Spring naar content

Ondanks grote risico’s treedt herberekening GVS toch in werking

Ondanks zwaarwegende bezwaren en grote risico’s voor patiënten heeft minister Kuipers besloten dat de herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) per januari 2023 in werking treedt. LHV en NHG maken zich grote zorgen omdat de lasten én kosten van deze herberekening bij zorgverleners en patiënten komen te liggen.

LHV-bestuurder Guus Jaspar: “Het is onbegrijpelijk dat minister Kuipers met dit besluit volledig voorbij gaat aan de bezwaren van zorgverleners en aan de grote risico’s en verwachte extra kosten voor patiënten. Dit is geen modernisering maar een herijking van tarieven. Het wisselen van geneesmiddel vraagt om zorgvuldige begeleiding, zoals extra monitoring van bijwerkingen en bloedonderzoeken. Dit leidt tot hoge zorgkosten en meer werk voor de huisarts. Terwijl wij toch heel duidelijk aangeven: er kan in de huisartsenzorg niets meer bij!”   

Onze bezwaren blijven:

  • de patiënt moet meer bijbetalen aan noodzakelijke geneesmiddelen
  • om bijbetaling door patiënten te voorkomen zal de huisarts in een aantal gevallen gedwongen moeten afwijken van NHG-richtlijnen
  • wisselen van geneesmiddelen brengt veel onrust met zich mee en daarmee risico op medicatiefouten. De Leidraad Verantwoord Wisselen komt dan ook onder druk te staan door de herberekening van het GVS. 
  • deze herijking van tarieven leidt tot hogere zorgkosten en meer werk voor huisartsen door extra consulten, bloedonderzoek etcetera.

Zwaarwegende kritiek en meermaals waarschuwen

Vanuit LHV en NHG en andere zorgkoepels is meermaals zwaarwegende kritiek geuit op de plannen om kosten te besparen door het GVS te moderniseren. In diverse overleggen met het ministerie van VWS is hier door ons aandacht voor gevraagd, maar daaraan is geen gehoor gegeven. In december 2020 gaven wij in een gezamenlijke brief de waarschuwing al af aan toenmalig minister Van Ark. De minister besloot vervolgens om de inwerkingtreding van de modernisering van het GVS met een jaar uit te stellen. Onze bezwaren en de risico’s hebben we nogmaals geuit in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer rond het commissiedebat geneesmiddelenbeleid van 9 juni 2022. Omdat Kamerleden niet overtuigd waren door de antwoorden van de minister volgde een extra schriftelijke vragenronde, gevolgd door een kort debat op donderdag 7 juli jl.

Ingediende moties

Donderdag 7 juli was er het afrondende tweeminutendebat over de GVS-herberekening. Steun voor onze bezwaren was er met de ingediende moties van Groen Links, PvdA en SP en fractie Den Haan (vanaf punt 12). Helaas kregen deze moties geen meerderheid van de Tweede Kamer. 

De andere motie van Kamerlid Den Haan kreeg volledige steun van de Tweede Kamer en vraagt het kabinet om direct na vaststelling van de vergoedingslimieten in overleg te treden met vertegenwoordigers van patiënten, apothekers, voorschrijvers en leveranciers. Om tot een nauwkeuriger schatting te komen van de gevolgen voor specifieke patiëntgroepen en de Tweede Kamer daarover voor Prinsjesdag te informeren. In een informatief overleg heeft VWS toegezegd ook de nadelige effecten op arts en apotheker beter in beeld te brengen. Wij zullen dit nauwlettend volgen en daar waar mogelijk interveniëren.  

Meer informatie

Nieuws

Uit onderzoek is gebleken dat mannen die drie maanden voor de bevruchting valproaat gebruikten hogere kans hebben op kinderen met

De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei

Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was in 2023 groter dan ooit, zo meldde apothekersorganisatie KNMP onlangs. Uit hun onderzoek