Spring naar content

Werven en contracteren

Het goed regelen van contractuele zaken is belangrijk. We helpen je met verschillende soorten arbeidscontracten (vaste contracten en tijdelijke contracten), moderne beloning en inschaling en ontslag. En wat we ook belangrijk vinden is het vinden, inwerken en binden van medewerkers aan jouw praktijk.

Werven, inwerken en verbinden van medewerkers

Hoe stel je een pakkende vacaturetekst op? Wat mag er in een inwerkprogramma niet ontbreken? Hoe voorkom je verloop van medewerkers? En hoe voer je een goed exitgesprek? In onze Handreiking krijg je praktische tips en advies en ook uitgebreide voorbeeld inwerkprogramma’s.

Naar Handleiding Werven, inwerken en binden.

Werven van zij-instromers

LHV, SSFH, UWV, zorggroepen Hadoks en SGZ en het ROC Mondriaan hebben samen een maatwerkopleiding ontwikkeld voor zij-instromende doktersassistenten. De eerste opleiding is in september 2021 gestart. Het ging om kandidaten die een overstap wilden maken vanuit een dienstverlenend beroep (bijvoorbeeld stewardess, kapster of vanuit de horeca) naar het vak van doktersassistent.

De kandidaten startten met 6 weken fulltime scholing voor het opdoen van basiskennis. Hierna traden ze in dienst bij de huisarts (leerwerkplaats) en startten in de praktijk met eenvoudige taken onder begeleiding van een doktersassistent. In 2 jaar behalen ze dan hun diploma. Voor deze eerste 6 weken scholing en de kosten van de 2-jarige opleiding zijn financieringsmogelijkheden beschikbaar.

Om meer regio’s te enthousiasmeren en vooral te faciliteren bij de mogelijke opstart van een dergelijk traject in de eigen regio, heeft de LHV een draaiboek gemaakt op basis van de kennis die is opgedaan door alle betrokken partijen. In dit draaiboek worden tips gegeven, documenten gedeeld en stapsgewijs uiteengezet hoe zo’n traject geïnitieerd kan worden.

Het draaiboek is gericht op betrokken partijen in de regio zoals zorggroepen, opleidingsinstituten, LHV, SSFH, UWV enz. Wij hopen regionale partijen zo uit te nodigen om met dit onderwerp aan de slag te gaan en met elkaar te zorgen voor voldoende doktersassistenten in de huisartsenpraktijken.

Heb je vragen bekijk dan eerst de veel gestelde vragen hieronder, geclusterd naar onderwerp.

Met dank aan ZEL en ROC Mondriaan: deze Q&A is grotendeels gebaseerd op de door de ZEL en ROC Mondriaan opgestelde Q&A nav ervaringen tijdens de pilot Zoetermeer/Den Haag en het zij-instroomproject in de regio WSD.

Let op: dit is de aanpak in de pilot Den Haag/Zoetermeer geweest. Het kan zijn dat de onderwijsinstelling in een andere regio een andere oplossing kiest. Het is goed om in gesprek te gaan om te zien wat het beste past om praktijkhouders te enthousiasmeren een leerwerkplek beschikbaar te stellen

1. Wat zijn de concrete taakmogelijkheden na 6 weken full time onderwijs?
In de eerste 6 weken wordt vooral gedoceerd in vakken als verpleegtechnische vaardigheden, triëren, praktijkvoering, anatomie, fysiologie en pathologie.

Vakken als Nederlands, Engels en rekenen werden in deze pilot later in het traject aangeboden. Voordeel: de kandidaat komt al redelijk beslagen ten ijs in de praktijk en breidt zijn/haar vaardigheden langzaam uit gedurende de 2 jaar van de opleiding.

2. Hoe lang duurt de opleiding?
De opleiding duurt in totaal 2 jaar. De kandidaat kan eventueel voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen versneld de examens doen  en daarmee eerder klaar zijn.  Dit gaat na inschrijving via de examencommissie.

3. Uren leerwerkplek per week?
De BBL kandidaat moet volgens de wet minimaal een contract hebben van 16 uur per week.  ROC Mondriaan adviseert een contract van 24 uur zodat de BBL kandidaat de stof, die in de theorie wordt gegeven, sneller kan toepassen in de praktijk.

4. Hoe vaak volgt de BBL-er onderwijs?
Dit maatwerktraject start met 6 weken onderwijs (4 dagen per week , afbouwend theorie en opbouwend praktijk). Daarna gaat de kandidaat 1 dag per week naar school met uitzondering van de schoolvakanties.

5. Wat is er anders aan dit traject boven de reguliere opleiding?
Er is i.o.m. de LHV bekeken hoe het traject zo ingericht kon worden dat huisartsen eerder bereid zijn een leerwerkplek beschikbaar te stellen. Dit heeft geresulteerd in de volgende aanpassing in het onderwijstraject:

 • Kandidaten gaan eerst 6 weken full time naar school. Daarna gaan ze pas leerwerken in de huisartsenpraktijk. Dit maakt dat kandidaten al enkele vaardigheden onder de knie hebben en deze langzamerhand uitbreiden.
  SSFH en UWV financierden deze periode voor kandidaten: ze gaan immers full time naar school en hebben geen inkomsten.
 • De algemene vakken als Nederlands, Engels en rekenen worden later in het onderwijstraject aangeboden. Als kandidaten in aanmerking komen voor een vrijstelling, kunnen zij eerder dan 2 jaar aan de slag als gediplomeerd doktersassistent.

1. Waar komen de kandidaten vandaan?
De kandidaten worden geworven via een advertentie. Daarnaast zijn er kandidaten die zich zelf melden bij de onderwijsinstelling, regionale huisartsenorganisatie of de praktijk.

2. Mag ik zelf iemand voordragen?
Ja, graag.

3. Hoe wordt de match gemaakt?
De geschikte sollicitatiebrieven worden verspreid onder de deelnemende huisartspraktijken.

De praktijk bepaalt uiteindelijk zelf met welke kandidaten zij in gesprek gaat.

4. Komt de kandidaat solliciteren?
Absoluut. Zij/hij wordt een werknemer in de huisartsenpraktijk en de beslissing is aan de praktijk welke kandidaat zij in loondienst nemen.

5. Is er een toelatingstoets bij ROC/zijn er toelatingseisen?
De onderwijsinstelling houdt zich aan de wettelijke instroom eisen voor een MBO niveau 4 opleiding; er is geen toelatingstoets. De school bekijkt de CV’s als eerste op de wettelijke instroom eisen. Daarna gaan de kandidaten de verdere procedure in.

De mogelijkheid bestaat wel dat een onderwijsinstelling een AMA-test doet. Hiermee kunnen zij via een nulmeting zien wat het startniveau is op gebied van Nederlands, Rekenen en Engels.

De kandidaat moet namelijk op niveau 3F diplomeren (havo niveau).

6. Waar kan ik me als opleider aanmelden?
Je kunt je in verschillende regio’s nog niet aanmelden omdat we nu als LHV met regionale huisartsenorganisaties in gesprek gaan of zij het project in hun regio kunnen uitrollen, dat doen wij als LHV niet zelf. Als je je wilt aanmelden voor het beschikbaar stellen van een leerwerkplek, dan noteren wij graag je naam. In de tussentijd gaan we dus aan de slag gaan om in jouw regio dit project met behulp van regionale huisartsenorganisaties te implementeren. Dat heeft uiteraard voorbereidingstijd nodig. Als er voldoende animo bij collega-huisartsen in de regio is en er wordt inderdaad gestart, dan geven we graag je naam door aan de regionale partij die als projectleider optreedt.

Hierop is één uitzondering: in de regio Westland Schieland Delfland loopt het project en wordt na de zomervakantie (augustus) gestart met 6 weken fulltime onderwijs waarna het leerwerken in de huisartsenpraktijk start in oktober. Als leden in die regio geïnteresseerd zijn, kunnen ze in contact treden met Sandra van Det: svandet@zel.nl

1. Hoeveel begeleidingstijd van DA en/of HA is er nodig?
Vanuit de huisarts is er in principe geen begeleidingstijd nodig. De begeleiding zal gebeuren door een gediplomeerde collega doktersassistent. De hoeveelheid tijd is verschillend en afhankelijk van de kandidaat en haar/zijn eerdere werkervaring. 

Ter aanvulling: het uitgangspunt van de LHV is dat het haalbaar moet zijn voor zowel doktersassistent en/of huisarts. Met name in de eerste twee weken kijkt de kandidaat vooral mee. Daarna voert de kandidaat vooral eerst taken onder begeleiding uit en als begeleider akkoord geeft (op onderdelen) dan mag de kandidaat zelfstandig werken. Vanaf het begin maakt kandidaat gebruik van de NHG-triagewijzer.

2. Wat te doen als er problemen komen/het werkt niet? Waar kan ik terecht en wat zijn de opties?

 • eerst volgt er een gesprek tussen HA en kandidaat: zijn er verbeterpunten te bedenken zodat het wel slaagt?
 • bemiddeling onderwijsinstelling: elke student heeft een studieloopbaanbegeleider die ook contact heeft met de werkbegeleider van de praktijk.
 • beëindiging leerwerkovereenkomst: opzegtermijn 2 maanden.

3. Wat als de BBL-er ziek wordt?
Er is geen verschil met een andere werknemer die zich ziek meldt. De overeenkomst waarop de kandidaat werkt in de praktijk is wel anders: een leerwerkovereenkomst is voor bepaalde tijd, nl. de duur van de opleiding. Bij een werknemer is dit vaak uiteindelijk een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Mocht een kandidaat op school afwezig zijn, dan wordt dit – in de pilot Den Haag/Zoetermeer- gemeld bij de praktijk. De studieloopbaanbegeleider gaat in gesprek met de kandidaat. Als een kandidaat niet aan de wettelijke eisen qua onderwijs voldoet, dan kan de kandidaat niet diplomeren. De kandidaat heeft een onderwijsovereenkomst met de school waarin criteria zijn opgenomen.

1. Wat is de cao-schaal en de kosten per maand?
Zie CAO. Advies is om cao-app te downloaden (rechterkolom = leerlingenschaal). De kandidaat verdient in ieder geval het wettelijk minimum loon.

2. Betaal je de BBL-er ook op de dag dat hij/zij naar school gaat?
In principe is dat eigen tijd van de kandidaat, maar je kunt als praktijk besluiten dit wel (of gedeeltelijk) te betalen. Dit zelfde geldt voor het collegegeld en de kosten voor studiematerialen. Hierover maken praktijk en kandidaat samen afspraken.

3. Contract met nawerkverplichting?
Dit is een onderwerp dat in de sollicitatie gesprekken meegenomen kan worden in te maken afspraken. Zie hiervoor ook de Cao huisartsenzorg, bijlage 4 artikel 4.

4. Is er een voorbeeldovereenkomst voor de leerwerkplek beschikbaar?
De LHV heeft (voor leden) een model-leerarbeidsovereenkomst voor de periode in de praktijk (na de 6 weken school).

Let op: De proeftijd is veelal 1 maand. We adviseren de leerarbeidsovereenkomst pas in te laten gaan na de 6 weken onderwijs wanneer de kandidaat daadwerkelijk start in de praktijk. In de voorliggende periode heeft de huisarts/werkgever namelijk geen zicht op de werkzaamheden c.q. het leren van de kandidaat.

De kandidaat tekent met ROC Mondriaan een onderwijsovereenkomst.

1. Welke vergoedingen/subsidies zijn er beschikbaar?

 • stagefonds
 • subsidieregeling praktijkleren
 • SSFH stagevergoeding en stagebegeleidingsvergoeding (specifiek voor dit project, normaalgesproken alleen voor BOL-traject)
 • subsidie van SSFH voor dit project
 • subsidie van UWV voor dit project: de mogelijkheden worden per werkzoekende beoordeeld

Voor LHV-leden: zie subsidiewijzer

2. Wat zijn de kosten van de opleiding?
Tijdens de Pilot in Den Haag/Zoetermeer bestonden de kosten grofweg uit 600 euro schoolgeld per jaar (2 jaren) en studiematerialen in totaal zo’n 600 euro.
Deze kosten zijn in deze pilot vergoed door SSFH (als kandidaat van ‘werk naar werk’ ging) en UWV (als kandidaat van ‘niet-werk naar werk’ ging). Hierover zullen uiteraard afspraken moeten worden gemaakt met betrokken partijen.

Uit tijdschrijft De Dokter

Zij-instromende doktersassistenten: gemotiveerd en snel klaargestoomd.

Lees het artikel

Het juiste arbeidscontract

Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende arbeidscontracten die je als werkgever kunt aangaan? We ontwikkelden een Handreiking soorten arbeidscontracten die je helpt de juiste afweging te maken. Met daarin ook een checklist voor een arbeidsvoorwaardengesprek.

Naar de handreiking Soorten samenwerkingscontracten

Moderne inschaling

Beloning is meer dan alleen het aanbieden van een marktconform salaris. In onze Handreiking Hoe beloont u uw medewerkers, lees je dan ook niet alleen hoe je jouw medewerker(s) marktconform kunt inschalen. Je leest ook meer over de menselijke beloning en het belang van waardering.

Naar de Handreiking Hoe beloont je jouw medewerkers.

Praktijkmatch

Ben je als huisarts op zoek naar een baan of naar een huisartsenpraktijk om over te nemen? Of ben je juist op zoek naar een opvolger voor jouw praktijk? Dan kun je terecht op onze Praktijkmatch. Op deze pagina lees je wat de Praktijkmatch voor je kan betekenen.