Spring naar content

Uw HIS en uw patiëntendossiers

Met behulp van het Huisarts Informatie Systeem (HIS) houdt u patiëntendossiers bij, plant u afspraken, schrijft u medicatie voor en declareert u bij zorgverzekeraars.

Het HIS heeft invloed op de kwaliteit van uw dossiervorming en uw zorgverlening. Het draagt bij aan een efficiënte organisatie van de zorg, aan goede service en bereikbaarheid en aan goede financiële afwikkeling en praktijkvoering.

Doorloop dus zorgvuldig het selectieproces voor uw HIS. En ga bij praktijkovername niet zomaar door met het systeem van uw voorganger. Maar kies voor een systeem dat bijdraagt aan een optimale praktijkvoering.

Daarbij is een goede beveiliging van patiëntgegevens essentieel. De Privacywet verplicht dat uw systemen standaard privacy vriendelijk zijn ingesteld. Vraag bij de selectie van uw HIS dus expliciet na of bij het ontwerp rekening is gehouden met de privacyregels.

Modernisering en een keurmerk

Wij willen als LHV de huisartsinformatiesystemen verbeteren en moderniseren. Dat geldt ook voor het HAPIS voor de huisartsenposten en het KIS voor de ketenzorg. Het is belangrijk dat deze zogeheten XIS’en goed blijven aansluiten bij de huisartsenzorg. Daarom trekken we samen op met NHG en InEen, vanuit onze gezamenlijke visie op digitalisering.

  • We richten ons op het opstellen van toetsbare eisen, die beschrijven waaraan de XIS’en minstens moeten voldoen. Het gaat bijvoorbeeld over zorginhoudelijke functies, interoperabiliteit, onderhoudbaarheid en beveiligingseisen (BEIS).
  • Ook werken we aan een keurmerk voor HIS’en met toetsingsprocedure en een beheer- en uitvoeringsorganisatie. Die organisatie kan de basiseisen voor een HIS steeds bijstellen, zodat leveranciers opnieuw getoetst en gecertificeerd kunnen worden. Zorgverzekeraars steunen en participeren hierin. We kijken samen hoe we het gebruik van gecertificeerde HIS’en kunnen stimuleren.

Patiëntendossiers en de rechten van de patiënt

  • Patiënten hebben recht op kosteloze (elektronische) inzage in hun eigen dossier en recht op een afschrift van het dossier. Dit kan bijvoorbeeld door online inzage aan de patiënt aan te bieden.
  • Ze hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten aanvullen en recht op vernietiging van gegevens uit het dossier. Meer informatie daarvoor vindt u in de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, hoofdstuk Patiëntenrechten met betrekking tot het dossier.
  • Met de Privacywet hebben patiënten daar bovenop het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens.

Digitaliseren patiëntendossiers

Mocht u patiëntendossiers moeten digitaliseren, dan moet u volgens de KNMG-richtlijn alle onderdelen volledig scannen en opslaan. Daarna mag u de originele documenten pas vernietigen. Dat geldt ook voor belangrijke documenten, zoals schriftelijke wilsverklaringen. Belangrijk is dat een scan een juiste en volledige weergave is van het originele document.

Bewaarplicht elektronische patiëntendossiers

Net als bij papieren medische dossiers bent u verplicht om elektronische patiëntendossiers twintig jaar te bewaren. Die termijn gaat in op het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier is aangebracht. Na twintig jaar moet u de gegevens in beginsel vernietigen. U kunt de gegevens echter langer bewaren, als dit op grond van ‘goed hulpverlenerschap’ noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als dat nodig is om goede continue zorg te kunnen blijven bieden.

Overdragen van patiëntendossiers

Als een patiënt wisselt van huisarts, bijvoorbeeld na een verhuizing, dan zorgt de oude huisarts dat het patiëntendossier veilig wordt overgedragen naar de nieuwe huisarts. U leest er alles over bij Overdragen van patiëntendossiers.