Spring naar content

HIS en patiëntendossiers

Met behulp van het Huisarts Informatie Systeem (HIS) houd je patiëntendossiers bij, plan je afspraken, schrijf je medicatie voor en declareer je bij zorgverzekeraars.

Het HIS heeft invloed op de kwaliteit van dossiervorming en zorgverlening. Het draagt bij aan een efficiënte organisatie van de zorg, aan goede service en bereikbaarheid en aan goede financiële afwikkeling en praktijkvoering.

Doorloop dus zorgvuldig het selectieproces voor jouw HIS. En ga bij praktijkovername niet zomaar door met het systeem van je voorganger. Maar kies voor een systeem dat bijdraagt aan een optimale praktijkvoering.

Daarbij is een goede beveiliging van patiëntgegevens essentieel. De Privacywet verplicht dat je systemen standaard privacy vriendelijk zijn ingesteld. Vraag bij de selectie van jouw HIS dus expliciet na of bij het ontwerp rekening is gehouden met de privacyregels.

Modernisering en een keurmerk

Wij willen als LHV de huisartsinformatiesystemen verbeteren en moderniseren. Dat geldt ook voor het HAPIS voor de huisartsenposten en het KIS voor de ketenzorg. Het is belangrijk dat deze zogeheten XIS’en (overkoepelende naam voor huisartsen informatiesystemen) goed blijven aansluiten bij de huisartsenzorg. Daarom trekken we samen op met NHG en InEen, vanuit onze gezamenlijke visie op digitalisering.

 • We richten ons op het opstellen van toetsbare eisen, die beschrijven waaraan de XIS’en minstens moeten voldoen. Het gaat bijvoorbeeld over zorginhoudelijke functies, interoperabiliteit, onderhoudbaarheid en beveiligingseisen (BEIS).
 • Eind december is voor de eerste keer een XIS Keurmerk uitgereikt aan een HIS-leverancier. Dit keurmerk is in opdracht van de LHV, het NHG en InEen ontwikkeld om aantoonbaar te krijgen of HIS’en voldoen aan de eisen en behoeften van huisartsen. Dit eerste certificaat ging naar ChipSoft voor hun systeem HiX. Met de uitreiking van het eerste keurmerk is de kop er af voor het XIS Keurmerk. We hopen dat veel leveranciers hun systemen gaan laten toetsen.
   
  Het keurmerk geeft jou inzicht
  We vinden het belangrijk dat de HIS’en meegaan in belangrijke ontwikkelingen, voldoen aan wetten en eisen vanuit de beroepsgroep en dat ze kwaliteit leveren. Het is nu voor huisartsen en huisartsenorganisaties vaak nog lastig om inzicht te krijgen of HIS’en dat doen. Terwijl dat bij de keuze voor een HIS wel belangrijk is om te weten. Als een HIS het XIS Keurmerk krijgt, heb je als huisarts de garantie dat het HIS voldoet aan de geldende eisen, want het informatiesysteem wordt door een auditor getoetst.
   
  Het keurmerk stimuleert ontwikkelingen
  Daarnaast willen we de leveranciers stimuleren om zich te blijven ontwikkelen en kwaliteit te bieden. Ook daar kan het keurmerk een bijdrage aan leveren. De systemen worden getoetst aan de hand van een normenkader. Elk jaar actualiseren we dat kader. Dat geeft ons de mogelijkheid om de kaders aan te scherpen en nieuwe eisen toe te voegen. Zorgverzekeraars steunen en participeren hierin. We kijken samen hoe we het gebruik van gecertificeerde HIS’en kunnen stimuleren.
   
  Meer weten?
  De organisatie en uitvoering van het XIS Keurmerk is in handen van Stichting Legio. Meer informatie vind je op de website van het XIS Keurmerk.

Patiëntendossiers en de rechten van de patiënt

 • Patiënten hebben recht op kosteloze (elektronische) inzage in hun eigen dossier en recht op een afschrift van het dossier. Dit kan bijvoorbeeld door online inzage aan de patiënt aan te bieden.
 • Ze hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten aanvullen en recht op vernietiging van gegevens uit het dossier. Meer informatie daarvoor vind je in de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, hoofdstuk Patiëntenrechten met betrekking tot het dossier.
 • Met de Privacywet hebben patiënten daar bovenop het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens.

Digitaliseren patiëntendossiers

Mocht je patiëntendossiers moeten digitaliseren, dan moet je volgens de KNMG-richtlijn alle onderdelen volledig scannen en opslaan. Daarna mag je de originele documenten pas vernietigen. Dat geldt ook voor belangrijke documenten, zoals schriftelijke wilsverklaringen. Belangrijk is dat een scan een juiste en volledige weergave is van het originele document.

Bewaarplicht elektronische patiëntendossiers

Net als bij papieren medische dossiers ben je verplicht om elektronische patiëntendossiers twintig jaar te bewaren. Die termijn gaat in op het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier is aangebracht. Na twintig jaar moet je de gegevens in beginsel vernietigen. Je kunt de gegevens echter langer bewaren, als dit op grond van ‘goed hulpverlenerschap’ noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als dat nodig is om goede continue zorg te kunnen blijven bieden.

Overdragen van patiëntendossiers

Als een patiënt wisselt van huisarts, bijvoorbeeld na een verhuizing, dan zorgt de oude huisarts dat het patiëntendossier veilig wordt overgedragen naar de nieuwe huisarts. Je leest er alles over bij Overdragen van patiëntendossiers.