Spring naar content

Herziening GVS onvoldoende onderbouwd volgens ATR  

Het ontbreekt aan onderbouwing van de extra kosten en regeldruk, oordeelt het Adviescollege Regeldruk (ATR) over de herziening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het college adviseert Minister Kuipers de gevolgen van de herberekening van het GVS voor onder andere huisartsen en patiënten beter te onderbouwen. Voor deze risico’s hebben LHV, NHG en andere zorgkoepels meermaals gewaarschuwd.

Onderbouwing extra kosten en regeldruk ontbreekt

Het adviescollege oordeelt dat onder meer de extra kosten en regeldruk beter onderbouwd moet worden. Ook is het college kritisch over de beoogde structurele besparing (140 miljoen per jaar) van deze herziening. ‘Mede als gevolg van het feit dat het voorstel mogelijk niet goed werkbaar is voor huisartsen en andere zorgverleners’, aldus het ATR.

Lees het volledige advies van het ATR

Het ATR benadrukt dat het geen uitspraak doet over de wenselijkheid om via de GVS-herberekening de uitgaven aan extramurale geneesmiddelen in te perken. Het adviescollege doet enkel uitspraak over de regeldruk en onderbouwing. Aan minister Kuipers (VWS) is gevraagd om te reageren op de adviespunten en is verzocht om een eventuele wijziging van de GVS-herberekening opnieuw voor te leggen aan het ATR.

Zwaarwegende kritiek en meermaals waarschuwen

Het oordeel van het ATR sluit aan op de risico’s waar wij Minister Kuipers en zijn voorganger herhaaldelijk voor hebben gewaarschuwd. Vanuit LHV en NHG en andere zorgkoepels is meermaals zwaarwegende kritiek geuit op de plannen om kosten te besparen door het GVS te moderniseren.

Onze bezwaren zijn en blijven dan ook:

  • De patiënt moet meer bijbetalen aan noodzakelijke geneesmiddelen.
  • Om bijbetaling door patiënten te voorkomen zal de huisarts in een aantal gevallen gedwongen moeten afwijken van NHG-richtlijnen.
  • Wisselen van geneesmiddelen brengt veel onrust met zich mee en daarmee risico op medicatiefouten. De Leidraad Verantwoord Wisselen komt dan ook onder druk te staan door de herberekening van het GVS. 
  • Deze herijking van tarieven leidt tot hogere zorgkosten en meer werk voor huisartsen door extra consulten, bloedonderzoek et cetera.

Kamervragen VVD over draagvlak GVS herberekening

Onlangs stelde Tweede Kamerlid Tielen (VVD) schriftelijke vragen over het (maatschappelijk) draagvlak bij zorgverleners, patiënten en andere betrokkenen bij deze herberekening van het GVS. En wat minister Kuipers doet met de signalen van huisartsen en andere zorgverleners die aangeven zich niet gehoord te voelen in dit traject. Daarnaast wil het Kamerlid weten hoe de minister inzicht in de afweging van kosten en baten borgt.

Lees ook onze eerdere berichtgeving

Nieuws

Via de WaarneemApp kun je vanaf nu direct waarneemcontracten opstellen. Jouw waarneemcontract maken gaat daardoor een stuk sneller. Nadat je

Huisartsen Marie Annet en Sharon hebben een innovatieve nulpraktijk geopend. In dit blog neemt Marie Annet je mee op dit

Van 27 tot en met 31 mei is het de week van de infectie preventie met deze keer ook een