Dit geldt dus ook voor oudere patiënten. Voor huisartsen staat de zorgvraag van de patiënt centraal. De zorg voor ouderen met complexe problematiek vraagt om samenhang.

De huisarts kan de huisartsgeneeskundige zorg alleen leveren als wordt voldaan aan alle volgende randvoorwaarden:

  1. Het niet ten koste gaat van de zorg die de huisarts levert aan de bestaande patiëntenpopulatie van de huisartsenpraktijk. Daarnaast moet de huisarts zich bekwaam voelen om deze zorg te leveren en de hiervoor benodigde (extra) tijd beschikbaar hebben.
  2. De huisarts zich beperkt tot de huisartsgeneeskundige zorg: de gebruikelijke generalistische medische zorg zoals omschreven in het Aanbod huisartsgeneeskundige zorg. Voorbeelden van medische zorg die niet onder huisartsgeneeskundige zorg vallen (en dus niet van de huisarts kan worden verwacht) staan benoemd in de LHV-leidraad Kleinschalige woonvormen.
  3. De huisarts kan alleen verantwoordelijk zijn voor de algemene medische zorg (= huisartsgeneeskundige zorg) overdag. De huisarts zorgt ervoor dat bij afwezigheid een waarnemer de zorg overdag overneemt. Ook zorgt de huisarts voor een goede informatieoverdracht voor in de ANW, met toestemming van de patiënt.
  4. De kleinschalige woonzorgvoorziening of zorginstelling heeft de medische zorg in de ANW georganiseerd. Dit kan bijvoorbeeld door afspraken te maken met de huisartsenpost.
  5. Een specialist ouderengeneeskundige is beschikbaar als hoofdbehandelaar, voor (mede) behandeling en/of voor consultatie van complexe medische zorgvragen. Deze complexe (medische) zorg valt buiten het bekwaamheidsgebied van de huisarts. Dit betekent dat 24/7 een specialist ouderengeneeskunde bereikbaar en oproepbaar is. U kunt de woonzorgvoorziening of zorginstelling er op aanspreken dat zij afspraken hierover maken met een specialist ouderengeneeskunde.
  6. De woonzorgvoorziening of zorginstelling draagt zorg voor voldoende competent verzorgend en verplegend personeel in de woonzorgvoorziening of zorginstelling, ook tijdens de ANW. Binnen 30 minuten moet een BIG geregistreerde verpleegkundige ter plaatse zijn. Huisartsen moeten ervan uit kunnen gaan dat deze patiënten de verzorging en verpleging krijgen die zij nodig hebben en dat taken niet onnodig op hun bord terecht komen en de door de huisarts geïndiceerde benodigde zorg wordt geleverd.
  7. De woonzorgvoorziening of zorginstelling is verantwoordelijk voor het organiseren van de medische zorg voordat de patiënt wordt opgenomen.
  8. Er tussen huisarts en kleinschalige woonzorgvoorziening of zorginstelling adequate schriftelijke afspraken zijn gemaakt om de noodzakelijke randvoorwaarden voor punt 1 t/m 7 te waarborgen. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, zie hiervoor de LHV-modelovereenkomst Huisarts, huisartsenpost en woonzorginstelling.