Spring naar content

Veelgestelde vragen klachtenwet Wkkgz

De LHV ontvangt regelmatig vragen van haar leden over de Wkkgz. We hebben de meest gestelde vragen verzameld en geven je in dit bericht de antwoorden.

Gemaakt op: 6 december 2016, geüpdatet op 28-07-2022.

Algemeen

Het kwaliteitsdeel van de Wkkgz vraagt je aan onderstaande gestelde eisen te voldoen:

  • vergewisplicht – nagaan van de antecedenten van nieuwe medewerkers in de huisartsenpraktijk
  • meldplicht bij IGZ in geval van ontslag wegens disfunctioneren
  • meldplicht bij IGZ in geval van geweld in de zorgrelatie
  • informatieplicht aan patiënten over incidenten
  • recht op keuze-informatie patiënten
  • verplichte procedure voor het veilig melden van incidenten (VIM).

Als huisarts moet je voldoen aan 3 verplichtingen: je moet een klachtenfunctionaris aanstellen, beschikken over een klachtenregeling en je moet zijn aangesloten bij een geschilleninstantie die door het ministerie van VWS is erkend.

Ben je waarnemer? Lees alle informatie op onze pagina over de klachtenwet voor waarnemers.

Ben je in dienst van een gezondheidscentrum of andere huisarts? Lees alle informatie op onze pagina over de klachtenwet voor hid/hidha.

Waar moet ik als praktijkhouder aan voldoen?

Je kan je aansluiten bij een door VWS voor de huisartsenzorg erkende geschilleninstantie. Een van de erkende geschilleninstantie is de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Ben je LHV-lid, dan krijg je 10 procent korting op de jaarlijkse kosten van de SKGE. Je kunt bij SKGE kiezen voor alleen aansluiten bij de geschilleninstantie of tegelijkertijd ook gebruik maken van een klachtenfunctionaris (beiden moet je vanuit de Wkkgz geregeld hebben). Meer informatie vind je op de website van de SKGE.

De LHV werkt samen met InEen en de SKGE aan een landelijk dekkend netwerk van klachtenfunctionarissen. Dat netwerk bestaat deels uit klachtenfunctionarissen die nu al werkzaam zijn voor bijvoorbeeld huisartsenkringen, regio’s, gezondheidscentra en huisartsenposten en deels uit nieuwe klachtenfunctionarissen die de geschilleninstantie SKGE aanstelt. Aansluiten bij een klachtenfunctionaris kan desgewenst tegelijk met het aanmelden bij de landelijke geschilleninstantie. In dat geval heb je een soort ‘plus-abonnement’. Aanmelden kan rechtstreeks bij www.skge.nl.

Je kunt gebruik maken van de model klachtenregeling die de LHV en InEen hebben opgesteld. De regeling voldoet aan de wettelijke eisen. Iedere huisartsenvoorziening (zowel dagpraktijk, coöperatie als post) kan deze modelklachtenregeling gebruiken en voorzien van de eigen naam. Ga naar de model klachtenregeling.

Het is belangrijk dat patiënten jouw klachtenregeling gemakkelijk kunnen vinden. De regeling moet te vinden zijn op de website van de praktijk. Zorg dat de praktijkmedewerkers op de hoogte zijn van de regeling en wat die betekent voor binnenkomende klachten.

Ga antecedenten na van nieuwe medewerkers (vergewisplicht). Doe in het sollicitatieproces bijvoorbeeld navraag bij het BIG-register, voormalig werkgevers of de IGJ. Meldt ontslag wegens disfunctioneren bij de IGJ. Als je een overeenkomst met een andere zorgverlener verbreekt wegens ernstig tekortschieten in het functioneren, moet je dit bij de IGJ melden. Dit geldt ook voor een maatschapsovereenkomst.

Voor waarnemers

Als waarnemer moet je je zelfstandig aansluiten bij een geschilleninstantie. Waar je verder aan moet voldoen, hangt af van jouw werksituatie. Lees meer op deze pagina.

Ben je een vaste waarnemer en werkzaam op basis van een overeenkomst voor praktijkmedewerking in de praktijk? Dan ben je niet alleen verplicht je aan te sluiten bij een geschillencommissie, maar ook om een eigen klachtenregeling en klachtenfunctionaris te hebben. Dit kan via dezelfde organisatie als die van de praktijkhouder.

Dat kan. Wel is het belangrijk om de assistenten hierover te informeren zodat zij patiënten naar de juiste regeling en klachtenfunctionaris kunnen verwijzen. Het is verplicht om duidelijk over de klachtenregelingen te communiceren. Beide regelingen en de contactgegevens moeten op de website van de praktijk staan. 

Ja, je moet het model Klachtenregeling invullen en deze vermelden op de website van de praktijk en op jouw eigen website als je die hebt. Je kunt daarvoor de model klachtenregeling gebruiken.

Dan volgt iedereen de regeling van de huisartsenpost.

Voor hid(ha)’s

Een huisarts in dienstverband hoeft zich niet individueel aan te sluiten bij een geschilleninstantie. Voor de Wkkgz is de huisarts in dienstverband een werknemer, waardoor iemand onder de aansluiting valt van de opdrachtgever en gebruik maakt van de interne procedures van de opdrachtgever. Je leest alle informatie voor hid/hiha hier.

Voor dienstverband gzc geldt dat je valt onder de aansluiting van het gezondheidscentrum. Voor waarneming geldt dat er aangesloten dient te worden bij de geschilleninstantie. Inzake de klachten geldt dat de waarnemer valt onder de regeling die de opdrachtgever heeft afgesloten.

Voor een dienstverband gzc geldt dat je als huisarts valt onder de regeling van het gzc. Er is geen individuele aansluiting (meer) vereist, tenzij er nog andere werkzaamheden worden verricht.

Veelvoorkomende situaties

De maten moeten elk beschikken over een klachtenfunctionaris, die onafhankelijk en onpartijdig is. Daarnaast moet eenieder beschikken over een klachtenregeling (reglement). De assistenten, poh-ggz, hidha’s en aios vallen onder de klachtenfunctionaris en klachtenregeling van de maten. In geval van een klacht tegen één van deze werknemers is het logisch dat de klachtenfunctionaris en klachtenregeling wordt toegepast van de huisarts bij wie de patiënt staat ingeschreven.

Elke maat moet afzonderlijk beschikken over een klachtenfunctionaris.

Er is sprake van een individuele verplichting tot het beschikken over een klachtenfunctionaris, klachtenregeling en de aansluiting bij een erkende geschilleninstantie.

Incidenten, complicaties en calamiteiten

In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat een complicatie over de uitkomst van zorg gaat (het is een onbedoelde en ongewenste uitkomst tijdens of volgend op het handelen van een zorgverlener), een incident gaat over de wijze waarop de zorg geleverd is (een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die heeft geleid of had kunnen leiden tot schade bij de patiënt) en een calamiteit is een incident met een ernstig schadelijk gevolg of overlijden.

Je moet een interne procedure hebben voor het melden van incidenten (VIM systeem) en je moet het incident of de calamiteit onderzoeken. Is het een incident met merkbare gevolgen voor de patiënt? Dan moet je dat aan hem/haar melden en in het dossier opnemen. Is het een calamiteit? Dan moet je dit binnen 3 dagen melden bij de IGJ. Meer informatie vind je op de themapagina Wkkgz. Je kunt voor advies terecht bij de afdeling Juridische Zaken van de LHV.

Meer informatie