Klachtenwet Wkkgz

Laatst bijgewerkt: 02/12/2020 - 15:11
Klachtenwet Wkkgz
Wat moet u als huisarts weten over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Gelden dezelfde verplichtingen voor praktijkhouders, waarnemers en huisartsen in dienstverband? En hoe verloopt het proces van klachtenafhandeling precies? U leest het in dit dossier over de klachtenwet Wkkgz.

Met de komst van de Wkkgz verandert de wijze waarop een klacht in de huisartsenzorg wordt afgehandeld. Als huisarts(-envoorziening) probeert u de klacht in een gesprek met de patiënt eerst zelf op te lossen. Lukt dat niet, dan is bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris mogelijk. Biedt ook dat geen oplossing, dan volgt bemiddeling en desnoods een bindend oordeel van een geschillencommissie. Huisartsen en huisartsenvoorzieningen kunnen zich aansluiten bij de landelijke geschilleninstantie Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Maak een keuze uit de submenu’s op basis van wat voor u van toepassing is:

 • Volgens de klachtenwet Wkkgz moet u:

  1. een klachtenregeling hebben. Gebruik hiervoor de model Klachtenregeling
  2. werken met een klachtenfunctionaris. Dit kan in combinatie met het abonnement op de geschilleninstantie 
  3. aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Meer informatie op www.skge.nl
  4. uw praktijkmedewerkers en patiënten informeren over de nieuwe klachtenregeling en wat die betekent voor binnenkomende klachten. Gebruikt u voor het informeren van uw patiënten de wachtkamerfolder en standaardtekst voor op de praktijkwebsite.
  5. de antecedenten van nieuwe medewerkers nagaan (vergewisplicht). Bij een sollicitatieprocedure kunt u als werkgever bijvoorbeeld navraag doen bij het BIG-register, voormalig werkgevers of de IGJ.
  6. verplicht een ontslag melden bij de IGJ wegens disfunctioneren. Als een overeenkomst met een andere zorgverlener wordt verbroken wegens ernstig tekort schieten in het functioneren moet dit bij de IGJ worden gemeld. Dit geldt ook voor een maatschapsovereenkomst.
  7. een interne Veilig Incident Melden (VIM)-procedure in de praktijk hebben.
  8. patiënten informeren over incidenten die merkbare gevolgen kunnen hebbenen daarvan aantekening maken in het dossier: aard, toedracht en tijdstip van een incident en de namen van de bij het incident betrokken zorgverlener(s). Er is een informatieverplichting na overlijden van de cliënt/patiënt jegens vertegenwoordigers en nabestaanden, als het incident merkbare gevolgen kan hebben gehad.   
  9. calamiteiten en alle vormen van geweld - door zorgverleners of medepatiënt - jegens een cliënt/patiënt melden bij de IGJ. De instelling of praktijkhouder is verantwoordelijk voor de melding.
  10. op verzoek van de patiënt informatie verstrekken over de zorg die de huisarts zou kunnen verlenen, de kwaliteit daarvan, wat daarvoor zijn tarief is en wat de ervaringen van andere patiënten zijn.Dit omvat ook informeren over de werkzaamheid van de behandeling.
  11. overeenkomsten sluiten met de medewerkers die voor u zorg verlenen. Zie hiervoor de informatie onder Waarnemers, zelfstandig werkende POH/VS/PA.
  12. bijhouden van een Kwaliteitsregister. Het is belangrijk dat u een overzicht bijhoudt van de incidenten, calamiteiten en klachten die betrekking hebben op het handelen of nalaten binnen uw praktijk. Dit overzicht moet u tenminste 5 jaar bewaren, doch na uiterlijk 2 jaar anonimiseren.  Het bijhouden van de incidenten, calamiteiten en klachten kunnen u en uw medewerkers helpen reflecteren op het eigen handelen, bijvoorbeeld in toetsgroepverband.

  Werkt u samen met een vaste waarnemer?

  Als de waarnemer op basis van een overeenkomst voor praktijkmedewerking in uw praktijk werkzaam is, is hij verplicht een eigen klachtenregeling te hebben en zich aan te sluiten bij een geschillencommissie. Als de waarnemer dit nog niet heeft geregeld, is het aan te bevelen dat u en de waarnemer dit beiden via dezelfde organisatie regelen.

  In alle andere gevallen worden klachten afgehandeld aan de hand van de klachtenregeling van de praktijk.

 • Welke Wkkgz-regels voor u als waarnemend huisarts gelden hangt af van het soort overeenkomst dat u heeft:

  a. Bij een overeenkomst voor incidentele, ANW of duurwaarneming

  Als waarnemend huisarts bent u volgens de Wkkgz ook een zorgaanbieder en moet u in principe individueel aan de verplichtingen van de wet voldoen. Dit is echter niet in het belang van de patiënt en de zorgaanbieder. De patiënt ziet u als onderdeel van de praktijk waar u werkt. De LHV heeft daarom met de ministeries van VWS en Financiën en de Belastingdienst afgesproken dat u als waarnemer de procedures van uw praktijk kunt volgen (behalve bij vast waarnemerschap volgens overeenkomst praktijkmedewerking, zie punt b. hieronder).

  Als waarnemer moet u de volgende dingen doen:

  1. Aangesloten zijn bij een geschilleninstantie
   U moet u zich zelfstandig aansluiten bij de geschilleninstantie zodat eventuele claims niet ten laste komen van de praktijk waar u werkt. Dit is uw 'bewijs van ondernemerschap' waarmee u aantoont zelf het risico op zich te nemen. U kunt zich hier aansluiten bij de geschilleninstantie voor de huisartsenzorg.
  2. Bijhouden van een Kwaliteitsregister
   Het is belangrijk dat u ook zelf een overzicht bijhoudt van de incidenten, calamiteiten en klachten die betrekking hebben op uw handelen of nalaten. Dit overzicht moet u tenminste 5 jaar bewaren en na uiterlijk 2 jaar anonimiseren. Het bijhouden van de incidenten, calamiteiten en klachten kunnen u helpen reflecteren op uw handelen, bijvoorbeeld in toetsgroepverband.

  b. Vaste waarnemer met overeenkomst voor praktijkmedewerking

  Bent u een vaste waarnemer en werkzaam op basis van een overeenkomst voor praktijkmedewerking in de praktijk? Dan bent u verplicht een eigen klachtenregeling te hebben en moet u zich ook aansluiten bij een geschillencommissie. Dit kunt u via dezelfde organisatie als die van de praktijkhouder regelen. Bent u op andere basis werkzaam, dan volgt u de klachtenregeling van de praktijk.

  Als vaste waarnemer met een overeenkomst voor praktijkmedewerking moet u:

  1. een klachtenregeling hebben. Gebruik hiervoor de model Klachtenregeling
  2. een klachtenfunctionaris hebben. Dit kan in combinatie met het abonnement op de geschilleninstantie en kan dezelfde zijn als die van de praktijkhouder.
  3. aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. U moet u zich zelfstandig aansluiten bij de geschilleninstantie zodat eventuele claims niet ten laste komen van de praktijk waar u werkt. Dit is uw 'bewijs van ondernemerschap' waarmee u aantoont zelf het risico op zich te nemen. U kunt zich aansluiten bij de geschilleninstantie voor de huisartsenzorg.
  4. Communiceren over de klachtenregeling naar praktijkmedewerkers en patiënten. Afstemmen met de praktijkhouder over de wijze waarop praktijkmedewerkers en patiënten worden geïnformeerd over uw eigen klachtenregeling en wat dit betekent voor binnenkomende klachten. Hierop moet de standaardtekst op de praktijkwebsite worden aangepast. Bekijk onze voorbeeldtekst voor op uw website.
  5. Bijhouden van een Kwaliteitsregister. Het is belangrijk dat u ook zelf een overzicht bijhoudt van de incidenten, calamiteiten en klachten die betrekking hebben op uw handelen of nalaten. Dit overzicht moet u tenminste 5 jaar bewaren en na uiterlijk 2 jaar anonimiseren. Het bijhouden van de incidenten, calamiteiten en klachten kunnen u helpen reflecteren op uw handelen, bijvoorbeeld in toetsgroepverband.
 • Bent u in dienst van een gezondheidscentrum of van een andere huisarts? Dan bent u volgens de wet een werknemer en hoeft u zich niet zelfstandig aan te melden bij een geschilleninstantie. U valt onder de aansluiting van uw opdrachtgever en maakt gebruik van de interne procedures: klachtenprocedure van de praktijk, de Veilig Incident Melden-procedure, de calamiteitenmelding bij de IGJ en de meldcode kindermishandeling.

 • Heeft u gedetacheerd personeel in uw praktijk, bijvoorbeeld een POH? Dan valt dit personeel op grond van de Wkkgz onder uw klachten- en geschillenregeling. Hiervoor moet u:

  1. afspraken maken met de gedetacheerde zorgverlener én
  2. het volgende doen om een eventuele claim tegen de gedetacheerde zorgverlener te dekken:

  1. verzeker uw gedetacheerde medewerker(s) mee op de eigen polis van de praktijk. Uit navraag bij de grootste verzekeraars blijkt het meeverzekeren bij hen maximaal 100 euro per jaar te kosten. Bij sommige beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen blijkt het risico al te zijn afgedekt zonder meerkosten, gaat u dit na bij de verzekering van uw praktijk.

  2. bekijk welke variant detacheringsovereenkomst u heeft afgesloten. Afhankelijk van de gemaakte afspraken is mogelijk compensatie voor de premie aan de orde.

  Compensatie? Bekijk uw detacheringsovereenkomst

  Of een compensatie door de detacherende instelling aan de orde is voor de door u te betalen premie, is afhankelijk van de variant van detacheringsovereenkomst die u met de instelling heeft:

  • In de oorspronkelijke detacheringsovereenkomst staat een bepaling opgenomen dat de huisarts aansprakelijk is voor fouten van de gedetacheerde: in dat geval is een eigen verzekering van de praktijk voor fouten van de gedetacheerde in alle gevallen onmisbaar. Een compensatie voor de premie door de instelling ligt dan niet voor de hand.

  • In de oorspronkelijke detacheringsovereenkomst staat een bepaling opgenomen dat de detacherende instelling aansprakelijk is voor fouten van de gedetacheerde: in dat geval is de onverzekerbaarheid daarvan in principe een eigen probleem van de instelling, ze hebben dan iets afgesproken wat onverzekerbaar is. De afspraak is dan gewoon geldend. In verband met de lastige verzekerbaarheid verzoekt de instelling u wellicht deze bepaling uit het oorspronkelijke contract te halen. Het is aan u te besluiten of u daaraan wilt meewerken. Als u de bepaling laat verwijderen, is het zaak om de gedetacheerde wél mee te verzekeren op uw eigen polis. De LHV vindt het redelijk om de kosten dan gecompenseerd te krijgen van de instelling. Het is overigens niet nodig om het eerder geadviseerde addendum alsnog te laten ondertekenen, mocht u er met de instelling niet uitkomen. De vrijwaring is in deze situatie al geregeld in de detacheringsovereenkomst zélf.

  • In de oorspronkelijke detacheringsovereenkomst staat geen enkele bepaling opgenomen over de aansprakelijkheid bij fouten van de gedetacheerde. In dat geval geldt de wet. Die is helaas niet voor honderd procent duidelijk hierover. Volgens de LHV is het belangrijker om de gedetacheerde goed verzekerd te hebben dan hierover een principiële discussie te voeren, mede gezien de geringe omvang van de premie. We adviseren u de gedetacheerde mee te verzekeren met de praktijk, ongeacht of de detacherende instelling bereid is tot een compensatie voor de kosten.

  3. bij een fout van de gedetacheerde medewerker neemt u contact op met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van uw praktijk. Over de aansprakelijkheid ontstaat hierdoor geen discussie met de detacherende instelling.

  Bovenstaand advies geldt ook als de medewerker in uw praktijk werkzaam is op grond van een met uw praktijk gesloten overeenkomst van opdracht tot zorgverlening met de instelling.

 • De weg die een klacht van een patiënt volgens de Wkkgz aflegt, is kort samengevat: u probeert als huisarts de klacht zelf in een laagdrempelig gesprek met de patiënt op te lossen; lukt dat niet, dan volgt bemiddeling van een (regionale) klachtenfunctionaris; als ook dat nog geen oplossing biedt, volgt bemiddeling en desnoods een bindend oordeel van de landelijke geschilleninstantie.

  Wat komt er allemaal kijken bij een klacht? De nieuwe procedure stap voor stap.

 • Zelfstandig werkende praktijkondersteuners (somatiek of ggz), verpleegkundig specialisten en Physisian Assisents moeten net als waarnemers zelf aan de verplichtingen uit de Wkkgz voldoen. De belangrijkste verplichting is de zelfstandige aansluiting bij een geschilleninstantie.

  Met betrekking tot de klachtenfunctionaris en klachtenregeling kunnen bovengenoemde functionarissen samen met de praktijkhoudend huisarts (opdrachtgever) afspreken dat de medewerker valt onder de aansluiting van de opdrachtgever.

  In de overeenkomst met de POH/VS/PA neemt u op dat alle procedures van de praktijk worden gevolgd (procedures klachten, calamiteiten, VIM, meldcode). De zelfstandig werkende zorgverlener heeft een eigen verplichting om een kwaliteitsregister bij te houden.

Stel uw vraag

Swanehilde Kooij

Swanehilde Kooij

085 04 80 076