Voor een gezonde huisartsenzorg
 

BOPZ - Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

 
In de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) staat onder welke omstandigheden iemand onvrijwillig mag worden opgenomen en onvrijwillig mag worden behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. Belangrijk doel van de wet is burgers die hiermee geconfronteerd worden, rechtsbescherming te bieden.

Belang BOPZ voor huisarts

Huisartsen kunnen met deze wet te maken krijgen als een patiënt met ernstige psychiatrische problemen, dementie of een verstandelijke beperking niet geholpen wil worden, maar bij wie ingrijpen nodig is omdat zij een gevaar zijn voor zichzelf, voor anderen of voor hun omgeving.

Wetswijziging op komst

De BOPZ wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd). De Wzd is gericht op mensen met dementie en mensen met verstandelijke beperkingen. De Wvggz is gericht op psychiatrische patiënten.

De BOPZ is gericht op behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. De Wzd en Wvggz maken ook onvrijwillige zorg mogelijk in de thuissituatie. Kern van beide wetten is 'Nee, tenzij'. Onvrijwillige zorg mag alleen worden toegepast als dit echt de enige manier is om 'ernstig nadeel' te voorkomen.

De LHV heeft de minister laten weten dat huisartsen niet de verantwoordelijkheid op zich nemen voor deze patiëntengroepen. De LHV is met het ministerie van VWS in gesprek over de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waarin de uitvoering van de nieuwe wetten wordt geregeld.