Spring naar content

Uit de ledenvergadering: Op de rijdende IZA-trein

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 14 maart werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de inzet van de LHV op de verschillende onderdelen van het IZA. Het landelijk bestuur krijgt versterking met de benoeming van een nieuw bestuurslid, Lammert Hoeve.

De ledenvergadering sprak verder over de aanloop naar nieuwe bekostiging voor de huisartsenzorg en over besluitvorming en het democratisch proces binnen onze vereniging. 

Op de rijdende trein van het IZA

Op het besluit om te tekenen in de ledenvergadering van 24 januari volgde direct de ondertekening en sprongen we op een rijdende trein. De andere ondertekenaars van het IZA zijn in de afgelopen maanden al met elkaar in gesprek en aan de slag geweest, op het ene thema voortvarender dan het andere. We hebben als LHV in de afgelopen weken een overzicht gemaakt van de 12 thematafels en maar liefst 50 onderliggende werkgroepen. Om vervolgens te kunnen bepalen welke onderwerpen voor de huisartsenzorg het belangrijkst zijn en vooral ook aan welke thematafels de concrete afspraken die we hebben gemaakt, moeten worden gerealiseerd. Juist op deze plekken voeren wij nu zowel bestuurlijk als uitvoerend overleg. Voorbeelden zijn de thematafels over de Visie op de Eerstelijnszorg, Samenwerking met sociaal domein en ggz en Versterking van de organisatie van de Eerstelijnszorg. Onze oorspronkelijke inzet blijft hierbij steeds het uitgangspunt.  
 
Wat de afspraken over ANW-zorg betreft: 90% van de plannen van de huisartsenposten moesten voor 17 februari ingeleverd zijn bij de zorgverzekeraars, dit is gelukt. Eind maart moet duidelijk zijn of alle volgens de leidraad ingediende implementatieplannen ook aan alle criteria voldoen, zodat per 1 april de afgesproken tarieven daadwerkelijk ingaan.  
 
In alle regio’s wordt momenteel druk gewerkt aan plannen voor de implementatie van Meer tijd voor de patiënt (MTVP) en dit roept soms vragen op over de mogelijkheid van regionaal maatwerk. ZN, InEen en de LHV houden vast aan de leidraad, waarin landelijke afspraken zijn gemaakt over de prestatie MtvP en het tempo waarin praktijken in 2023 kunnen instromen en aanspraak maken op de beschikbare middelen.  

Een nieuw bekostigingsmodel

De bekostiging is een belangrijk dossier waar we als LHV al jaren aan werken. Het bekostigingsmodel van de huisartsenzorg is te ingewikkeld geworden. De praktijkkosten en de werkdruk lopen op ten opzichte van de inkomsten. Daarom zetten wij bij het Integraal zorgakkoord in op een nieuw bekostigingsmodel. De NZa werkt momenteel aan drie grote projecten over de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg:  
– De doorontwikkeling van de bekostiging van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 
– De inkomensherijking (inkomensvergoeding voor de huisarts-praktijkeigenaar) 
– Het praktijkkostenonderzoek.  

Wij zijn gesprekspartner voor de NZa op elk van deze projecten.  
Eerder hebben wij al verkennende peilingen onder huisartsen gehouden over bekostiging. Ook in de komende periode zullen we waar mogelijk input verzamelen onder onze leden.

Benoeming Lammert Hoeve

De ledenvergadering heeft huisarts Lammert Hoeve per 1-4 benoemd als lid van het landelijk bestuur. Lammert Hoeve was tot nu bestuurslid bij de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en in de afgelopen periode nauw betrokken bij de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord. Lees het bericht over de benoeming.

Op zoek naar een nieuwe voorzitter

Zoals de LHV-statuten vereisen, heeft de ledenvergadering zogeheten ‘décharge’ verleend aan Mirjam van ’t Veld, die vertrekt als voorzitter bij de LHV. Dit betekent dat we kunnen starten met het werven van een nieuwe voorzitter. Er is een vaste benoemingscommissie, bestaande uit 2 bestuursleden en 3 afgevaardigde huisartsen uit de Landelijke Ledenvergadering die door de ledenvergadering benoemd zijn. Deze commissie doet een voorstel voor een profiel van de nieuwe voorzitter. Binnenkort zal de ledenvergadering besluiten over dit profiel. 

Leden betrekken bij besluitvorming

Een volgende stap in de modernisering van onze vereniging is het verder stroomlijnen van het democratisch proces. Met als doel de stem van de minderheid van de leden beter hoorbaar en zichtbaar te maken en mee te wegen in besluitvorming. Een werkgroep van ambassadeurs heeft een proces ontworpen voor effectieve en gedragen besluitvorming. In dit voorstel volgen achtereenvolgens agendering van een onderwerp, het ophalen en verwerken van input, de uiteindelijke besluitvorming en uitgebreide terugkoppeling daarover elkaar op. Op een volgende vergadering staat het voorstel besluitvormend op de agenda.

Nieuws

Vanaf 1 maart 2024 telt ook zorg die je als huisarts levert aan ouderen in een verpleeghuis mee bij de

Op donderdag 7 maart is het de Dag van de Doktersassistent. In Nederland werken zo’n 35.000 doktersassistenten, waarvan de meeste

Een kleine, maar groeiende groep Nederlanders heeft geen eigen huisarts of ervaart langere wachttijden voordat zij in de huisartsenpraktijk terecht